نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱,۲۵۶ نتیجه (۰.۱۳۲ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF ال اول، شماره اول فصلنامه دانش پیشگیری و مديريت بحران-سایت شهرداری... http://tdmmo.tehran.ir/Portals/0/Document/1392/no 1.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  و شود آنها تحلیل ضعف احیاناً یا قوت نقاط لازم است که (پروژه گردد؛ مشخص حاضر .است آنها به گویی پاسخ پی در تحقیق که فرضیاتی یا سوالات -4 روش گرفته نظر در هدف جهت از...  
PDF بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پار کهای شهری مشهد-دانشگاه... http://www.urbstudies.uok.ac.ir/.../article_60848_a7b6bd4298e83... ۱۳۹۷/۹/۲۲ -  در این حالت عموم مردم با درک و مقایسه معیار فاصله متریک می توانند قضاوت درستی از فاصله و اثرات کاربردی آن در یک سیستم پیچیده داشته باشند. اما زمانی که در سطح فضایی(غیرمکانی)...  
PDF این آدرس -بنیاد ملی بازی های رایانه ای https://www.ircg.ir/uploads/news/2016/09/115559dariche 2.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۶ -  اگرچه چند ویژگی اصلی که می تواند عامل توجه متخصصان مبحث یادگیری باشد، در سطور فوق برشمرده شد اما به نظر می رسد شاخصه های کشف شده و کشف نشده بازی های دیجیتال که...  
PDF دانلود فایل : متن_و_طرح_شماره_33.pdf ( 1444KB )-جامعه المصطفی العالمیه http://research.miu.ac.ir/.../متن_و_طرح_شماره_33_247432.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ -  تــاش شــده اســت در معرفــی همایش هــا، زمــان برگــزاری و فرصــت ارائــه اثــر دقت شــود. لیکن جهت معرفی، شرکت در دوره های بعدی و یا امکان تاخیر در برگزاری آن...  
PDF اصل مقاله (676 K) مسئولیت کیفریِ اطفال در سیاستِ قانونِ مجازاتِ... http://jil.bonabiau.ac.ir/.../article_525963_fea5806d964604c29a... ۱۳۹۷/۳/۶ -  به همین جهت تعریف و تعیین ) شخص به سن معینی رسیده مسئولیت کیفری چند شرط دارد: الف«حقوق کیفری، امری بسیار مهم است. ورد اکراه بر قتل که حکم آن در مسؤولیت کیفری...  
PDF اصل مقاله (643 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_7435_fec14e74b27381bde7c6629d... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  ‌ بررسی نظامی کشور ثالث بر اساس دعوت کشور میزبان: مشروعیت مداخله اوکراین، سوریه و یمنمالی، مداخلات نظامی در تحلیلی 2مجید نیکوئی - 1مسعود زمانی ‌کنترل‌مؤثر‌و‌‌‌یهکند.  
PDF بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پار کهای شهری مشهد-دانشگاه... http://urbstudies.uok.ac.ir/.../article_60848_17e4d979415659820... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  در این حالت عموم مردم با درک و مقایسه معیار فاصله متریک می توانند قضاوت درستی از فاصله و اثرات کاربردی آن در یک سیستم پیچیده داشته باشند. اما زمانی که در سطح فضایی(غیرمکانی)...  
PDF اصل مقاله 388.24 K-دانشگاه امام حسین https://ps.ihu.ac.ir/.../article_200525_74e465b7577e9d616ec18e9... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  به نظر می رسد اصل عدم مداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبار آن در برابر چالش های فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن...  
PDF ترافیکی تصادفات اقتصادی هزینه نقشه تهیه و مدلسازی شاد روزبه مشهد... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1064499.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ -  تص..ادفات در مه..م پ..ارامتری عن..وان به هاتقاطع تعداد که داد نشان مذکور پژوهش همچنین .(0102 ,ouoggnoH تصادفات وقوع صدمات اسپانیا گرانادا ( شهر5002-3002) ساله سه هایداده...  
PDF اصل مقاله (810 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.aes.basu.ac.ir/.../article_1672_9bdde7d397f3f18e739... ۱۳۹۶/۶/۱۰ -  بندی بازارهای هدف صادرات گیاهان دارویی ایران از روشاولویت ددی عکس شاخص هرفیندال طی دوره مورد بررسی از یک تا چهار در نوسان توجه به اینکه مقدار ع طی دوره مورد بررسی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.