نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۳۴۱,۳۸۶ نتیجه (۱.۸۳۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF چهار ماهه سوم 97-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://ph.mazums.ac.ir/Dorsapax/.../چهار ماهه سوم سال 1397.pdf ۱۳۹۸/۲/۵ -  کاربرد معادلات ساختاری در تبیین نقش سلامت معنوی بر عملکرد 79/9/41طرح م صوب دع پ مازندران.  5. 2261تح صیلی دان شجویان با میانجیگری ن شاط دان شجویان دان شگاه علوم...  
PDF اصل مقاله 1.08 MB-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   http://jesi.areeo.ac.ir/.../article_120444_58fd3c7199c9be47d7ef... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  شدانجام اضافه کردن به غذای مصنوعی برای تیوديکارب و ايندوکساکارب از طريقسن سه و 102رتیب تبه 0397و 1397های ) در سالFRه فاکتور مقاومت (باشد، به طوری کدر جمعیت گرگان...  
PDF اصل مقاله (621 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://jrs.srbiau.ac.ir/.../article_13857_97a08bda3f8182ca66908... ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ -  پست الکترونيك: 4 1397بهار و تابستان ، 92 ، شمارۀ27، سالپژوهشنامۀ ادیان / د از اسلامو فتوّت در قبل و بع یاريع ،یجوانمرد 44 مقدمه توان ها...  
PDF اصل مقاله (654.08 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_9002_032e1e0ee36f32e0301a... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  .. خسارات مطالبه امکان بر 1397 مصوب کیفری رسیداد آیین قانون تاثیر قانون تاثیر و نفع عدم خسارت بررسی منظوربه. اندنکرده اعلام جبرانغیرقابل یا جبران قابل را آن...  
PDF برای دریافت خلاصه مقالات کنگره اینجا را کلیک کنید-سایت همایش http://ascongress.ir/MckUpload/.../Abstract Book ASC2019.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  Methods: In a cross-sectional study in 2018, a random sample of 750 clients who were on OST for at least one month were selected from 150 OST centers in...  
PDF مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی بر سیىمای ایران:-معاونت مطبوعاتی https://apf.farhang.gov.ir/ershad_content/.../780892_orig.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۷ -  سینمایی مطالعه تأثیر تغییرات اجتماعی بر سینمای ایران پژوهشگر دوستجعفر قوام مشاور علمی طرح رامتین شهبازی 1397زمستان بسم الله...  
PDF تاثیر مولفه های قابلیت نوآوری فنآورانه بر حمل و نقل پایدار در ابعاد... http://jte.sinaweb.net/.../article_66896_94fd61fde424078d21b9de... ۱۳۹۷/۶/۱۱ -  مولفه های قابلیت نوآوری فنآورانه بر حمل و نقل پایدار 917 )39/ (پیاپی:1397 پائیز/اول/ شماره دهم ونقل/ سالفصلنامه مهندسی حمل توسعه ریدر حال توسعه در مس یاسعت که گام...  
PDF متن کامل (PDF) http://ijmedicallaw.ir/article-1-895-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۴ -  r ht5 02 81 1397وششم، پاییز سال دوازدهم، شماره چهل فصلىامه حقًق پسشکی/ ;5 طا) خرا ی ( ًی گج جى اد رز ، ف می اس ه ق آری ی، هر مظ د حم م مقدمه...  
PDF اصل مقاله 631.16 K-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gdij.usb.ac.ir/.../article_4129_05cc7f2ee56c6cf0705c0515... ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  197: 5397مکاران، هپوررمضان و ( ای زندگی ه ها و عرصه هدر تمام زمین ،مدیریت هجایگا هشد هپیش برجست از اجتماعی بشر، بیش-اقتصادی عنوان هب هک )11: 1397مکاران، هو...  
PDF اصل مقاله (913.88 K)-پژوهشکده بیمه مرکزی http://jir.irc.ac.ir/.../article_86012_e8651897bdc60973109dedd0... ۱۳۹۸/۲/۶ -  استخدمات مربوط به آن محصول ئةو كارايی در ارا ی شركتهابندی ای و رتبهی بیمهشركتهاكارايی پنج محصول منتخب رسیدرصدد بر ، 1397زمانی ۀای در سه دورای فعال در بازار از...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.