نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۶,۴۷۴ نتیجه (۰.۱۷۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کتاب خلاصه مقالات کنگره ششم-www.iched.ir http://iched.ir/files/site1/.../Kholase_maghalat_92__END.pdf ۱۳۹۵/۹/۳ -  اسفندیاری Ë کمیته بهداشت: دکتر علی مهرابی توانا Ë کمیته پرستاری: دکتر مسعودفلاحی Ë کمیته پدافندزیستی: دکتر شهرام علمداری Ë کمیته توانبخشی: دکتر سیدعلی حسینی Ë کمیته...  
PDF بررسی ابعاد آلودگی هوای تهران.pdf http://www.ararc.ir/sites/.../بررسی ابعاد آلودگی هوای تهران.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  محیطی کلان شهر تهران و از دغدغه های دولت می باشد. تاکنون مطالعات و اقدامات اجرایی ویژه ای جهت کنترل، مقابله و کاهش اثرات آن صورت گرفته است اما مشکل کنونی گسترده تر...  
PDF دانلود-دو نكته: • چاپ نامه هاي انتقادي در ماهنامه ي «دانش نما» و يا... http://danesh-nama.com/.../GetFile.aspx?guid=5e114e56-51ce-4929... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  اخیرا ًاعضای هیأت اجرایی که مسؤولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند، طبق مفاد قانون توسط اداره ی کل راه و شهرسازی معرفی و این هیأت فعالیت خود را در راستای فراهم...  
PDF دو نكته: • چاپ نامه هاي انتقادي در ماهنامه ي «دانش نما» و يا ضميمه ی... http://danesh-nama.com/getattachment/.../دانشنما-62.aspx ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ -  اخیرا ًاعضای هیأت اجرایی که مسؤولیت برگزاری انتخابات را برعهده دارند، طبق مفاد قانون توسط اداره ی کل راه و شهرسازی معرفی و این هیأت فعالیت خود را در راستای فراهم...  
PDF سایت همکلاسی-نگاهی به آینده شهر http://hamkelasy.com/.../64413834205_(www.hamkelasy.com).pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  گفته شده شهرنشيني و رونـد تحـول آن اسـت و آن از پديده بـه . شده اسـت ن ـتجربه دورتر از آن دهه اخير، به سطحي رسيده كه در طول ساليان سه طي گذشته، جمعيت شهري در سطح جهاني،...  
PDF  دریافت مقاله-پژوهشکده فرهنگ و هنر http://iic.icas.ir/image/Journal/Article/No31/2.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  شــهر اعم از بناها، فضاهــا، فعالیّت ها، صــدا و بوها در هنگام مواجهه شــهروند با پدیدة شــهر اســت. ماکاچیا در تعریف خود از کیفیّت محیط اشــاره می کند که کیفیّت محیطی...  
PDF اکو کاسپین سال اول شماره یک.pdf-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://mefa.gov.ir/portal/.../اکو-کاسپين-سال-اول-شماره-يک.pdf ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  طرح نیمتأ نهیبه روش انتخاب منظور به یمال نیتام یهاروش لیتحل و هیتجز و یبررس جانیلاه یآب امب -سبز بام محور پروژه یبرا یمال هوشمند یشهرها در یمال نیامت نینو یهاروش...  
PDF سابقه و مشکلات امروزه مدیریت شهری در ایران-موسسه آموزش عالی غیردولتی... http://8thsastech.khi.ac.ir/commission3/Papers/ARC (119).pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  خود در نظام مدیریت مردمی هدف این است که همه حضور داشته باشند. ه کلان شهرها پدیده ای جهانی است. این پدیده زمانی که جامعه صنعتی مرحله گذر را طی می کرد به نرمی و .در این...  
، صفحه 83-92 PDF ارتباط تعاملی فضاهاى سینمایی و فضاى شهرى معاصر-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_56357_780b867f1f50c3e7468... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  داشــت که ســینماى اولیه، نه تنها به خاطر »در شــهر بودن«، بلکه به خاطر »از شــهر بودن« است که باید به مثابه پدیده اى شــهرى درك گردد );5002 ,dlanoD 7002 ,gnahZ(.  
PDF دریافت سند http://www.ararc.ir/fa/file/342/download?token=4w3-OXah ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  محیطی کلان شهر تهران و از دغدغه های دولت می باشد. تاکنون مطالعات و اقدامات اجرایی ویژه ای جهت کنترل، مقابله و کاهش اثرات آن صورت گرفته است اما مشکل کنونی گسترده تر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.