نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۳۴۱,۳۸۶ نتیجه (۱.۸۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تعامل بین هزینه های نمایندگی و سرعت... http://jaa.shirazu.ac.ir/.../article_5040_48ab1da957a6ca4d49dbc... ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  ‌اطلاعا ‌1397‌داداش‌زاده، ی‌ن ‌یب‌شیپ ‌.‌تجدی دنظر‌در‌‌برن د‌‌یم ... ی‌ب ر‌اطلاع ا ‌‌‌‌‌دنظری...  
PDF جهت دانلود ضمائم مربوطه روی اینجا کلیک کنید-پایگاه سیاسی اجتماعی... http://karimeh.com/zip/9156three.pdf ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  loV 1397سال اول، شماره اول، بهار 40 موضوع: و تبیین ماهیت ی ی اجتماع و منحصر کردن آن در عرصهجدایی دین از دولت یا جدا نمودن دین از حیطه های عبارت دیگر،...  
PDF اصل مقاله (830 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://researchbt.cfu.ac.ir/.../article_667_e30fc2d99a319b1e0d7... ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ -  1397 تابستان / چهاردهم پژوهی/ شماره آموزش 15 بررسی تأثیر فضای مجازی(مبتنی بر تلفن همراه) بر سلامت اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رودان 2بهرام سقایی...  
PDF 7،‌صفحه‌1397،‌پاییز‌و‌زمستان‌2،‌شماره‌5دوره‌‌/دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌جیرفت... http://journal.jmu.ac.ir/article-1-234-en.pdf ۱۳۹۸/۲/۳ -  ... ‌خلاصه اطلاعات ‌نوع‌مقاله: مقاله‌مروری هها بهه یهک ها و رودخانهه ها، دریاچه ها، اقیانوس...  
PDF تحلیل معرفتشناسی اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش... http://etl.journals.pnu.ac.ir/.../article_4840_935d5c31f9c79d91... ۱۳۹۷/۶/۱۷ -  تچگونه آموزش مجازیرای آن بهای دلالت دهد هر مکتب فلسفی در می بررسی ادبیات پژوهش نشان تر از ی خود را مستحکمشناسمعرفت پی آن است که مبانی ) و سهم بیشتری از 1397د (رضایی،...  
PDF سال سوم / شماره 1/ بهار / 1397-گیلان http://sdi.mpogl.ir/wp-content/.../MGIJ-6Final97-5-16.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۵ -  دریافتی آزاد است.  ز است.مجا مأخذنقل مطالب با ذکر  ri.lgopm.ids//:ptth:لینک دریافت رایگان نسخه الکترونیکی فصلنامه  1397/بهار/1 شماره/سوم سال نقشه و اطلاعات...  
PDF اصل مقاله-مسئولیت اجتماعی شرکتی و ریسک فساد:چشم انداز جهانی http://majournal.ir/.../دکتر-عزیز-گرد.-علی-اصغر-صالحی.-مجید-جعف... ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ -  ریسک کنترل .کنیم می استفاده فساد ضد اعمال جای به عبارت این گذاری و از نام فساد ریسک 147-117جلد دوم، ص -1397، زمستان 8مدیریت و حسابداری، شماره در نوین رویکردهای...  
PDF مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر... http://jir.irc.ac.ir/.../article_86021_d616e6fe3e00b8221431cf76... ۱۳۹۸/۱/۲۹ -  1 107 197/ شمارۀ مسلسل 1397 زمستان/ 4و سه/ شمارۀ / پژوهشنامة بیمه/ سال سی مقدمه. 1 مالی بـه و در كشور و ورود خسارات متعدد جانیكثرت وقوع حوادث رانندگی...  
PDF اصل مقاله (524 K) بررسی تأثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع... https://jmte.riau.ac.ir/.../article_1275_95ab63e603607f691be0b0... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  .ثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطهأبررسی ت 1397بهار 83 موسوی و (ود عمل کنندخ فتر به وظای شخطور اثرب معلمانی باهوش عمیقتر و جدیدتر هستند تا وسیلة...  
PDF اصل مقاله (687 K)-سایت دانشگاه فرهنگیان http://journals.cfu.ac.ir/.../article_703_276a0f7ce5bec05939695... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  1397 تابستان / چهاردهم شمارهپژوهی/ آموزش 67 رکت ش مرد از منظر معلمان در آموزش و پرورش یفوق برنامه ورزش یهاتوسعه دوره شناسایی و ساختاردهی موانع یورزش یفرهنگ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.