نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۴۲۱ نتیجه (۰.۲۲۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (367 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520083_e3a2f1a868f1b29... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  شهر شاندیز در فاصله ي می اي هاي طبیعی و آب و هواي مناسب همواره براي زائران جایگاه ویژه ن شهر و با برخورداري از جاذبهای ریزي و سیاست مشخص در حال حاضر در این هاي...  
PDF رتبه بندی جاذبه های گردشگری براساس پتانسیل جی گ گردشیگر بیا اسیتااد ا... http://rcmc.mashhad.ir/.../15140124841999rs44qf3btmqoe5a8k2f7p6... ۱۳۹۷/۱/۲۹ -  است پدیده این اجتماعی و اقتصادی دهنده اهمیت نشان کقه شقده موجق گردشقگری شقتابنده و روزافزون رشد یکققم را قققرن و نظققران، قققرن بیسققت صققاف از بسققیاری...  
PDF فایل-چکیده مقالات مدرسه شناسیروانهمایش ملی پنجمین ... http://www.sp.iepaconf.ir/.../2مجموعه چکیده مقالات همایش .pdf ۱۳۹۸/۲/۲ -  داشت خواهند همراه به مسیر طی در را کشور علمی جامعه حمایت و بوده موفق برخای باا قیااس قابال دولتای مادارس فیزیکی و محیطی ساختار که هستیم آن شاهد امروز نظاام...  
PDF برای دانلود این شماره اینجا کلیک کنید-موسسه آفرینش های آستان قدس رضوی https://www.aqart.ir/images/EditorUpload/.../4&5.pdf ۱۳۹۷/۸/۶ -  یا تنها به َجرگه جراحان ورود می كنــد یا به ِصنف مرهم نِهان. رعایت اعتدال در این بین، گویی از مرام سخن گویان و قلم رانان به دور است! این است که، گاه دین داران،...  
PDF اصل مقاله (72 K) فهرست-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gdij.usb.ac.ir/.../article_3589_6dc202dde40479af891d3395... ۱۳۹۷/۱/۵ -  منصوري 14- 45 55- 47 گلاله غفاريدكتر سد قشلاق ةدر حوض TAWSبندي شدت فرسايش با استفاده از مدل پهنه هاي كارستينقش عوامل هيدروديناميك در پيدايش و تحول پديده (كوه...  
PDF آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در... http://muslimapedia.com/.../1721_ed2b8b3c35468dda6e37009d7e7a0f... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  از 02 ،9[ پرشتاب درگیرند یانسانی با تغییرات ها هها تجرب زمینه همةتما جوامع بشر و ها حاارز اهمیات تحولا بخش فناور و فراگیر اینترنت پدیده ،ولا تغییرا و تح همةمیان...  
PDF دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی فلسفۀ دین سال سیزدهم ـ شمارۀ دوم (پیاپی 62)،... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1049513.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  (حداکثر � 5 7 واژه)، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت، آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد. ترجمۀ انگلیسی عنوان...  
PDF دانلود( چکیده مقالات) -کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق http://www.epd-c.ir/Files/epdc23/fa-ir/.../epdc23-Abstracts.pdf ۱۳۹۷/۹/۳ -  توزیع در مناطق کوهستانی بر اساس اطلاعات آب … 54 - مدیریت بحران پدیده ریزگردها با استفاده از SIG به روش SISPOT 64 é محور تجهیزات، برنامه ریزی، طراحی و نظارت شبکه های...  
PDF اصل مقاله (626 K) گفتگوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین... http://nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir/.../article_1765_d582e... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  (حداکثر � 5 7 واژه)، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت، آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد. ترجمۀ انگلیسی عنوان...  
PDF اصل مقاله (4167 K)-دانشگاه هنر http://vaa.journal.art.ac.ir/.../article_230_3433700904f9c93864... ۱۳۹۵/۵/۱۵ -  ثمین، کیانا فرهودى، ابوالفضل توکلی شاندیز و افشین شاهرودى موجود است که موضوع همه آنها فقط تاریخ عکاسی ژاپن است. در منابع انگلیسی کتابی از دانشگاه ییلو ام فراسر کارن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.