نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳,۵۲۴,۶۵۰ نتیجه (۱.۸۵۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF لیست سیاه وزارت علوم تحقیقات فناوری-دانشگاه هنر - اصفهان https://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/.../BlackList13961221.pdf ۱۳۹۷/۳/۶ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-دانشگاه الزهرا(س) https://www.alzahra.ac.ir/.../FehrestNashriatNamotabar96.pdf ۱۳۹۹/۱/۳ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF لیست سیاه وزارت علوم تحقیقات فناوری-دانشگاه هنر - اصفهان http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/.../BlackList13961221.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی یزد-رزومه http://web.ssu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub49/persiancv.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF تبیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی-پایگاه اطلاعات پژوهشی... http://irisweb.ir/files/site1/.../article-1086-576980.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  نشان را آن مختلف ابعاد بین روابط و شد پدیدار نفت ملی شرکت در بانی( دیده نظام در استراتژیست پرورش براي الگویی کاوش به منجر پژوهش این از حاصل هاي یافته نهایت،...  
PDF بررسی وضعیت بهرهوری نیروی کار و بهرهوری دستمزد رقابتپذیری نیروی کار... https://www.nipo.gov.ir/.../File.aspx?FileId=d6ba1b67-cb0f-472d... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  ملی بهره ها، تهیه شده و در پایگاه اینترنتی سازمانفعالیت و همچنین به تفکیک استان این گزارش ابتدا با استفاده از سمارهای مربوط به تعداد شاغلین به تفکیک دو بخش تولیدی...  
PDF اصل مقاله (2896 K) پایداری نظام‌های حکمرانی آبِ حوزه زاینده‌رود در... http://www.isih.ir/.../article_265_dc8310eeebb211b530cc3289f3eb... ۱۳۹۶/۹/۱۵ -  آب تب یل ش است . آب اسیت می یریتحکمرانی نامطلوب هستن و راهکار اصلی خروج اه بحیران آب، بیاهنگری در نظیام های ای، بر چارچوبی مشترک اه نظریه رشته آب با تأ کی بر...  
PDF 2- الگوواره ترسیم نقشه جامع علمی به منظور تحقق تحول همه‌جانبه حامد... http://6cp.olgou.ir/papers/1070-OLGOU.pdf ۱۳۹۶/۳/۶ -  حال از آنجا که ما در پی احیای تمدنی توجهی به ایندو اصل در طبقههای در پی آن) حاصل بیمعاصر (و بحران هستیم که قصد دارد تا در برابر تمدن غرب قد علم کند و مظاهر خود را...  
PDF جلد 28- تابستان 1396- فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب... http://isiwee.ir/files/site1/files/28.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۶ -  در نهایت نیز با استفاده از ارایی هیدرولیکی سرریز را بهبود میهای سپری غیرپیوسته ک قرارگیری دیواره شیب و سرریز کلید پیانویی با وجود دیواره سپری بدون جهت تخمین ضریب...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-صنعتی اصفهان http://ui.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_3/.../BlackListFeb2018.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهسیاهه شوند. ای قرار داده میهای جداگانهبا توجه به ماهیت متفاوت نشریات نامعتبر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.