نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱,۳۴۱,۳۸۶ نتیجه (۱.۸۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بهمنماه 1397-دانشگاه خلیج فارس بوشهر http://dl.pgu.ac.ir/bitstream/Hannan/193773/1/پ1971.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  تاریخ و امضا: ید جمش ییناعظم آنام و نام خانوادگی: به نام خدا منطقه یدر پساب صنعت یمیاییش هاییندهاز آلا یامکان حذف برخ یبررس پارس با استفاده از...  
PDF اصل مقاله (307 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://basicscience.cfu.ac.ir/.../article_628_d20c1d0a3b5350f1e... ۱۳۹۷/۸/۲۱ -  1 13/1/91 پذیرش: 13/1/2: دریافت 1397 بهار/ اول، شماره چهارمپویش در آموزش علوم پایه/ دوره مقدمه کار با داده های پیچیده جهان تا این اندازه مورد نیاز...  
PDF حمایت از بیماران در پرتو مبانی جرم‌انگاری http://ijmedicallaw.ir/article-1-856-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۸ -  ht 02 81 1397 بهار وچهارم، چهل شماره دوازدهم، سال پسشكی حقوق فصلنامه / 00 قر دبا حم م سی قد م ، واد ج نی سدا ی حمٛق ایٗ اص تشخی .اػت ٔتفاٚت...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد واحد لاهیجان http://aqudev.liau.ac.ir/article-1-431-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۴ -  )1397(مرشدی و همکاران، گهرددمهی پهروری در ههای مناسه آبهزیبا توجه بهه پتانسهیغ کشور لازم است علاوه بر افزایت تودید آبزیان پرورشی ی آنرا ماننهد های جدید را با...  
PDF اصل مقاله 343.93 K اثربخشی الگوی کوتاه مدت-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_73875_fd362bad6fb3fc6b5b8... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دانشگاه تهران-اصل مقاله 376.31 K https://japr.ut.ac.ir/.../article_73875_b0f8892d197cf54c8e8a272... ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ -  یتخانشناور يدربراک ياهشهوژپ همانلصف 1398 ، 10(3)، 27-45 Applied Psychological Research Quarterly 2019, 10(3), 27-45 ���� &'(���)��* +,-. �...  
PDF تحلیل ارتعاشی پنل های کامپوزیتی ترمز آیرودینامیکی قطارهای پر سرعت http://jte.sinaweb.net/.../article_48621_8a080f75a1d9f99421334e... ۱۳۹۷/۲/۵ -  آیرودینامیکی قطارهای پر های کامپوزی حلیل ارتعاشی پنلت 991 1397مهندسی حمل و نقل، سال ششم، شماره سوم، بهار صفحه و تنش به تحلیل مودال 0آباکوسده از نرم افزار با استفا...  
PDF تحلیل مؤلفههای ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر همگرایی شیعیان در منطقه... http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/.../article_1625_eafeb8771630d6... ۱۳۹۸/۳/۲۶ -  اقوامتوجه به مفهوم همگرایی در مناطق مختلف جهان ملت متقابل هسددتند که خود را در قالب همگرایی نشددان یهادارای کنش و واکنش کنندیمنطقه زندگی م ) 27 :1397ی نصرآبادیح نیو...  
PDF Trunnion Mounted Ball Valves http://www.bonneyforge.com/resources/TMBV.pdf ۱۳۹۴/۷/۱۵ -  488 590 500 2000 L1-824 28”x24” 1245 – 1346 590 685 590 3200 L1-828 30”x24” 1295 – 1397 590 736 590 3450 L1-830 SIDE ENTRY - REDUCED BORE SIZE Inch A1 A2 A3 B B1 H Weight...  
PDF اصل مقاله (422 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن http://jmte.riau.ac.ir/.../article_1272_d56026a6c7b8e82af677606... ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  .در یمال منابع جذب در آنان عملکرد و مدارس رانیمد تیخلاق نیب ی رابطه یبررس 1397بهار 37 نی های جامعه که به پیشرفت و ابتکار نیروی انسامنظور افزایش سرمایه های منابع...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.