نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۳۵۸,۳۱۲ نتیجه (۱.۳۰۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1384 K)-دانشگاه آزاد واحد تهران شمال http://jacr.iau-tnb.ac.ir/.../article_519085_782c16ed96e400cb57... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  این موضوع نشان می دهد که پدیده انتقال نقش قابل توجهی را در بسیاری از کاربردهای صنعتی و مهندسی ایفا می کند. از این رو، تلاش بر این است که قابلیت نفوذ پذیری مواد...  
PDF   Advanced C 1992.pdf-دانشگاه صنعتی شریف http://ce.sharif.edu/courses/95-96/1/.../Advanced C 1992.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  Printed in the United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system,...  
PDF -Inter-American Development Bank http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09610.pdf ۱۳۹۶/۲/۴ -  LAC Databook 2011 ii LAC Databook 2011 iii PREFACE The Bureau for Latin America and the Caribbean of the U.S. Agency for International...  
بررسی اثربخشی آموزش مهارت های فراشناختی به شیوه بازی-تمرین بر خلاقیت... http://ensani.ir/.../بررسی-اثربخشی-آموزش-مهارت-های-فراشناختی-به... ۱۳۹۸/۹/۱۱ -  برای سنجش سطح تفکر خلاق دانش آموزان از آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب استفاده شد که پیش از اجرای آموزش به عنوان پیش آزمون برای هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد. دوره...  
PDF بررسی تنوع ریخت شناختی لالۀ واژگون .L silairepmi airallitirF در پنج... https://ijhs.ut.ac.ir/.../article_62077_ade02d86e5ba95e19c932d2... ۱۳۹۶/۵/۱۷ -  یدنب یشان یزجت زاۀ هشوخ هفلؤم هب هیزجت جیاتن اب یا دییأت یلصا یاه .دش جیاتنهب تسد هدمآ تافص هک داد ناشن شهوژپ نیا زاتخیر یتخانش یم ار عونت دنناوتتیعمج نیب رد للا...  
PDF i TABLE OF CONTENTS Pages... http://tzonline.org/pdf/arusha.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ... SECTION I LAND, PEOPLE AND CLIMATE 1.0 REGIONAL OVERVIEW...  
PDF دانشگاه صنعتی شریف-  ESE-TDD.pdf http://ce.sharif.edu/courses/92-93/1/ce724-1/.../ESE-TDD.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  Adopting it takes a great amount of discipline. However, we cannot say whether TDD is right for everyone and for all types of software: this entry should help the...  
PDF دانشگاه صنعتی شریف-  ESE-TDD.pdf http://ce.sharif.ir/courses/92-93/1/ce724-1/.../ESE-TDD.pdf ۱۳۹۴/۲/۳ -  Adopting it takes a great amount of discipline. However, we cannot say whether TDD is right for everyone and for all types of software: this entry should help the...  
PDF اصل مقاله (604 K)-دانشگاه تهران https://ijfcs.ut.ac.ir/.../article_54046_0f2a86f4ea15aac95e8537... ۱۳۹۵/۹/۱۰ -  شوداز اولویت برخوردار تنش شوری بایدعملکرد در های مقابله با گزینهها یکی از حذف شوری خاکاگرچه است بر فرضیه بیشتر مبتنی این روش ،است این تهدید پذیر نیست اجرای آن...  
PDF اصل مقاله (1408 K) متن کامل مجله-صنعتی اصفهان http://ssoss.ui.ac.ir/.../article_17061_3c9694665ead95bdfc548d5... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  كنم به ضميمه اين درخواست ارسال مي :خانوادگينام ونام o :آدرس كامل o :فاكس/تلفن o :آدرس پست الكترونيك o امضاي متقاضي خيابـان هـزار - به آدرس اصفهان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.