نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱,۶۴۱ نتیجه (۰.۲۰۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در... http://muslimapedia.com/.../1721_ed2b8b3c35468dda6e37009d7e7a0f... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  از 02 ،9[ پرشتاب درگیرند یانسانی با تغییرات ها هها تجرب زمینه همةتما جوامع بشر و ها حاارز اهمیات تحولا بخش فناور و فراگیر اینترنت پدیده ،ولا تغییرا و تح همةمیان...  
PDF متن کامل-دانشگاه خوارزمی تهران https://serd.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2152&sid=1&s... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  .. سازماندهی فضایی مقصدهاي مقدمه ( 1 هاي مهم قرن بیستم بوده از جمله پدیده اقتصادي پیچیده، –عنوان یک پدیده اجتماعیگردشگري به اي از توسعه و پیشرفت در سطح جهانی...  
PDF ساماندهی فضایی مقصدهای گردشگری شهری و روستایی در مقیاس ناحیه ای مورد:... https://serd.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2152&sid=1&s... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  .. سازماندهی فضایی مقصدهاي مقدمه ( 1 هاي مهم قرن بیستم بوده از جمله پدیده اقتصادي پیچیده، –عنوان یک پدیده اجتماعیگردشگري به اي از توسعه و پیشرفت در سطح جهانی...  
PDF شریه داخلی آستان مقدس احمدی و محمدی علیهما السلام شماره بیست و پنجم... http://www.shahecheragh.ir/files/nashrieh/5.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  باشد و به میمنت این پدیده بزرگ همه س ــاله ش ــادمانی و خجستگی آن روز تکرار شود و بازگش ــت آن روز نیز همان برکات را به همراه داشته باشد و فرصت ــی دیگ ــر براي ایجاد...  
PDF اصل مقاله (4167 K)-دانشگاه هنر http://vaa.journal.art.ac.ir/.../article_230_3433700904f9c93864... ۱۳۹۵/۵/۱۵ -  ثمین، کیانا فرهودى، ابوالفضل توکلی شاندیز و افشین شاهرودى موجود است که موضوع همه آنها فقط تاریخ عکاسی ژاپن است. در منابع انگلیسی کتابی از دانشگاه ییلو ام فراسر کارن...  
PDF اصل مقاله (1008 K)-دانشگاه گیلان http://gps.gu.ac.ir/.../pdf_10094_6cb1f7481b641173a4569d2511482... ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -  نشان میهاي دوم گردشگران خانه بندهاي قرارگیري براي است لازم روستایی نواحی بر پدیده این پیامدهاي به توجه باد. کنن را تبیین میروستاییا يهاخانه مسایل بارةدر ربطيذ...  
PDF بررسی جایگاه چشمه های آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در... http://gjts.malayeriau.ac.ir/.../article_520244_af84b8c1210decf... ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -  بسی چرا که فی نفسه بحث ،نام ببریم "سفر سلامت"مناسبت بیشتري دارد که از آن را با عنوان شناسد، با این از پدیده گردشگري وجود دارد. رایزمن اینکه گردشگري همان سفر است را...  
PDF مروری بر آلرژیهای غذایی و روشهای نوین شناسایی آنها در موادغذایی چکیده http://journalofbiosafety.ir/article-1-179-en.pdf ۱۳۹۹/۱/۲۸ -  ، محبوبه سرابی جماب۱*شاندیز زادهرجبصفیه دانشجوی دکترای میکروبیولوژی صنایع غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد، ایران -۱ بخش زیست فناوری صنایع غذایی، پژوهشکده...  
PDF فرهنگ شهروندی-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1393/4/31/pdf/9.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  مشــهد در کنار کســری مخزن، اضافه برداشت ها در03 سال گذشته از سفره های زیرزمینی بوده که کاهش آب سفره ها، پدیده نشســت دشت و سرطان پوسته زمین را به دنبال داشــته اســت،...  
PDF ‫ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ‪ BCG‬ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻠﯽﺗﻮپﻫﺎی وﯾﺮوس‬ ‫ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ‪... http://www.ijmm.ir/files/site1/.../admin-A-10-1-156-970eb2d.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ -  ویروس توپنوترکیب ترشح کننده پلی GCBطراحی و ساخت عنوان کاندیداي واکسنبه cهپاتیت آرش ، 4حسین خان احمد، 2محمد رضا آقاصادقی، 2مریم یزدانیان، 1سید عطااله سادات شاندیز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.