نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱,۳۴۱,۳۸۶ نتیجه (۱.۷۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کارنامک-دانشگاه الزهرا(س) http://adabiat.alzahra.ac.ir/Dorsapax/.../kaarnaamak-Mehr97.pdf ۱۳۹۷/۷/۳۰ -  4397(تهران: نویسه، وگوهای رومان یاكوبسون و كریستینا پومورسکاگفتی ترجمه -17 و 1397های ارزیابي عملکرد دانشگاه الزهرا در سالو رقیه بختیاری، زاده فرهاد ساساني، زینت...  
وبلاگ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/Blog/Category/7/نشریات ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ -  جدیدترین دوره فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی در بانک نشریات پایگاه اطلاعات علمی نمایه شد. 1397/06/31نشریات روز آمد , رهیافت انقلاب اسلامی, نمایه سازی مقالات علمی ,...  
PDF نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی تا پایان شهریور 7931-وزارت امور اقتصادی... http://econo.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=8274ee51-d024-4c4f-81... ۱۳۹۸/۳/۷ -  اسناد خزانه در اسفند ماه افزایش های تامين مالی به طور پيوسته صعودی بوده که بيانگر افزایش هزینه 1397ط نرخ بازده کل این اسناد از فروردین ماه را تجربه کرد و متوس دولت...  
PDF دانلود نشریه علمی ترویجی فناوری تست های غیر مخرب ایران IRNDT https://ndtkala.net/.../4_5805673444813047267-compressed (1).pd... ۱۳۹۸/۳/۱۹ -  پس از برگزار یمتقد یرانا ونیسیسرانجام كم ییر،تغ ینانجام ا یازو ن یلدلا یبررس درخواست موافقت ینبا ا 1397در مهرماه یعلم یهاانجمن و طرح موضوع یقانون یفاتپس از انجام...  
PDF حجم فایل: 2.03 مگابایت-لینک در اینترنت http://www.qoranshenakht.nashriyat.ir/sites/.../6-0017.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  1397، پاييض ٔ صيسراٌ 17، سال َ ٓى، شًاسِ دٔو، پياپي  6 يمذيّ ځ ٿ٤بٓل كا ثڈ ؽچؿ رټت ٳـلؿڇ، ت٬ٌـيل اځ، ثڈ څيوڇ ٿ٬ٌلاٳڈ تچرڈ ٿ٬ٌل، ٯلآځډبڍ ت٬ٌيل ام كڅٍ ؿاك ايـڂ ڃڊ٘ـت...  
PDF مروری بر بحران ارزی سال 1397، اقدامات و راه کارها -خدمات سرمایه گذاری... http://investingilan.ir/fa/var/files/.../تحلیلی ارز.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  ”نیست آن تشخیص به قادر میلیون، مروری بر بحران ارزی سال ، اقدا مات و راه کارها1397 اداره کل امور اقتصادی و داراریی استان گیلان مژگان بابایی -زینب...  
PDF مشهد مقدس – 4 و 3 بهمن ماه 1397-دانشگاه ع.پ مشهد http://cong-permed.mums.ac.ir/editor_file/ebootim1.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  3 11 کیآکادم آموزش دهه کی یط یرانیا یسنت طب یها دانشکده در آموزش تیوضع بر نقادانه ینگاه .4 41 ضعف نقاط و قوت نقاط: کیآکادم یآموزش تیفعال دهه کی و یرانیا طب .5...  
PDF عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش محیط زیست در ایران؛ سنتزپژوهی... http://www.isih.ir/.../article_289_24b9524a93ed7fbc65f474f956ac... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  4، 1397 ینلاارا:، و ، لاریجانی، شبیریی(قائن گیرد از ک دلیل این ب است، مهم بسیار ژایدار توسع بح در زیست محیط لئمسا ب توج کرایش انسرانی ییرا فعالیت نزیجر در زیست...  
PDF عناصر هویت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ نمونه کاوی سند «مؤلفههای هویت... http://journals.atu.ac.ir/.../article_9029_7ea1e6bc3d20bbd02f3d... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ‌اصرار ‌دارندگیری ‌ملتتأکید ‌بورزند، ‌بر ‌عناصر ‌ذهنی ‌در ‌تداوم ‌و ‌استمرار ‌اقوام ‌و ‌شکل . ‌نمادگرایی‌قومی، ‌اعتقاد‌دارد‌که‌ملت، ‌ساختی‌تاریخی‌دارد‌و‌در‌)11-71: ...  
PDF 1397-2012-1403.pdf-iss4/DPC-4-4-ttp://derpharmachemica.com/vol4 http://derpharmachemica.com/.../DPC-2012-4-4-1397-1403.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  Mohammad Ali Zolfigol et al Der Pharma Chemica, 2012, 4 (4):1397-1403 ... 1398...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.