نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱,۳۴۱,۳۸۶ نتیجه (۱.۷۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیلی بر مفهوم «حادثه غیرمترقبه» و اثر آن در قانون بیمه اجباری مصوب... http://jplr.atu.ac.ir/.../article_9488_d89e425fc9412ae27515bb29... ۱۳۹۸/۱/۲ -  علاوه بر این دیدگاه مشهور، برخی معتقد بودند که حذف قوه قاهره از ماده 955ص )1397، 77(تهران: انتشارات سمت، چاپ ایجاد قاعده خاص و به تعبیر دیگر تبدیل مسئولیت محض به...  
PDF اصل مقاله (954 K) تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادلات مسیحی‌ ـ... http://hiq.bou.ac.ir/.../article_66107_134925e1a8908093a1e27567... ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  : احملدی، هایی از آن دلاللت ملی قائلان به تحریف، حداکثر بر کتمان یا تحریف شفاهی قسمت 397 1397 تابستان، چهارمهفتادو، شماره نوزدهمسال از ظهور ترآن مم تا...  
PDF جهت دانلود ضمائم مربوطه روی اینجا کلیک کنید-پایگاه سیاسی اجتماعی... http://karimeh.com/zip/9158three.pdf ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  پادشاه ا شود که نسدبت بده آن نیدز انتخاب می 7سلطنتی مرکب از شاهزادگان و افراد خانواده سلطنتی ای و در واقدع حکومدت عربسدتان حکدومتی قبیلده .)11 :1397، لآقدایی ولیت...  
PDF حجم فایل: 1.77 مگابایت-لینک در اینترنت http://qoranshenakht.nashriyat.ir/sites/.../600020.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  اټڃـ ٤ڍفض ٔف اڀا٭ ٶ ڌ بؽ. ټفاؼ -ٰڅ تّڃ ـات ڌ تّؽڌ٭ تڋ چىاځؽ -ٰځؽ اق تفتڍب ؼاؼپ اټڃـ ض ٔف ؼـ ؾچځً 1397، بيار ً جابسحاى 20واره اًل، پياپي ، سال يازدىن، ش  8...  
PDF فایل کلی مقالات این شماره http://www.jwwse.ir/jufile?issue_pdf=10512 ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  استاد دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران و عضو هیئت تحریریه 4 1397 ناتسبات ،13-4 تاحفص ،2 هرامش ،موس لاس یسدنهم و مولع هیرشن بلاضاف و...  
PDF دانلود-دانشگاه شهید بهشتی http://sbu.ac.ir/DocLib2/خبرنامه عدالت کیفری شماره 1.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  مختصری از فعّالّیت خویش دانشگاه شهید بهشتی، بیان نمایید تیر ماهدر خصنوص سوال شما باید عر کنم که بنده از تا به و از مرداد ماه دار شدم؛ مسؤولیّت دانشکده را عهده 1397 ها...  
PDF شماره 1-دانشگاه شهید بهشتی https://pmail.sbu.ac.ir/.../خبرنامه عدالت کیفری شماره 1.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  از توان عزیز دانشننکده، در نظر اسننت از توان بسننیار خو دانشننجویان . باید عر کنم که تلاش شده است تا بهره جستدانشکده هم هم به لحان کمّی 1397های علمی دانشکده از اوّل...  
PDF دانلود-دانشگاه شهید بهشتی https://sbu.ac.ir/DocLib2/خبرنامه عدالت کیفری شماره 1.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  مختصری از فعّالّیت خویش دانشگاه شهید بهشتی، بیان نمایید تیر ماهدر خصنوص سوال شما باید عر کنم که بنده از تا به و از مرداد ماه دار شدم؛ مسؤولیّت دانشکده را عهده 1397 ها...  
پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره سوم آبان 1397 شماره 25-پرتال جامع... http://ensani.ir/.../پیشرفت-های-نوین-در-علوم-رفتاری-دوره-سوم-آب... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1397 - 1396 به تعداد 82099 نفر دختر بودند. تعداد 400 نفر از این دانش آموزان به شیوه نمونه...  
PDF اصل مقاله (1.28 MB)-www.iwwa-conf.ir http://2thcong.iwwa-conf.ir/article_2721.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  )1397, یاستان مرکز ییروستا ها و راهبرد در گام اول لذا ،در ابتدا اقدام به تشکیل ماتریس تصمیم شداولویت بندی راهبردها به منظور طی در این تحقیق، راهبردها و شاخصهای در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.