نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۳۲۷ نتیجه (۱.۸۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بسم الله الرحمن الرحیم حبیب دلهـا دفتر اول یادنامه... https://www.dte.ir/portal/file/.../جلد-اول-کتاب-حبيب-دل-ها.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۶ -  دفاع مقدس برای تمام مردم ایران زمین هشت سال به طول انجامید؛ اما برای مردم سیستان ادامه داشت و همچنان ادامه دارد و امروز نیز این مردم سیستان، بلوچستان و خراسان...  
PDF فصلنامه شماره 65 3-سایت ایران تئاتر http://quarterly.theater.ir/.../attach2018121661900444271694.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ -  های مذهبی با آن به مخالفت برخاستند و آن را پدیده ای شک برانگیز خواندند. اما حاکمان انگلیسی به عنوان استعمارگران اعتنایی به این اعتراضات نکردند و به ترویج تئاتر در...  
PDF بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از دادههای ماهواره-دانشگاه مذاهب... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1066016.pdf ۱۳۹۷/۳/۲۰ -  ولی از نقطه نظر توزیع زمانی در اکثر مواقع های زمینی در توزیع زمانی و مكانی، های ماهانه، مشخص گردید که اطلاعات حاصل از ماهواره با دادهداده بررسی بالاتری را نشان...  
PDF اصل مقاله (1041 K)-دانشگاه گیلان http://gps.gu.ac.ir/.../article_10094_397c68010bab48953664d5b64... ۱۳۹۵/۶/۹ -  نشان میهاي دوم گردشگران خانه بندهاي قرارگیري براي است لازم روستایی نواحی بر پدیده این پیامدهاي به توجه باد. کنن را تبیین میروستاییا يهاخانه مسایل بارةدر ربطيذ...  
PDF چالش های آموزش معماری ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن-شهرسازی... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline37-1.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۸ -  بنیان لی به سوی شهرسازی و معماری دانشنخستین کنفرانس م ، تهران، ایران1336، اردیبهشت ماه، 3 1 چالش های آموزش معماری ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن...  
PDF متن کامل مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../218_2.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ -  هر تحقيق علمی به دنبال پاسخگویی به فرضياتی است که در ذهن محقق شكل می گيرد تشخيص را در از حدس یا گمان اندیشمندانه دربارۀ ماهيت، چگونگی و روابط بين پدیده ها، اشياء...  
PDF خلاصه مقالات-دانشگاه ع.پ مشهد http://fpp.mums.ac.ir/images/fpp/.../Kholase_maghalat.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  ما کشور در آن مصداق که گردد یم کسورات بروز به منجر آن تیرعا عدم که دارند یهائ قانون نهیهز پرداخت جهت ها سازمان نیا گرید یسو نیا بکوشد دیبا نکته نیا به توجه با...  
PDF اصل مقاله (1567 K)-مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی http://www.isih.ir/.../article_270_539bd3df05e87ea16de017d04c63... ۱۳۹۶/۹/۳۰ -  ماهیت غیرساختاری خشکسالی و پینیدگی الگوههای مشاهد فرد تبدیل کرد است که امکان جلهوگیری از وقهوع آن در ههین منطقهه و شهرایطی پدیدۀ منحصربه ویژ در بخهش کشهاورزی، بایهد...  
PDF دانلود فایل http://www.journalitor.ir/.../jfilep1636141221515216997.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  که در مجموع، بارگاه امام رضا (ع) اولوّیت اّول جاذبۀ گردشگری در میان گردشگران مورد مطالعه است و مجتمع های تجاری، کوهسنگی، طرقبه، شاندیز، پارک ملّت، کوهستان پارک، بند...  
PDF دریافت فایل گزارش نهایی-شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی http://www.khrw.ir/.../ارزیابی ریسک تامین آب شهر مشهد.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  دامنه امکان وقوع بروز مخاطرات به کمک تئوري امکان و منطق فازي برآورد شده است ها را دارا است و لذا در ینه انتقال پساب دامنه امکان ریسک کمتري نسبت به سایر گزینهداد،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.