نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۳,۳۳۷,۷۳۳ نتیجه (۱.۸۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم - اسفند 1396 http://aletaha.ac.ir/file/download/page/1568527412-3.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF اصل مقاله (4082 K) http://www.jicr.ir/.../article_353_19d4b97b73cffcb5e6b62747e16c... ۱۳۹۷/۱/۲۶ -  ... پژوهشیـ فصلنامه علمی 190 دهمدوره 4شماره 1396...  
PDF /3/18/303416 1396/12/21 شماره پیگیری 7611380-دانشگاه دولتی بجنورد https://ub.ac.ir/.../نشریات نامعبر وزارت علوم-اسفند 96.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا1396 نیا :حیضوت زا شخبهنومن لماش تسرهف ربتعمان تایرشن زا ییاهتسا هیامن زا یکی رد بلغا هکنیب یاه.دنتسین رادروخرب مزلا تیفیک زا اما ،دنراد...  
PDF /3/18/303416 1396/12/21 شماره پیگیری 7611380-مجتمع آموزش عالی اردکان https://www.ardakan.ac.ir/files/research/r97/oloum.pdf ۱۳۹۹/۱/۸ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF دانشگاه خوارزمی تهران-دریافت دفترچه https://igtc.khu.ac.ir/files/.../Final_Booklet_of_IGTC_2018.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  Talks 10th Iranian Group Theory Conference Kharazmi University, Tehran, Iran 4-6 Bahman, 1396 (January 24-26, 2018) A class of finite groups with zero...  
PDF وب سایت دانشگاه مازندران-سال 1396 http://tech.umz.ac.ir/.../فهرست_نشريات_نامعتبر_عتف_1397.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۹ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-وب سایت دانشگاه... http://pajuheshi.urmia.ac.ir/.../BlackList Final 13961221 (MSRT... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  سیاستگذاری و برنامه بسمه تعالی یجراخ یلعج و ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا 1396 2 فیدر هلجم ناونع ISSN هیامن زا یخرب یاه ششوپهدنهد بیوصت...  
PDF مقاله انگلیسی-سازمان نظام مهندسی استان فارس https://www.fceo.ir/image/News/lhfdrk3l.muv.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  1396 ناتـسبات 93 هراـمش 94 Rotation capacity of composite beam connected to RHS column, experimental test results Matsuo, A. and Nakamura, Y. (1999), “A study...  
PDF فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ ای در علوم انسانی، دوره نهم، شماره 2، بهار... http://www.isih.ir/jufile?ar_sfile=7283 ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  3  پژوهشیـ فصلنامه علمی 9 دوره نهم 4شماره 1396 پاییز مقدمه و ایهن تغییهرات در طهول زنهدگی انسهان کنند سرعت تغییر می های سطح زمین به ها و پدیده...  
PDF نشریات خارجی نامعتبر-دیوان محاسبات کل کشور http://elmi.dmk.ir/files/site1/files/namotabar-esfand96.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۹ -  سیاستگذاری و برنامه بسمه تعالی یجراخ یلعج و ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا 1396 2 فیدر هلجم ناونع ISSN هیامن زا یخرب یاه ششوپهدنهد بیوصت...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.