نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳,۸۳۱,۳۰۶ نتیجه (۱.۸۵۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-وب سایت دانشگاه... http://pajuheshi.urmia.ac.ir/.../BlackList Final 13961221 (MSRT... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF وب سایت دانشگاه مازندران-سال 1396 http://tech.umz.ac.ir/.../فهرست_نشريات_نامعتبر_عتف_1397.pdf ۱۳۹۸/۶/۱۹ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – اسفندماه 1396-دانشگاه الزهرا(س) https://www.alzahra.ac.ir/.../FehrestNashriatNamotabar96.pdf ۱۳۹۹/۱/۳ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF لیست سیاه وزارت علوم تحقیقات فناوری-دانشگاه هنر - اصفهان http://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/.../BlackList13961221.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF نشریات خارجی نامعتبر-دیوان محاسبات کل کشور http://elmi.dmk.ir/files/site1/files/namotabar-esfand96.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۹ -  سیاستگذاری و برنامه بسمه تعالی یجراخ یلعج و ربتعمان تایرشن تسرهف– هامدنفسا 1396 2 فیدر هلجم ناونع ISSN هیامن زا یخرب یاه ششوپهدنهد بیوصت...  
PDF لیست سیاه وزارت علوم تحقیقات فناوری-دانشگاه هنر - اصفهان https://aui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/.../BlackList13961221.pdf ۱۳۹۷/۳/۶ -  ها و مؤسسات پژوهشی کشور قرار می شود و در دسترس دانشگاهمنتشر می ri.trsm.cppr//:ptthبه آدرس » وزارت علوم، تحقیقات و فناوری های زیرضروری است:ها، توجه به نکتهدر خصوص...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی یزد-رزومه http://web.ssu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub49/persiancv.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF تبیین و ارائه مدل پرورش استراتژیست در شرکت ملی-پایگاه اطلاعات پژوهشی... http://irisweb.ir/files/site1/.../article-1086-576980.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  نشان را آن مختلف ابعاد بین روابط و شد پدیدار نفت ملی شرکت در بانی( دیده نظام در استراتژیست پرورش براي الگویی کاوش به منجر پژوهش این از حاصل هاي یافته نهایت،...  
PDF بررسی وضعیت بهرهوری نیروی کار و بهرهوری دستمزد رقابتپذیری نیروی کار... https://www.nipo.gov.ir/.../File.aspx?FileId=d6ba1b67-cb0f-472d... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  نفر کارکن و بیشتر 10در صنایع با : مریم حجتی، هادی رامینتهیه کنندگان وریمشاوره بهره: پایش، پژوهش و معاونت 1396تاریخ تهیه: تابستان وری وری نیروی...  
PDF اصل مقاله (2896 K) پایداری نظام‌های حکمرانی آبِ حوزه زاینده‌رود در... http://www.isih.ir/.../article_265_dc8310eeebb211b530cc3289f3eb... ۱۳۹۶/۹/۱۵ -  پژوهشیـ فصلنامه علمی 24 دوره نهم 4شماره 1396 پاییز مقدمه آبی شهرت دارد و ایران نیز اه دیربیاه بیا خاورمیانه و شمال افریقا در بین مناطق جهان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.