نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳,۵۲۴,۶۵۰ نتیجه (۰.۶۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (986 K) اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه‌ای... https://japb.guilan.ac.ir/.../article_2730_3e02bf2689ef1d43d6d6... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF متن کامل [PDF 696 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://qhts.modares.ac.ir/article-10-1889-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث-دوفصلنامه علمی 1396بهار و تابستان ، 7ه ، شمار4ه دور 37 در» نشط«های معنایی واژه بررسی و نقد گونه کریمقرآنفارسی هایترجمه...  
PDF متن کامل [PDF 1059 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://qhts.modares.ac.ir/article-10-11380-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث-دوفصلنامه علمی 1396بهار و تابستان ، 7ه ، شمار4ه دور 95 البلاغهنهج ترجمه فرآیند در واژگان ارجاعی معانی کاربردشناسی 3،...  
PDF اصل مقاله (2043 K)-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4624_f10ab8fff3858f2d9514... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  معیارهای ارزیابی تاب آوری شامال شارقی از تااب های شمالی، شارقی و غالباً قسمت ) در پژوهرای 1396شکری فیروزجاه ( بالایی برخوردار هستند. آوری مناطق شهر بابال در تحلیل فضایی...  
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj00NjI0Jl9hY3... ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  معیارهای ارزیابی تاب آوری شامال شارقی از تااب های شمالی، شارقی و غالباً قسمت ) در پژوهرای 1396شکری فیروزجاه ( بالایی برخوردار هستند. آوری مناطق شهر بابال در تحلیل فضایی...  
PDF برنامه راهبردی و عملیاتی-دانشگاه الزهرا(س) http://theology.alzahra.ac.ir/.../elahiyat-amaliyati.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  می گعملیاتی برنامه ریزیمحتوای رویکرد بهبود تدریجی، باعث تقویت در واقع براساس این رویکرد، دانشگاه تلاش می کند با پایش و تحلیل برنامه ها، اشکالات را هر سال نمودن...  
PDF راهنماي ارزشيابي دانشگاه ها در سال 2017-دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://sci.mazums.ac.ir/.../راهنمای ارزشیابی 96 دانشگاهها.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  SOBHANI [Type your address] y [Type your phone num ber] y [Type your e-m ail address] ŠËY€ËÁ |À¨‡Y 1396 d¿ÁZ » ÉÁZÀ§�Á�cZ¬Ì¬ve 2...  
PDF اصل مقاله 780.53 K-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://sarzamin.srbiau.ac.ir/.../article_14892_b16c0b1b34fbd44a... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  است سؤال تحقیق 33 1396بهار ،61 شماره ،شانزدهم سال پژوهشی، –علمی سرزمین،ی جغرافیای فصلنامه های چندگان قوم بلون را یک متغیر اثرگذار بر اصل حاکمیت و کیفت...  
PDF -توزیع نیروی برق شیراز https://www.shirazedc.co.ir/.../Power Transformers - Dasgupta.p... ۱۳۹۷/۱/۳ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF A History of Knowledge http://history-of-knowledge.com/ ۱۳۹۴/۷/۱۲ -  Francis Bacon The man who does not read has no advantage over one who can not. Mark Twain It is undesirable to believe a proposition when there is no ground...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.