نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۲۶۳ نتیجه (۰.۱۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل http://dl.scienceflag.com/20101103090048-197.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۲ -  گذر زمان دارندکاهش وسعت مانگروها در درصد در سال در حال کاهش هستند و این نرخ رو به 1-2هاي مانگرو در جهان با سرعت به طور کلی جنگل .است مفرط براي الوار، ماهی، سخت...  
PDF بررسی زبانشناختی بهگویی در گویش کردی ایلام http://pallizban.ir/.../Euphemism-in-Ilami-Kurdish-3.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  رودمی کار به کسی وجهۀ به لطمه از اجتنا منظور به که دانندمی وبستتر لغتات فرهنتگ. باشتند داشتته مناتی معنایی بار یا و باشند ترسناک یا و بوتا است ممکن کته عبتارتی...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه ع.پ اصفهان http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/download/.../1870 ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  يبرا كيكسيدينال دياس تيحساس يدارا يگرم منف يها يكه با مهار رشد باكتر مانند آگار يانتخاب ريغ يها طيبا مح سهيدر مقا يشتريب (.61)گرانادا است اي و يخون ي رابطـه لاتيما...  
PDF متن کامل [PDF 363 kb]-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان http://goums.ac.ir/journal/article-1-2285-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ -  )adanarG( گرانـــادا (،)habaR deluO و (bajnuP) پنجـاب Dهموگلـوبین تعـداد نیا از که شدند ییاساشن Dهموگلــ ــوبین انــ ــد. شــ ــده گــ ــزارش رانیــ ــا در (narI)...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1093-210679.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  ه ای در بخش )، در مطالعه7271( 1همکاران ورزشی شهرداری گرانادا، نه استراتژی را در لیندبرگ و همچنینچهار مطالعه نموده است. استراتژی سیزده)، 8771( 9اسکوندفلت...  
PDF چکیده-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://tumj.tums.ac.ir/article-1-8539-en.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  نکته بسیار مهمی که موجب جلب توجه جهانی به این شده ها همزمان با افزایش شیوع اعلامیه شد افزایش بروز این بیماري 1.در این مناطق بود (akiZ)ویروسی بازپدید به نام زیکا...  
PDF اصل مقاله (846 K)-دانشگاه رازی کرمانشاه https://jlw.razi.ac.ir/.../article_390_7bdb5ff64339c31d24ac1c99... ۱۳۹۸/۶/۱۹ -  رودمی کار به کسی وجهۀ به لطمه از اجتنا منظور به که دانندمی وبستتر لغتات فرهنتگ. باشتند داشتته مناتی معنایی بار یا و باشند ترسناک یا و بوتا است ممکن کته عبتارتی...  
PDF اصل مقاله (304 K) رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در... http://jourm.iauaz.ac.ir/.../article_534637_634ead584320df11d97... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  نتا یساز تفرقه مذهب نهیزم یواقع بی ـو تخر یوحدت اسلام فیمنجر به تضع يو دولت سعود تیابوه یافراط انیشبکه متعلق به جر نیا اسلام خواهد شد. یچهره رحمان ها کلید...  
PDF اصل مقاله (2503 K) پتروژنز و سن‌سنجی (U-Pb (SHRIMP توده‌های نفوذی... http://www.gsjournal.ir/.../article_42373_7ca0bbe3df1904cba2111... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ در‌ حال‌ حاضر‌ چاپ‌ مقاله‌هایی‌ که‌ مراحل‌ ارزیابی‌ را‌ گذرانده‌ و‌ پذیرش‌ دریافت‌ نموده‌اند‌ نزدیک‌ به‌ دو‌ سال‌ به‌ درازا‌ می‌انجامد.‌ این‌ مشکل‌ و‌...  
PDF اصل مقاله (312 K)-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی http://jap.isca.ac.ir/.../article_703_5025709ab67dda38eb1c15caa... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  کتابدار ی اسلامی پا کستان در حیدرآباد در سال 3891 منتشر کرده است. 41. المر یا (المر یه) پایتخت استان شرقی اندلس، پادشاهی پیشین گرانادا بود. .ogarraT arebiR nailuJ .51 9 مقاله...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.