نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۴۲۱ نتیجه (۰.۱۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF الهه بهرام-دانشگاه الزهرا(س) http://wrc.alzahra.ac.ir/Portals/0/الهه بهرام.pdf ۱۳۹۶/۷/۷ -  و ا. رود شمار مي به نهاد جامعهترين بعنوان مهم ،خانواده . تا حدود زيادي با شيوه همسرگزيني مرتبط است موفقيت در ازدواج و رسيدن به اهداف مطلوب آن، د تا حد زيادي بسته ده...  
PDF بسم الله الرحمن الرحیم حبیب دلهـا دفتر اول یادنامه... https://www.dte.ir/portal/file/.../جلد-اول-کتاب-حبيب-دل-ها.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  دفاع مقدس برای تمام مردم ایران زمین هشت سال به طول انجامید؛ اما برای مردم سیستان ادامه داشت و همچنان ادامه دارد و امروز نیز این مردم سیستان، بلوچستان و خراسان...  
PDF کتابچه کنفرانس-http://www.uimecedu.ir http://uimecedu.ir/.../final_conference_booklet14-1.pdf?grand=5... ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  سایر از خارجی اساتید ار چندین آن بر علاوه خواهند خود هزینه با و است شده ارسال آنها جهت نامه دعو که هستند کنفرانس . آمد ره که است آمده عمل به دعو تخصصی سخنرانی جهت...  
PDF اصل مقاله (1041 K)-دانشگاه گیلان http://gps.gu.ac.ir/.../article_10094_397c68010bab48953664d5b64... ۱۳۹۵/۶/۹ -  نشان میهاي دوم گردشگران خانه بندهاي قرارگیري براي است لازم روستایی نواحی بر پدیده این پیامدهاي به توجه باد. کنن را تبیین میروستاییا يهاخانه مسایل بارةدر ربطيذ...  
PDF چالش های آموزش معماری ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن-شهرسازی... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline37-1.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۸ -  بنیان لی به سوی شهرسازی و معماری دانشنخستین کنفرانس م ، تهران، ایران1336، اردیبهشت ماه، 3 1 چالش های آموزش معماری ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن...  
PDF خلاصه مقالات-دانشگاه ع.پ مشهد http://fpp.mums.ac.ir/images/fpp/.../Kholase_maghalat.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  ما کشور در آن مصداق که گردد یم کسورات بروز به منجر آن تیرعا عدم که دارند یهائ قانون نهیهز پرداخت جهت ها سازمان نیا گرید یسو نیا بکوشد دیبا نکته نیا به توجه با...  
PDF اصل مقاله (1567 K)-مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی http://www.isih.ir/.../article_270_539bd3df05e87ea16de017d04c63... ۱۳۹۶/۹/۳۰ -  ماهیت غیرساختاری خشکسالی و پینیدگی الگوههای مشاهد فرد تبدیل کرد است که امکان جلهوگیری از وقهوع آن در ههین منطقهه و شهرایطی پدیدۀ منحصربه ویژ در بخهش کشهاورزی، بایهد...  
PDF دانلود فایل http://www.journalitor.ir/.../jfilep1636141221515216997.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  که در مجموع، بارگاه امام رضا (ع) اولوّیت اّول جاذبۀ گردشگری در میان گردشگران مورد مطالعه است و مجتمع های تجاری، کوهسنگی، طرقبه، شاندیز، پارک ملّت، کوهستان پارک، بند...  
PDF دریافت فایل گزارش نهایی-شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی http://www.khrw.ir/.../ارزیابی ریسک تامین آب شهر مشهد.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  دامنه امکان وقوع بروز مخاطرات به کمک تئوري امکان و منطق فازي برآورد شده است ها را دارا است و لذا در ینه انتقال پساب دامنه امکان ریسک کمتري نسبت به سایر گزینهداد،...  
PDF متن کامل -پژوهش و مقالات http://www.agri-peri.ac.ir/dorsapax/.../shenasaeiTejenki.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  كند رهنمون روستايي توسعه بلكه شود، مرتفع انسان اساسي و اوليه نيازهاي رفع براي روستايي مناطق به پول تزريق با پاي روي تا كند مي توانمند را مردم كه شود مي شامل را...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.