نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳,۱۱۵,۰۶۳ نتیجه (۱.۸۲۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF 207- مطالعه تطبیقی شاخص فعالیت‌های فرهنگی هنری دانشجویان مبتنی بر... http://5cp.olgou.ir/papers/357.pdf ۱۳۹۷/۶/۲۷ -  مین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ 1395ماه ام اردیبهشت ونهم و سی ؛ بیستالگوی پایه پیشرفتپنج 1 پیشرفت ایرانی اسلامی هایاندیشه بر مبتنی دانشجویان هنری فرهنگی...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395-دانشگاه مراغه https://academics.maragheh.ac.ir/.../Black List -Azar 95.pdf ۱۳۹۶/۹/۱۸ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395-صنعتی اصفهان https://hm.ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/.../BlackList13950901.pd... ۱۳۹۹/۲/۸ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
PDF سیاهه نشریات نامعتبر-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس https://pmrc.modares.ac.ir/uploads/Res.Lib.Oth.12.pdf ۱۳۹۸/۹/۳ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
PDF مجلات نا معتبر(جدید )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج http://management.kiau.ac.ir/file/download/.../1483347563-95.pd... ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (8/‏6/‏96)-دانشگاه... http://agriculture.srbiau.ac.ir/.../1506171326-2-blacklistfinal... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
PDF اینجا-دانشگاه علم و فناوری مازندران https://help.mazust.ac.ir/.../لیست نشریات نامعتبر وزارت علوم آذ... ۱۳۹۹/۲/۸ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
PDF فایل مرتبط-وب سایت دانشگاه مازندران http://www.umz.ac.ir/.../فهرست__نشريات_نامعتبر_و_جعلي_خارجي_-_آ... ۱۳۹۶/۵/۷ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395-دانشگاه آزاد اسلامی مشهد http://www.scm.mshdiau.ac.ir/.../namotabar-khareji-9509.pdf.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
PDF لینک دانلود فایل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان http://research.iaumis.ac.ir/.../1509358468-blacklistfinal13950... ۱۳۹۷/۵/۳۱ -  cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است: ه به نکتهها، توج سیاهه شوند. ای قرار داده می های جداگانه با توجه به ماهیت متفاوت نشریات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.