نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۳,۱۱۵,۰۶۳ نتیجه (۰.۱۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اینجا-سترسی به این مدرک بر پایة آیی ننامة ثبت و اشاعة پیشنهاد هها،... http://www.talie.ir/wp-content/uploads/2018/.../document13.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۹ -  و یلیمکت ت لیصحت یاه هلاسر و ،اه همان نایاپ ،اه هداهنشیپ ةعاشا و تبث ةمان نییآ ةیاپ رب کردم نیا هب یسرتسد) ةرامش هب یروانف ،ت اقیقحت ،مولع ت رازو195929/ خیرات و1395/9/6...  
PDF دانلود : مقالات.pdf-دانشگاه ع.پ هرمزگان http://resv.hums.ac.ir/uploads/مقالات_32849.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  يلااب دارفا رد (نایلق و راگیس) وكابنت يطیحم دود اب ھھجاوم۱٥ سابعردنب رھش نكاس لاس ییلاماقآ رومیت هداز يدمحا مرکا ینیف ناگزمره یکشزپ هلجم EMRO, Index...  
PDF ناهم صل ف مع جاهن ش ی اریان س یا س ی س ا-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1070165.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  شناسي سياسي ايران انجمن علمي جامعه اسي سياسي ايرانشنهجامع فصلنامه 1395بهار )، 2(پیاپی دومسال اول، شماره شناسی سیاسی ايرانصاحب امتیاز: انجمن علمی جامعه مديرمسئول:  
PDF دانلود ##common.downloadPdf## http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/.../3707// ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF متن کامل [PDF 491 kb]-دانشگاه ع.پ ارومیه http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3372-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۲۰ -  ، شانزدهمدوره ، مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه ١٧٦٨٣٣٤٣٢١٩٠: تلفن، درماني و بهداشتي خدمات مديريت گروه، واحد تهران شمال، يدانشگاه آزاد اسلام، تهران: آدرس مکاتبه...  
PDF اصل مقاله 684.87 K-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gdij.usb.ac.ir/.../article_3864_1e5a89c7e1c2edfd78bd1e3f... ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  hemetaF * ، تهران، ایرانتهران دانشگاه علامه طباطبائي ،دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری -9 175 1395تابستان ،51ه شمارشانزدهم، فصلنامه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20171205094851-10082-74.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  323 برابر 1395 سال در مهاباد شهر شدۀساخت اهای یکهاربر وسهعت از شههر توسهعة و رشهد روند ،عوام، این ثیرتأ تحت. است رسیده 25.5552 مساحت ب وسعتی از استفاده با ک...  
PDF - فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی (Black list & Fake & Hijacked... http://newsite.old.kashanu.ac.ir/.../Fake&BlackList(1).pdf ۱۳۹۷/۲/۷ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
magiran.com: مجله زنان مامائي و نازائي ايران-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/magarchive.asp?mgID=2028 ۱۳۹۶/۱/۱۷ -  mums اين مجله بصورت الكترونيكي منتشر مي شود. سال نوزدهم شماره225 (پياپي 260)، اسفند 1395 همراه با متن کامل مطالب شماره224 (پياپي 259)، اسفند 1395 همراه با متن کامل...  
PDF چکیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 5931-مرکز آمار ایران https://amar.org.ir/Portals/0/News/1396/chnsanvms95.pdf ۱۳۹۶/۶/۳۱ -  واحد مسكوني معمولي به 10 1395چکیده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن نحوه تصرف محل سكونت خانوار بندي زير گردآوري در اين سرشماري، اطلاع مربوب به نحوه تصرف محل سكونت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.