نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۷,۹۸۱ نتیجه (۰.۲۱۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نیروی انتظامی-دانلود مقاله http://tms.jrl.police.ir/.../46bb15c01669dfc8417cf8d1026c7595b8... ۱۳۹۶/۷/۷ -  بنابراین، با توجه به اینکه پدیده شهر و شهرنشیني بیش از پیش شتاب بیشتري یافته، فضاي کالبدي شهرها گسترده تر شده و این فضاي کالبدي، کاربري هاي گوناگون را در خود...  
PDF دریافت فایل مطالب جلد دو شماره 14 نشریه-معمارنیوز http://memarnews.com/wp-content/.../memarie-sabz14-jeld2.pdf ۱۳۹۸/۳/۱۹ -  هدف از ا يمسكون یدر ساخت و ساز واحدها داریپا یآن عدم توجه به اصول معمار جهینت ياجتماع یداریپا ینوع سطح بند کیبه افت،یره نیاست؛ تا از ا یشهر يمسكن در نواح ياجتماع...  
PDF  دریافت مقاله-پژوهشکده فرهنگ و هنر http://iic.icas.ir/image/Journal/Article/No31/2.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  شــهر اعم از بناها، فضاهــا، فعالیّت ها، صــدا و بوها در هنگام مواجهه شــهروند با پدیدة شــهر اســت. ماکاچیا در تعریف خود از کیفیّت محیط اشــاره می کند که کیفیّت محیطی...  
PDF 1 نـگاهتازه-به گزارش مفدا http://mefda.ir/.../نشریه-نگاه-تازه-شماره-نهم-فصلنامه-مستقل-علو... ۱۳۹۸/۱۱/۱ -  مصدومين اين حادثه خبر داده است. چندی قبل تر نيز ، ۳ شهريور ۸۹ ايسنا خبر از تصادف يک دستگاه وانت حامل سوخت قاچاق با خودرو وانت حامل اتباع بيگانه غيرمجاز در محور سراوان-...  
PDF سابقه و مشکلات امروزه مدیریت شهری در ایران-موسسه آموزش عالی غیردولتی... http://8thsastech.khi.ac.ir/commission3/Papers/ARC (119).pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  خود در نظام مدیریت مردمی هدف این است که همه حضور داشته باشند. ه کلان شهرها پدیده ای جهانی است. این پدیده زمانی که جامعه صنعتی مرحله گذر را طی می کرد به نرمی و .در این...  
، صفحه 83-92 PDF ارتباط تعاملی فضاهاى سینمایی و فضاى شهرى معاصر-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_56357_780b867f1f50c3e7468... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  داشــت که ســینماى اولیه، نه تنها به خاطر »در شــهر بودن«، بلکه به خاطر »از شــهر بودن« است که باید به مثابه پدیده اى شــهرى درك گردد );5002 ,dlanoD 7002 ,gnahZ(.  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 مهر 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/7/95-7-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  اند میلیارد نفر دسترسی به آب مطمئن و سالم نداشته توان گفت آب موضوع بسیار حیاتی با توجه به مطالب ذکرشده می. است) میلیارد روستایی میلیارد شهری و نیم یک (میلیارد نفر...  
PDF سایت همکلاسی-نگاهی به آینده شهر http://hamkelasy.com/.../64413834205_(www.hamkelasy.com).pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  گفته شده شهرنشيني و رونـد تحـول آن اسـت و آن از پديده بـه . شده اسـت ن ـتجربه دورتر از آن دهه اخير، به سطحي رسيده كه در طول ساليان سه طي گذشته، جمعيت شهري در سطح جهاني،...  
PDF اصل مقاله 2.02 MB-https://www.sru.ac.ir http://jsaud.sru.ac.ir/.../article_1149_31ee9af03fa10dcd6283545... ۱۳۹۸/۹/۵ -  )5102 از آنجا که پدیده شهر نشینی همواره در حال گسترش کنند و سالانه جمعیت زیادی به شهرها مهاجرت می است dna aicnêicaP( )7102 ,llerraF( )7102 ,elddiL( بنابراین...  
PDF ارتباط تعاملی فضاهاى سینمایی و فضاى شهرى معاصر-  دانشگاه تهران https://jfadram.ut.ac.ir/.../article_56357_780b867f1f50c3e7468b... ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ -  داشــت که ســینماى اولیه، نه تنها به خاطر »در شــهر بودن«، بلکه به خاطر »از شــهر بودن« است که باید به مثابه پدیده اى شــهرى درك گردد );5002 ,dlanoD 7002 ,gnahZ(.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.