نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱,۳۴۱,۳۸۶ نتیجه (۱.۷۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل عملکرد بازار سرمایه در آذر ماه 7931-معاونت امور اقتصادی http://econo.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8292219d-db95-4b72-8744-f3... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  خصوص روند اقتصاد جهانی و کاهش قيمت نفت در بازارهای جهانی آباان نسابت باه انتهاای 1397 آذرشاخص ساهام در انتهاای ثر بوده است به طوریکه ایران مو جهانی در ایجاد فضای منفی...  
PDF همایش بین‌المللی هزاره خواجه نظام‌الملک طوسی-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1071787.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  ردیگیمرش قرار یمورد پذ یسیو انگل ی، عربیفارس یهازبانپژوهشگران به یهامقالهش یهما و یطوسيي المل نظامتمبر خواجه از یی، رونماهایسييخنرانش با یهما 1397ماه آبان یدر...  
PDF اینجا همایش خواجه نظام الملک با طرح جلد_1-دانشگاه مذاهب اسلامی http://ickhajenizam.um.ac.ir/.../همایش خواجه نظام الملک با طرح ... ۱۳۹۷/۸/۷ -  ردیگیمرش قرار یمورد پذ یسیو انگل ی، عربیفارس یهازبانپژوهشگران به یهامقالهش یهما و یطوسيي المل نظامتمبر خواجه از یی، رونماهایسييخنرانش با یهما 1397ماه آبان یدر...  
PDF editor_file/خلاصه مقالات نهایی.pdf http://www.behconf.ir/editor_file/خلاصه مقالات نهایی.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  1397بهمن ماه -پنجمین کنگره دانشجویی پژوهشی منطقه جنوب غرب کشور، دانشکده علوم پزشکی بهبهان 1 بسمه تعالی خلاصه مقالاتمجموعه پنجمین کنگره...  
PDF دانلود فایل تعرفه عوارض و خدمات-شهرداری مهریز https://mehriz.ir/images/daramad/tarefe97.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۲ -  به تصویب رسید 43/77/7مورخ 46 شماره جلسه در 1397 سال خدمات بهای و عوارض تعرفه مهدی زارع بیدکی –رئیس شورای اسلامی شهر مهریز 82 نخاله حمل سپرده )1 12 :یشهر مصوب...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 مهر 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/7/95-7-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  فعالیت بخش کشاورزی و نیاز به آب برای تولید مواد غذایی جمعیت در حال افزایش است شده در بخش سهم آب مصرف. را در جهان به خود اختصاص داده است درصد آب مصرفی ١٠کشاورزی به...  
PDF کتابچه چکیده مقالات بیستمین همایش صنایع دریایی http://iame.ir/uploadfile/file_portal/.../Abstract-20th-Mic.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  نمایم تشکر کردند یاری را ما راه دراین که علوم وزارت علمی بتواند و دهد ادامه خود راه به راسخ عزم و قاطع حرکت با منوال همین با ایران دریایی دهندگان رای انتظار که...  
PDF دریافت فایل مقالات شماره 3 نشریه-معمارنیوز http://memarnews.com/.../nashrie-motaleaate-tarahie-shahri-v-pa... ۱۳۹۹/۲/۸ -  فانشتاین به نابرابری . )2831(یانگ, دارد همراه به خود با جدید هایآن را فرصتی تلقی می کند که موقعیت ها،ملت شدن 1397سه، زمستان شمارهاول، سال 3 اقتصادی...  
PDF دریافت فایل مطالب جلد دو شماره 13 نشریه-معمارنیوز http://memarnews.com/.../nashrie-memarie-sabz13-jeld2.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  در بینباغ های سنتی با گیاه از عجایب هفتگانه جهان امروز تبدیل کرده است. در اسکاندیناوی ساختمان آبیاری، این مجموعه را به یکی ، جلد دو1397 زمستان ،سیزدهسال چهارم، شماره...  
PDF دانلود کامل مجموعه http://spsiran.ir/jou/JaShe2-65 97-11 pp164.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ -  .اخذ نمايندهستند، لازم است با ارائه درخواست کتبي، موافقت مجله را اسی سیاسی ايرانشنهجامعفصلنامه 1397)، تابستان 2سال اول، شماره دوم (پیاپی فهرست مطالب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.