نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۳,۱۱۵,۰۶۳ نتیجه (۱.۸۷۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20171205094717-10082-65.pdf ۱۳۹۷/۲/۳ -  )1395 ظاهری و پورمحم دی، ( گ ام م ورد نیاول عنوان به متیقو ارزان یکافمناسب، غ ة مش تره هم ة ، دغدیش هر ةرش د و توس ع ازین جه ان س وم اس ت یکش ورها ژهی وکش ورها...  
دو هفته نامه سروش، شماره 1395-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/.../magtoc.asp?mgID=1100&Number=1395... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  com > دو هفته نامه سروش > فهرست مطالب شماره 1395 مشخصات نشريه آخرين شماره آرشيو شماره هاي گذشته جستجوي مطالب سايت اختصاصي تماس با نشريه راهنماي اشتراک شماره جديد...  
PDF آشناییزدایی در دیوان شعری عرار مطالعه موردی؛ پنج قصیده: یاحل وة... https://jall.um.ac.ir/index.php/arabic/article/.../11546 ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  7l .2 :پست الکترونیکی 1395بهار و تابستان مجله زبان و ادبیات عربی (مجله ادبیات و علوم انسانی سابق) (علمی ـپژوهشی)، شماره چهاردهم ـ (دانشیار زبان و ادبیات عربی...  
PDF اصل مقاله (1197 K) مدل‌سازی، سینتیک و ایزوترم جذب زیستی فلز سنگین سرب... https://japb.guilan.ac.ir/.../article_1895_37e602c7ae70947ebfd6... ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF نقد روشی کتاب مصباح الهدایة و مفتاح الکفایه اثر عزالدین محمود... http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/.../browse.php?a_id=232&sid=... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  بخش بق دم هایی کتاب بررسی ساختار زبانی کشف المحجوب و صتبا «) در قالۀ 1395بالو و رجبی دوغیکلایی ( اند قایرق کرده کشف المحجوبرا از لحاظ ساختار زبانی با کتاب صبا الددایق،...  
PDF متن کامل-دانشگاه کاشان http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/.../browse.php?a_id=232&sid=... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  بخش بق دم هایی کتاب بررسی ساختار زبانی کشف المحجوب و صتبا «) در قالۀ 1395بالو و رجبی دوغیکلایی ( اند قایرق کرده کشف المحجوبرا از لحاظ ساختار زبانی با کتاب صبا الددایق،...  
PDF اصل مقاله (1356 K)-سایت دانشگاه گیلان https://zaban.guilan.ac.ir/.../article_1838_1f3ae57dc15bde112c4... ۱۳۹۵/۶/۲۱ -  2 های ایرانیزبان فارسی و گىیش 5، شماره پیاپی 1395سال اول، دوره اول، بهار و تابستان 1395اول، بهار و تابستان ةدور، اولسال /های ایرانیزبان فارسی و گویش و آرزو...  
PDF اصل مقاله (804.95 K)-وب سایت دانشگاه شهید باهنر کرمان https://jak.uk.ac.ir/.../article_1432_3d28bd9991973ad7e94aa880f... ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  استفاده در الگوی 4395ترا 1395هرای سال پژوهش، دورۀ زمانیکند. رانش پس از اعلان سود را آزمون می بینری سرود و های دقرت پریش الگوهای تلفیقی نامتوازن برای تخمی و از روش...  
PDF اصل مقاله (522 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://itt.cfu.ac.ir/.../article_226_b002991f668a12f66f0800d478... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان 9 1395 بهار، سال اول، 2فصلنامه تربیتِ معلم فکور، شماره 4 تنهانهها راه معلمان گردیده است. این چالشهایی بر سر اما این امر...  
PDF A History of Knowledge http://history-of-knowledge.com/ ۱۳۹۴/۷/۱۲ -  Francis Bacon The man who does not read has no advantage over one who can not. Mark Twain It is undesirable to believe a proposition when there is no ground...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.