نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳۵۸,۳۱۲ نتیجه (۱.۷۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1384 K)-دانشگاه آزاد واحد تهران شمال http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_519085_782c16ed96e400cb57... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  این موضوع نشان می دهد که پدیده انتقال نقش قابل توجهی را در بسیاری از کاربردهای صنعتی و مهندسی ایفا می کند. از این رو، تلاش بر این است که قابلیت نفوذ پذیری مواد...  
PDF   Advanced C 1992.pdf-دانشگاه صنعتی شریف http://ce.sharif.edu/courses/95-96/1/.../Advanced C 1992.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  , Indianapolis, IN 46290 International Standard Book Number: 0-672-30168-7 Library of Congress Catalog Card Number: 92-061304 96 95 94 93 92 8 7 6 5 4...  
PDF -Inter-American Development Bank http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09610.pdf ۱۳۹۶/۲/۴ -  LAC Databook 2011 ii LAC Databook 2011 iii PREFACE The Bureau for Latin America and the Caribbean of the U.S. Agency for International...  
تمرین بر خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اسفراین سال تحصیلی... http://ensani.ir/.../بررسی-اثربخشی-آموزش-مهارت-های-فراشناختی-به... ۱۳۹۸/۹/۱۱ -  پژوهشگاه علوم انسانی پژوهش در هنر و علوم انسانی بررسی اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی به شیوه بازی-تمرین بر خلاقیت دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اسفراین سال تحصیلی 96-95...  
PDF بررسی تنوع ریخت شناختی لالۀ واژگون .L silairepmi airallitirF در پنج... https://ijhs.ut.ac.ir/.../article_62077_ade02d86e5ba95e19c932d2... ۱۳۹۶/۵/۱۷ -  یدنب یشان یزجت زاۀ هشوخ هفلؤم هب هیزجت جیاتن اب یا دییأت یلصا یاه .دش جیاتنهب تسد هدمآ تافص هک داد ناشن شهوژپ نیا زاتخیر یتخانش یم ار عونت دنناوتتیعمج نیب رد للا...  
PDF i TABLE OF CONTENTS Pages... http://tzonline.org/pdf/arusha.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ... SECTION I LAND, PEOPLE AND CLIMATE 1.0 REGIONAL OVERVIEW...  
PDF دانشگاه صنعتی شریف-  ESE-TDD.pdf http://ce.sharif.edu/courses/92-93/1/ce724-1/.../ESE-TDD.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  Adopting it takes a great amount of discipline. However, we cannot say whether TDD is right for everyone and for all types of software: this entry should help the...  
PDF دانشگاه صنعتی شریف-  ESE-TDD.pdf http://ce.sharif.ir/courses/92-93/1/ce724-1/.../ESE-TDD.pdf ۱۳۹۴/۲/۳ -  Adopting it takes a great amount of discipline. However, we cannot say whether TDD is right for everyone and for all types of software: this entry should help the...  
PDF اصل مقاله (604 K)-دانشگاه تهران https://ijfcs.ut.ac.ir/.../article_54046_0f2a86f4ea15aac95e8537... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  شوداز اولویت برخوردار تنش شوری بایدعملکرد در های مقابله با گزینهها یکی از حذف شوری خاکاگرچه است بر فرضیه بیشتر مبتنی این روش ،است این تهدید پذیر نیست اجرای آن...  
PDF اصل مقاله (1408 K) متن کامل مجله-صنعتی اصفهان http://ssoss.ui.ac.ir/.../article_17061_3c9694665ead95bdfc548d5... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  كنم به ضميمه اين درخواست ارسال مي :خانوادگينام ونام o :آدرس كامل o :فاكس/تلفن o :آدرس پست الكترونيك o امضاي متقاضي خيابـان هـزار - به آدرس اصفهان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.