نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۳,۵۲۴,۶۵۰ نتیجه (۱.۰۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (986 K) اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه‌ای... https://japb.guilan.ac.ir/.../article_2730_3e02bf2689ef1d43d6d6... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF متن کامل [PDF 696 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://qhts.modares.ac.ir/article-10-1889-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  ،نادرستی آن در بخش تحلنل و تطبن رویکرد تفسیری -3-2 به زبان مقصد اسیت. بیدون ،شرح کلام و بنان معنای یک متن معنایبه ،ترجمه تفسنری قرآن دربردارنده برخی واژگان و اصطلاحات...  
PDF متن کامل [PDF 1059 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://qhts.modares.ac.ir/article-10-11380-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث-دوفصلنامه علمی 1396بهار و تابستان ، 7ه ، شمار4ه دور 95 البلاغهنهج ترجمه فرآیند در واژگان ارجاعی معانی کاربردشناسی 3،...  
PDF اصل مقاله (2043 K)-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4624_f10ab8fff3858f2d9514... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  nóeL( شاد خواهناد بادل افزایش سریع جمعیات، کمباود مناابع و مادیریت نادرسات آن عناوان سبب شده است که مخاطرات طبیعی بیش از بایش باه ,POC( یک عامل مهم تهدید کنند جوامع...  
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj00NjI0Jl9hY3... ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  nóeL( شاد خواهناد بادل افزایش سریع جمعیات، کمباود مناابع و مادیریت نادرسات آن عناوان سبب شده است که مخاطرات طبیعی بیش از بایش باه ,POC( یک عامل مهم تهدید کنند جوامع...  
PDF برنامه راهبردی و عملیاتی-دانشگاه الزهرا(س) http://theology.alzahra.ac.ir/.../elahiyat-amaliyati.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  می گعملیاتی برنامه ریزیمحتوای رویکرد بهبود تدریجی، باعث تقویت در واقع براساس این رویکرد، دانشگاه تلاش می کند با پایش و تحلیل برنامه ها، اشکالات را هر سال نمودن...  
PDF اصل مقاله 780.53 K-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://sarzamin.srbiau.ac.ir/.../article_14892_b16c0b1b34fbd44a... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  است سؤال تحقیق 33 1396بهار ،61 شماره ،شانزدهم سال پژوهشی، –علمی سرزمین،ی جغرافیای فصلنامه های چندگان قوم بلون را یک متغیر اثرگذار بر اصل حاکمیت و کیفت...  
PDF راهنماي ارزشيابي دانشگاه ها در سال 2017-دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://sci.mazums.ac.ir/.../راهنمای ارزشیابی 96 دانشگاهها.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  Ê]Z̋Y�Á�cZœ¿�ÃÁ€³ SOBHANI [Type your address] y [Type your phone num ber] y [Type your e-m ail address] ŠËY€ËÁ |À¨‡Y 1396 d¿ÁZ » ÉÁZÀ§�Á�cZ¬Ì¬ve...  
PDF -توزیع نیروی برق شیراز https://www.shirazedc.co.ir/.../Power Transformers - Dasgupta.p... ۱۳۹۷/۱/۳ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF A History of Knowledge http://history-of-knowledge.com/ ۱۳۹۴/۷/۱۲ -  Francis Bacon The man who does not read has no advantage over one who can not. Mark Twain It is undesirable to believe a proposition when there is no ground...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.