نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۲۵۶ نتیجه (۰.۱۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تعيين جهش‌های هموگلوبين D به روش مولکولی در مازندران-دانشگاه علوم... http://goums.ac.ir/journal/.../admin-A-10-1-668-a262ef8.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۸ -  (irgA) ي، اگـــــر(narI)ایـــــران )htaeN(و نیـث )adanarG(، گرانادا habaR deluO، )namhsuB( ت یف ــوق در وض ــع يه ــا ان ــتیوج ــود وار .(8) ان ــد تفکی ــک ش ــده...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../6f7a1ab6b8e1feab20614ec0d19301007.pd... ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ -  سازمان ملل متحد، استدلال ، نمایندة دائم 3891در سال کرد که مداخله ایالات متحده آمریکا در گرانادا متعاقب سایر ارزش های تشریح شده در منشور یعنی؛ آزادی، دمکراسی و صلح صورت...  
PDF دانلود فایل http://dl.scienceflag.com/20101103090048-197.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۲ -  گذر زمان دارندکاهش وسعت مانگروها در درصد در سال در حال کاهش هستند و این نرخ رو به 1-2هاي مانگرو در جهان با سرعت به طور کلی جنگل .است مفرط براي الوار، ماهی، سخت...  
PDF بررسی زبانشناختی بهگویی در گویش کردی ایلام http://pallizban.ir/.../Euphemism-in-Ilami-Kurdish-3.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  رودمی کار به کسی وجهۀ به لطمه از اجتنا منظور به که دانندمی وبستتر لغتات فرهنتگ. باشتند داشتته مناتی معنایی بار یا و باشند ترسناک یا و بوتا است ممکن کته عبتارتی...  
PDF متن کامل [PDF 363 kb]-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان http://goums.ac.ir/journal/article-1-2285-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -  )adanarG( گرانـــادا (،)habaR deluO و (bajnuP) پنجـاب Dهموگلـوبین تعـداد نیا از که شدند ییاساشن Dهموگلــ ــوبین انــ ــد. شــ ــده گــ ــزارش رانیــ ــا در (narI)...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/download/.../1870 ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  يبرا كيكسيدينال دياس تيحساس يدارا يگرم منف يها يكه با مهار رشد باكتر مانند آگار يانتخاب ريغ يها طيبا مح سهيدر مقا يشتريب (.61)گرانادا است اي و يخون ي رابطـه لاتيما...  
PDF چکیده-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-8539-en.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  نکته بسیار مهمی که موجب جلب توجه جهانی به این شده ها همزمان با افزایش شیوع اعلامیه شد افزایش بروز این بیماري 1.در این مناطق بود (akiZ)ویروسی بازپدید به نام زیکا...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1093-210679.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  ه ای در بخش )، در مطالعه7271( 1همکاران ورزشی شهرداری گرانادا، نه استراتژی را در لیندبرگ و همچنینچهار مطالعه نموده است. استراتژی سیزده)، 8771( 9اسکوندفلت...  
PDF جغرافیای سوال از رئیس جمهوری-لایحه راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد... https://www.vekalatonline.ir/.../Ebtekaar6998107101116494954186... ۱۳۹۶/۱۲/۱ -  در آن زمان شاه برای این که نشان دهد با مردم است، به مشهد رفت و یا عک های خود را منتشر کرد. سردار عایی افزود: در دوران شاه سه مسئله مطرح بود؛ چرا شاه باید مادم...  
PDF اصل مقاله (643 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_7435_fec14e74b27381bde7c6629d... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  ‌ بررسی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان: مشروعیت مداخله اوکراین، سوریه و یمنمالی، مداخلات نظامی در تحلیلی 2مجید نیکوئی - 1مسعود زمانی ‌کنترل‌مؤثر‌و‌‌‌یهکند.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.