نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۲۸ نتیجه (۰.۲۲۸ ثانیه)
نتایج علمی
Magiran | Anatomical Sciences Journal، Volume:7 Issue:2, 2010-نشریات... https://www.magiran.com/volume/52048 ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  نتیجه گیری به نظر می رسد که نقش اصلی سلول های مزانشیمی در بهبود فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن نه از طریق تمایز آن ها به سلول های هپاتوسیتی، بلکه به طور عمده...  
PDF آقای دکتر اقدمی-معاونت تحقیقات وزارت بهداشت http://hbi.ir/info/stemcell/cv/dr.aghdami.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  to Persian 3. A justify of Arsenic Trioxide, Tehran University Publication 2001 (in English) Full papers 1. 2010 Mohamadnejad M, Pournasr B, Bagheri M, Aghdami...  
Magiran | Archives of Iranian Medicine، Volume:14 Issue:1,... https://www.magiran.com/volume/58655 ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  Nikeghbalian, B. Pournasr, N. Aghdami, A. Rasekhi, B. Geramizadeh, S. M. K. Hosseini-Asl, M. Ramzi, F. Kakaei, M. Namiri, R. Malekzadeh, A. Vosough Dizaj, S. A.  
PDF www.ajmb.org-Full Text - PDF http://www.ajmb.org/pdf/en/fulltext/226.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۳ -  Thus, they are considered as an infinite source for the production of vital matured cells in vitro and might be used as a main component in the cell therapy 5.  
PDF اصل مقاله (1573 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی https://journals.ssrc.ac.ir/.../article_853_b84fdf3d51e8f67b636... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  از تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس امور ورزش در ایران به ،های بعددر سالو بدنی تفکیک شد ملی تربیتبخش وزارت فرهنگ و انجمن ملی المپیک و شورای ورزش بانوان ۀبدنی و...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی شیراز-رزومه http://health-policy.sums.ac.ir/.../english_cv-dr_lankarani_unt... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  5. Tabrizi R, Vakili S, Lankarani KB, Akbari M, Mirhosseini N, Ghayour-Mobarhan M, et al. The Effects of Curcumin on Glycemic Control and Lipid Profiles Among...  
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان http://www.goums.ac.ir/mljgoums/article-1-916-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۸ -  magnification). Results Change was observed in the shape of Untreated cells Treated...  
PDF Download this PDF file-دانشگاه ع.پ اصفهان http://ijpm.mui.ac.ir/index.php/ijpm/article/download/.../449 ۱۳۹۴/۱/۱۳ -  ir Date of Submission: June 22, 2011 Date of Acceptance: Aug 23, 2011 How to cite this Article: Adibi P, Akbari L, Kahangi L, Abdi F.  
PDF دانلود فایل : 71.pdf ( 568KB )-معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/71_3728.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  4[ وـٛس اص خبسج دس ؿذٜ ا٘تخبة ثٝ ثبصاسٞبی ٘فٛر ٚ ٔـتشی سضبیت افضایؾ ٚوبس ٚ دس ٟ٘بیت دس ٞب، چٝ دس وؼت تٛا٘ذ ٔٛخت افضایؾ وبسآفشیٙی چٝ دس ػبصٔبٖ یىی اص اثضاسٞبی ثؼیبس...  
PDF اصل مقاله (1573 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_853_b84fdf3d51e8f67b6362c149... ۱۳۹۶/۸/۶ -  از تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس امور ورزش در ایران به ،های بعددر سالو بدنی تفکیک شد ملی تربیتبخش وزارت فرهنگ و انجمن ملی المپیک و شورای ورزش بانوان ۀبدنی و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.