نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۵۶۶,۱۹۱ نتیجه (۰.۳۰۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس http://iauba.ac.ir/file/download/regulation/1579583364-.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF لیست نشریات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی-دانشگاه آزاد اسلامی... http://research.damavandiau.ac.ir/.../1580213620-invalid-journa... ۱۳۹۹/۱/۱۵ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF دانلود(جدید)-دانشگاه آزاد واحد یاسوج http://iauyasooj.ac.ir/.../Invalid Journals ok 98.10.10.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF Blacklist (دانشگاه آزاد) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران http://research.iautmu.ac.ir/.../1582096536-invalid-journals-ok... ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://www.elmi.damghaniau.ac.ir/.../981010.pdf-لیست-سیاه.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۱ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://srbiau.ac.ir/.../1578922370-invalid-journals-ok-98.10.10... ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و... http://www.vcr.mshdiau.ac.ir/.../Invalid_Journals_ok_981010.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی دانشگاه آزاد -دانشگاه آزاد اسلامی... http://technology.iau-arak.ac.ir/.../1578898201-invalid-journal... ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر تاریخ انتشار:... http://www.iaut.ac.ir/.../14_فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامع... ۱۳۹۹/۱/۲۷ -  04/89 edoC Code: 98/40 هکبش و هاگشهوژپ یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس...  
PDF دانلود 981010 https://isijournal.net/storage/.../ac-doc-kg1579440195xZ.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  یهاگشیامزآ راشتنا خیرات :10/10/98 فبو تسره تیاس یلعج ياهتلاجم یملع ملاعا هدش یملاسا دازآ هاگشناد یلعج تیاس سردآ یلصا تیاس سردآ هیامن ISSN ناونعهلجم فیدر www.lawblr.com...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.