نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۳۵۸,۳۱۲ نتیجه (۱.۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1222 K) اثر تنش کم آبی بر عملکرد کلزای بهاره-دانشگاه تهران https://jci.ut.ac.ir/.../article_23247_0d95bd2b2ac5ddfbfa160755... ۱۳۹۵/۶/۵ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF بررسی و مقایسه سبکهای عمومی تصمیم گیری در مدیران دانطگاه مطالعه موردی: http://jedu.miau.ac.ir/.../article_976_8589ddd95b70f67a6eae5e9e... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  تهوين طی ثيي هسيطاى ثط اؾبؼ ضقتِ تحهيلي ٍ خٌؿيت تفبٍت هؼٌبزاضی گيّيچ يه اظ ؾجه ّبی تهوين زض ؾجه تهوين گيطی قَْزی تفبٍت هؼٌبزضی ٍخَز گًَبگَىاهب ثيي هسيطاى ثب ؾَاثك...  
PDF Outcomes Brochure http://www.baylorhearthospital.com/.../BHVH_Outcomes_2012.pdf ۱۳۹۴/۷/۲۱ -  Today, BHVH is still the only hospital in Dallas County with that focus. In the past 10 years, our employees and the physicians on our medical staff have...  
PDF related issues pertaining to recent financial-Introduction Lawrence... http://kadamaee.ir/.../Klein & Shabbir - Recent Financial C... ۱۳۹۶/۱/۵ -  The description of one very important way to do just that can be found in Chapter 3 by Eichengreen. 2.3 ‘Cures’ for the Crises The next set of issues is often...  
PDF -دانشگاه علوم پایه دامغان http://ijaa.du.ac.ir/.../article_67_96bd95f1fd2b5ba19905d58ef5a... ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  One is to introduce \dark energy" (DE) in the framework of general relativity (GR). The other is to consider a theory of modi�ed gravity (MG), such as f(R)...  
PDF اصل مقاله (227 K) تأثیر آتش‌سوزی جنگل بر رویش قطری گونه‌های راش و... http://ijfpr.areeo.ac.ir/.../article_107836_d95a4a85bfc2b10ccd5... ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  a: ، پست الكترونيكدانشگاه اروميه ،دانشكده منابع طبيعي ،استاديارل، نويسنده مسئو - *1 .دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده منابع طبيعي ،دانشيار -2 .دانشگاه اروميه ،دانشكده...  
PDF بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر-وب سایت دانشگاه... http://rhetorical.journals.semnan.ac.ir/.../article_2919_7f843b... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  ةبا خام ای از رود از جهت موضوع نمونهشمار میاین اثر که از شاهکارهای ادب فارسی به تاریخ نویسی مستند و از حیث انشا مثالی از بلاغت زبان فارسی است که زیبایی را در هم...  
PDF دانلود کتاب http://dl.downbook.ir/files/history/Maps of Time.pdf ۱۳۹۵/۴/۳۰ -  8 Thus shall ye think of all this fleeting world: A star at dawn, a bubble in a stream, A flash of lightning in a summer cloud, A flickering lamp, a phantom,...  
PDF Boston Burr Ridge, IL Dubuque, IA Madison, WI New York San Francisco... http://www.hm124.ir/.../Harvey D. Modern analytical chemistry(h... ۱۳۹۵/۳/۳ -  Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or...  
PDF A A d d d a a a 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5 5 http://www.getadanow.com/.../Ada-Distilled-24-January-2011-Ada-... ۱۳۹۴/۷/۲۳ -  There are some occasional problems with older programs, many of which have to do with new pragmas. We will note some of these where we can. As of this...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.