نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳۵۸,۳۱۲ نتیجه (۱.۷۷۱ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر امیدواری در دانش آموزان... https://www.civilica.com/.../Paper-CSCONF03-CSCONF03_014=بررسی-... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید: رفتن به مرحله بعد: خرید با پرداخت اینترنتی در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده...  
مقاله بررسی وضعیت پوسیدگی دندان وعوامل موثر برآن در دانش آموزان مقطع... https://www.civilica.com/.../Paper-MSEMSMED13-MSEMSMED13_070=بر... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سوالات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و مراحل تغییر رفتار که روایی و پایایی آن تایید شد صورت گرفت. داده ها پس از جمع...  
  PDF طرح های پژوهشی و علمی مرکز در سال تحصیلی 96-95-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/view/8754552135947223325/pajohesh1.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۸ -  و یا مهارتی این طرح ها عموما به صورت انجام آزمایش یا ساخت نرم افزار و یا ارائه اثر هنری 2-1 ارائه این منوال یا صفحه توضیح میبایست دارای حداقل یک صفحه توضیح طرح...  
PDF ٗیؽی٨ٝ٨ژم ٗیؽی٨ٝ٨ژم ک ک جٕػی٥ جٕػی٥ کرزقی کرزقی-دانشگاه مححق اردبیلی https://uma.ac.ir/files/.../کتابچه_فیزیولوژی_و_تغذیه_ورزشی.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ -  . ٠ؼداف ٝی٘ث ٦٤گاـ در ةیكی٤٥ ٚغرت صغاكذؼ ك ةغ٣ی ج٨دق قاظل ةا ٚٞتی اٝکحؼیکی جٕییؼات ارجتاط 81 34 ٦ا كؼة٨٦یغرات ك ٦ا چؼةی ٠حاة٨ٝیـٟ ةؼ زی٤ـی٤گ پ٨در ٠نؼؼ دیؼ جأ ةؼرؿی...  
PDF وزارت آموزش و پرورش ادارهی کل آموزش و پروش استان زنجان ادارهی آموزش و... http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=462807f64b9fe7bc5f1... ۱۳۹۸/۳/۵ -  پس از نقد و بصورت می هایی و عملکرد مجری، قسمت به تعداد اعضای گروه طرح درس، ابزارهای آموزشی مناسباصلاح روش تدریس معلم، تدریس های فعال تدریس از جمله روشاز طرح درس...  
PDF Exploration for the multi-effect of cardamom in’s resistance to... http://www.pjps.pk/wp-content/uploads/pdfs/27/6/.../2-SUP-95.pd... ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  We used CCK-8 method to evaluate the effect of cardamom in on the viability of PBMNCs (Persom Blood Mononuclear Normal Cells). EdU can test the influence of...  
PDF انجمن ویروس شناسی ایران-[PDF-FA] http://journal.isv.org.ir/article-1-56-fa.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۲ -  i r a t 9 :32 +0 43 0 o n S un da y S ep tem be r 3 rd 20 17 Bordbar N et al Iranian Journal of Virology, Volume 4, Number 2, 2010 29...  
PDF عوامل اثرگذار بر کارائی و اثربخشی کارکنان ناوگروههای رزمی در... http://rmt.iranjournals.ir/.../article_24840_adeb725df0bf451f96... ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ -  شهاخ وری شهروع مهي گيهری بههره وری از اندازه های بهره هر سازمان برای اجرای برنامه کند که بها وری را تنظيم مي های بهره گيری را بر اساس يك مبنا ارزيههههابي کرده و...  
PDF اصل مقاله (1446 K) http://www.ijgeophysics.ir/.../article_33585_0256e7d4783575dfb8... ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  فواصل محلی استفاده شده است درحکم هاي پردازش شده در یک شبکه از نقاط تعریف شده سپس داده. گیرد میزمان رسید امواج فشارشی مورد پردازش قرار زمان وقوع ترتیب به در...  
PDF -سازمان آنکتاد http://unctad.org/en/docs/ier2011_en.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  Rows in tables have been omitted in those cases where no data are available for any of the elements in the row; A dash (–) indicates that the item is equal to...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.