نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۲۵۲ نتیجه (۰.۱۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF پیادهسازی استراتژیهای توسعه ورزش قهرمانی ایران با رویکرد کارت امتیازی... http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_5085_fbc6638ce0b75b... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  پژوهش حاضر از نوع يازیکارت امت کردیبا رو رانیقهرمانی ا است که در حوزه مطالعات یفیو ک یکم قاتیاز تحق یبیو ترک ختهیآم روش هاي کانونی و هاي اکتشافی گروهگیرد. از...  
PDF جلد هفتم کتاب را از اینجا دانلود-بایسته های دانشگاهی از نگاه رهبر... http://baia.ir/uploads/1929552_815.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
  PDF دانلود جلد هفتم-به گزارش مشرق، https://cdn.mashreghnews.ir/old/files/fa/.../1929552_815.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۴ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
PDF مجله حقوقی شماره 26و27 http://www.cila.ir/Portal/file/?2442/26-27.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ -  باز مي هستي و مظاهر آن را به فكر شخص . و حقوق با اثر بخشي عمل، سر و كار دارد 4طبيعي و اخلاق مرتبط هستند، قلمرو حقوق قلمرو منافع است، و كار آن انطباق دادن اين منافع...  
PDF سهولت انجام کسب‌وکار رفع تبعیض و افزایش کارایی.pdf2.59 MB-وزارت امور... http://econo.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2cf29333-6f80-4bee-ab... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  ضروری قوه سه هر در وضعیت تاییر برای سیاسی اراده و اجماع های توسعه بخش خصوصی و مجموعه کتا از کتا اولین عنوان به حاضر اثر آینذده در شذود می تلا و است شده منتشر این معاونت...  
PDF اصل مقاله 465.58 K-پژوهشنامه علوم سیاسی http://www.ipsajournal.ir/.../article_360_6ff1f0347ccefcbe03e61... ۱۳۹۸/۴/۲۷ -  بحران» پژوهش، يها یافتهس براسا .اند گذاشته ریتأث (3891)گرانادا اي یخیتــارقیــاس ، ســه(...  
PDF مشاهده فایل PFD-شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی http://shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/nashriyat/name16.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  است ولى استناد به مطالب آن با ذكر مأخذ بلامانع است .شود از هر گونه اظهارنظر محققان ارجمند استقبال مىــ :مشاوران علمى اين شماره (علوم سياسى)دكتر بهادر...  
  PDF قسمت هفتم-سایت شهید آوینی http://old.aviny.com/books/laneh-jasoosi/7.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۸ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
PDF اصل مقاله 884.6 K-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.nbsh.basu.ac.ir/.../article_3054_f2191a28914d647c49... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  دانشــجوی دکتــری مؤسســه ی جغرافیــا و مطالعــات منطقــه ای، دانشــگاه گــراس، اتریــش. VI. پژوهشــگر گــروه پترولــوژی و مینرالــوژی، دانشــگاه گرانــادا،...  
PDF سهولت انجام کسب‌وکار رفع تبعیض و افزایش کارایی.pdf2.59 MB-وزارت امور... http://economic.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2cf29333-6f80-4bee... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  ضروری قوه سه هر در وضعیت تاییر برای سیاسی اراده و اجماع های توسعه بخش خصوصی و مجموعه کتا از کتا اولین عنوان به حاضر اثر آینذده در شذود می تلا و است شده منتشر این معاونت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.