نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۲۸,۱۱۶ نتیجه (۰.۱۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://tale.jrl.police.ir/.../791e8c1b9e4a22d4765dbd10b5c7341e4... ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  بنابراین، با توجه به این که پدیده شهر و شهرنشیني بیش از پیش شتاب بیش تري یافته، فضاي کالبدي شهرها گسترده تر شده و این فضاي کالبدي، کاربري هاي گوناگون را در خود...  
PDF اصل مقاله (5107 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://ums.srbiau.ac.ir/.../article_4761_12f26113d192f198583e93... ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  اصفهاني، به طرف حصارك، دانشگاه آزاد :آدرس .اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشكده اقتصاد و مديريت، دفتر مجله مديريت شهري 10796844-3 :تلفن و دور نگار ١...  
PDF سنجش پراکنده رویی شهری با استفاده از داد ههای فضایی_ زمانی-دانشگاه... http://www.urbstudies.uok.ac.ir/.../article_60787_54afc3d25aad9... ۱۳۹۷/۹/۲۲ -  زیست محیطی فراوانی را به شهرها تحمیل نموده؛ بنابراین بررسی، سنجش و شناخت این پدیده ضروری می نماید. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش شدت پرا کنده رویی شهری در شهر ارومیه...  
  PDF بررسی و ارزیابی کیفیت اثرگذاری هنرهای شهری بر فضای عمومی شهر تهران... http://region16.tehran.ir/Portals/0/AryaWeb/document/.../413.pd... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  های این آثار، شناخت چیستی و اقتضائات پدیده شهر، شناخت پیشینه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهر تهران و کیفیت فضاهای عمومی آن و آگاهی از پیشینه آثار هنری شهری در این کلان...  
PDF دانلود فایل : basteh khabari-19-25 khordad.pdf ( 2994KB )-وب سایت... http://webda.uswr.ac.ir/.../basteh khabari-19-25 khordad_31017.... ۱۳۹۷/۳/۲۸ -  كیوتیپروب 4۳ ......» : یرفاه و سلامت اجتماع« اخبار حوزه یقانون، دو مشکل اصل تیفساد و نبود حاکم /رو شیپ یها تیو اولو یشهر یآور تاب / 43 * یشهر یآور در تاب...  
PDF دف از این تحقیق بررسی نحوهی پراکندگی پمپ بنزین ها و تطبیق آن با... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1049234.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  در این تحقیق موقعیت مکانی کاربري پمپ بنزین در ارتباط با 2: 0931و همکاران، خصوصیات جغرافیایی مناطق شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. قاضـاي سـفر بـا خودروهـا...  
PDF اصل مقاله (402 K) مطالعه تطبیقی موقعیت مکانی پمپ بنزین‌های شهر... http://ebtp.malayeriau.ac.ir/.../article_512952_a8a31ebc4690fd6... ۱۳۹۶/۹/۴ -  در این تحقیق موقعیت مکانی کاربري پمپ بنزین در ارتباط با 2: 0931و همکاران، خصوصیات جغرافیایی مناطق شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. قاضـاي سـفر بـا خودروهـا...  
PDF اصل مقاله (402 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر http://ebtp.malayeriau.ac.ir/.../pdf_512952_a8a31ebc4690fd6a03f... ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  در این تحقیق موقعیت مکانی کاربري پمپ بنزین در ارتباط با 2: 0931و همکاران، خصوصیات جغرافیایی مناطق شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. قاضـاي سـفر بـا خودروهـا...  
PDF فصل اول/بهار 97 http://investingilan.ir/.../اکو کاسپین سال اول شماره یک.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  طرح نیمتأ نهیبه روش انتخاب منظور به یمال نیتام یهاروش لیتحل و هیتجز و یبررس جانیلاه یآب امب -سبز بام محور پروژه یبرا یمال هوشمند یشهرها در یمال نیامت نینو یهاروش...  
PDF نیروی انتظامی-دانلود مقاله http://tms.jrl.police.ir/.../a02909e7acb6a21de2ec6ecdf331db62c8... ۱۳۹۷/۶/۲۱ -  بنابراین، با توجه به اینکه پدیده شهر و شهرنشیني بیش از پیش شتاب بیشتري یافته، فضاي کالبدي شهرها گسترده تر شده و این فضاي کالبدي، کاربري هاي گوناگون را در خود...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.