نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۴۲۹ نتیجه (۰.۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF 1  اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 1 شهریور 96 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/96/6/96-6-1.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  سیاست های زیست محیطی ما در این چه میزان برخواسته از اصول فنی و علمی در حوزه است. اصلا هم مهم نیست در کدام دولت انجام شد. باید دید این طرح ها تا تالاب ها و !های...  
PDF اهمیت و نقش استراتژیک قلعه َرباح در تحکیم قدرت دولتهای اسلامی اندلس... http://imam.miu.ac.ir/uploads/17_1187_46_01.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  avodroC:به انگلییی abodróC اسپانیاي به قُرطَبه يا كوردوبا :avodroC .1 (اسدپانیا) و پايتخدت » انددلس«کی از شدهرهاي معدروف . اين شهر، ياست اسپانیا در كوردوبا مرك استان...  
PDF آنالیز شیمیایی محتوای گوگردی و عناصر سنگین موجود در چند نشان تجاری از... http://jfst.iaus.ac.ir/.../article_528501_db34e713541874340ea40... ۱۳۹۷/۴/۷ -  ارائــه شــده اســت ســرب، کــادمیوم، مــس و روينظیـر جه ــت )AIF(از روش آن ــالیز تزری ــق جری ــان ( 7991)همک ــاران کوردوبـا و (.3)هـا اسـتفاده نمودنـد ري...  
PDF -سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی http://damascus.icro.ir/files/magazine/1159/faslname002.pdf ۱۳۹۴/۸/۷ -  گذاردشگفتی آفرینش را به نمایش می بینیم در ارتباط اکوسیستم همه چیز با هم سـازگار اسـت یعنـی میـان در شهرسازي اسلامی می عت شناسایی طبیعت و انسان تعارض نیست زیرا در...  
PDF اصل مقاله (390 K)-دانشگاه گرگان http://ejcp.gau.ac.ir/.../article_459_482172bace04be9fe58c6b213... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  دانشگاه کوردوبا، اسپانیاCISCدر مرکز )آزمایشگاهی، (تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد این . انجام شد( مزرعه86 )ارزنها و اطلاعات واقعی ازسطح مزارع زیر کاشت دادهآوری جمع و درجه...  
PDF اصل مقاله 1.33 MB-دانشگاه فنی وحرفه ای http://karafan.tvu.ac.ir/.../article_100537_538a306251ef4bb2bc9... ۱۳۹۹/۳/۲۰ -  در این راستا در مقالـه حاضـر بررسی خواص مهندسی این بتن ترکیبی، بیش از پیش ضرورت می هاي آزمایشگاهی، تأثیرات افزودن انواع ضایعات پلاستیکی بر خـواص تلاش شده است تا با...  
PDF اصل مقاله (334 K)-دانشگاه پیام نور http://lib.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1780_6af135831e09d13215d7... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  آشنایی مدارس غربی با علوم و فنون اسلامی دانسته (قُرطُبه) 7ژربر اوورنی عربی را در کوردوبا به دستور وی سه مدرسة آموزش زبان عربی آموخت. تأسیس شد. 1و شارتر 7در رم...  
PDF اصل مقاله (530 K) http://www.ijws.ir/.../article_1094_b22f48b541f23ded5bd4074da10... ۱۳۹۵/۳/۲ -  انجام در آزمايشگاه شيمي كشاورزي دانشگاه كوردوباي اسپانيا دايكلوفوپ كش علف جذب و نهشت ميزان. ها مورد مطالعه قرار گيرد يمار شده باقي ماند و ميزان كش جذب شده،...  
PDF اصل مقاله (1015 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://jzpm.miau.ac.ir/.../article_2771_1be931d1d43a83f98cd921b... ۱۳۹۷/۲/۱۹ -  مداوم پذیرش پس نخست هزاره دوره در دیگر بزرگ شهرهای هاآن کنار در. شدندمی محسوب اسلام جهان شهرهای ترینبزرگ از دوم هزاره . اسپانیا کوردوبا، ایران؛ نیشابور، چین؛ کایفنگ،...  
PDF واکاوی ساختار و کارهای قضایی فقیهان مالکی در دوره حکومت امویان اندلس... http://journal.isihistory.ir/article-1-143-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -  بودناتوان هارسیدگی به آن خود قاضـی زیرا گاهی ؛ گرفتچدی کاری را بر عهده میبایست که نمیاز دید مدطقی، به سود خـود رفت که او گمان میو بود منهم ،یا مأموران دولنی در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.