نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۸,۱۱۶ نتیجه (۰.۲۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سابقه و مشکلات امروزه مدیریت شهری در ایران-موسسه آموزش عالی غیردولتی... http://8thsastech.khi.ac.ir/commission3/Papers/ARC (119).pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  خود در نظام مدیریت مردمی هدف این است که همه حضور داشته باشند. ه کلان شهرها پدیده ای جهانی است. این پدیده زمانی که جامعه صنعتی مرحله گذر را طی می کرد به نرمی و .در این...  
PDF همکلاسی-نگاهی به آینده شهر http://hamkelasy.com/.../64413834205_(www.hamkelasy.com).pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  گفته شده شهرنشيني و رونـد تحـول آن اسـت و آن از پديده بـه . شده اسـت ن ـتجربه دورتر از آن دهه اخير، به سطحي رسيده كه در طول ساليان سه طي گذشته، جمعيت شهري در سطح جهاني،...  
، صفحه 83-92 PDF ارتباط تعاملی فضاهاى سینمایی و فضاى شهرى معاصر-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_56357_780b867f1f50c3e7468... ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  داشــت که ســینماى اولیه، نه تنها به خاطر »در شــهر بودن«، بلکه به خاطر »از شــهر بودن« است که باید به مثابه پدیده اى شــهرى درك گردد );5002 ,dlanoD 7002 ,gnahZ(.  
PDF دریافت فایل مطالب جلد دو شماره 14 نشریه-معمارنیوز http://memarnews.com/wp-content/.../memarie-sabz14-jeld2.pdf ۱۳۹۸/۳/۱۹ -  هدف از ا يمسكون یدر ساخت و ساز واحدها داریپا یآن عدم توجه به اصول معمار جهینت ياجتماع یداریپا ینوع سطح بند کیبه افت،یره نیاست؛ تا از ا یشهر يمسكن در نواح ياجتماع...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 مهر 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/7/95-7-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  اند میلیارد نفر دسترسی به آب مطمئن و سالم نداشته توان گفت آب موضوع بسیار حیاتی با توجه به مطالب ذکرشده می. است) میلیارد روستایی میلیارد شهری و نیم یک (میلیارد نفر...  
PDF اصل مقاله 2.02 MB-https://www.sru.ac.ir http://jsaud.sru.ac.ir/.../article_1149_31ee9af03fa10dcd6283545... ۱۳۹۸/۹/۵ -  )5102 از آنجا که پدیده شهر نشینی همواره در حال گسترش کنند و سالانه جمعیت زیادی به شهرها مهاجرت می است dna aicnêicaP( )7102 ,llerraF( )7102 ,elddiL( بنابراین...  
PDF ارتباط تعاملی فضاهاى سینمایی و فضاى شهرى معاصر-  دانشگاه تهران https://jfadram.ut.ac.ir/.../article_56357_780b867f1f50c3e7468b... ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ -  داشــت که ســینماى اولیه، نه تنها به خاطر »در شــهر بودن«، بلکه به خاطر »از شــهر بودن« است که باید به مثابه پدیده اى شــهرى درك گردد );5002 ,dlanoD 7002 ,gnahZ(.  
PDF مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری (2 ) دکتر عبده تبریزی و میثم راد... http://atashani.ir/.../مجموعه-مقالات-مالی-و-سرمایه-گذاری.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  می هـا در امریکـا و ها توسط مـدیران آن انگیز خرید شرکت واقعۀ حیرت میلادی، شاهد 0891 شـهرت 2در این معاملات که به تملـک مـدیران . سپس سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بود ها...  
PDF (دانلود فیل)-دانشگاه شهید بهشتی http://crsp.sbu.ac.ir/wp-content/uploads/2020/01/mo7.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ -  جهت بازآفرینی آن مبادرت ورزیده است محور همدان و تمرکز بیش از حد -شهري خودرو ریزي برنامه ي گذشته، الگويچهار دهه موجب گسترش بیش از حد سفرهاي خدماتی در مرکز شهر، نه...  
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و فیلم های … http://files.matlabsite.com/docs/papers/.../icee2010-192.pdf ۱۳۹۴/۸/۲ -  تبدیل موجک، نیز استفاده شده است شواهد، مدل فازي، تبدیل موجک سیگنال ترافیک، نظریه-کلید واژه مقدمه -1 افزایش روز افزون خودروها در سطح شهرها باعث شده است ترافیک...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.