نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۲۶۳ نتیجه (۰.۱۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تاثیر تهیه سواﻻت چندگزینه ای توسط دانشجویان بر عملکرد تحصیلی... http://ijme.mui.ac.ir/.../shakurnia2-A-10-191-10-65d50ae.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۲ -  به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند( نفر 06) پرستاري اي بود که بر اساس چندگزینه يها ها، آزمون داده يگردآور ابزار. دهند لیو در جلسه بعد تحو هیته فیبه عنوان تکل اي...  
PDF اصل مقاله (846 K)-دانشگاه رازی کرمانشاه https://jlw.razi.ac.ir/.../article_390_7bdb5ff64339c31d24ac1c99... ۱۳۹۸/۶/۱۹ -  رودمی کار به کسی وجهۀ به لطمه از اجتنا منظور به که دانندمی وبستتر لغتات فرهنتگ. باشتند داشتته مناتی معنایی بار یا و باشند ترسناک یا و بوتا است ممکن کته عبتارتی...  
PDF دانلود فایل PDF-حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان http://fatemisister.hodat.ir/.../Lajan-ostad-rahimpor.pdf ۱۳۹۷/۳/۲ -  بر جهان و از جمله، جهان اسلام در صد سال گذشته به طور کامل مسلط شده و منافع خود را پیش بردند، تا این جا به ضعف مسلمین، مر بوط می شود. نمی خواهیم همه تقصیر را...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-1761-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  اسکولیوز خفیف بودند گري دانش آموزان از نظر اختلالات اسکلتی تاکید دارد تا با تشخیص نتایج این مطالعه بر لزوم انجام غربال: تیجه گیرين به موقع، اجراي یک برنامه درمانی...  
PDF بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پار کهای شهری مشهد-دانشگاه... http://www.urbstudies.uok.ac.ir/.../article_60848_a7b6bd4298e83... ۱۳۹۷/۹/۲۲ -  در این حالت عموم مردم با درک و مقایسه معیار فاصله متریک می توانند قضاوت درستی از فاصله و اثرات کاربردی آن در یک سیستم پیچیده داشته باشند. اما زمانی که در سطح فضایی(غیرمکانی)...  
PDF اصل مقاله (304 K) رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در... http://jourm.iauaz.ac.ir/.../article_534637_634ead584320df11d97... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  نتا یساز تفرقه مذهب نهیزم یواقع بی ـو تخر یوحدت اسلام فیمنجر به تضع يو دولت سعود تیابوه یافراط انیشبکه متعلق به جر نیا اسلام خواهد شد. یچهره رحمان ها کلید...  
PDF 20- پول‌شویی در اقتصاد و ارتباط آن با بی‌ثباتی سیاسی در الگوی... http://7cp.olgou.ir/papers/1150-OLGOU.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  در کشور ما نیز، به دلیل نظارت ضعیف بر فعالیت بخش غیرسمی اقتصاد ن بخش به یک چرخه قدرت تبدیل شده است و می تواند نظام مالی و اقتصاد ملی و بین المللی را تحت کشور،...  
PDF دانلود فایل : متن_و_طرح_شماره_33.pdf ( 1444KB )-جامعه المصطفی العالمیه http://research.miu.ac.ir/.../متن_و_طرح_شماره_33_247432.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ -  تــاش شــده اســت در معرفــی همایش هــا، زمــان برگــزاری و فرصــت ارائــه اثــر دقت شــود. لیکن جهت معرفی، شرکت در دوره های بعدی و یا امکان تاخیر در برگزاری آن...  
PDF اصل مقاله (2.86 MB)-پژوهشکده صنایع رنگ http://jcst.icrc.ac.ir/.../article_81553_25bdb3f4bf56fe551be637... ۱۳۹۸/۳/۲۶ -  استفاده رنگِ بيشترين منابعِ های های طبيعي از نقشههای رنگهايي از عصارهستفاده کرده است و نمونها DAD-CLPHاز روش های گياهياختار رنگتعيين س ].69[ در گرانادا تهيه و به شناسايي...  
PDF این آدرس -بنیاد ملی بازی های رایانه ای https://www.ircg.ir/uploads/news/2016/09/115559dariche 2.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۶ -  اگرچه چند ویژگی اصلی که می تواند عامل توجه متخصصان مبحث یادگیری باشد، در سطور فوق برشمرده شد اما به نظر می رسد شاخصه های کشف شده و کشف نشده بازی های دیجیتال که...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.