نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۵ نتیجه (۱.۷۴۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بزرسی تٌَع کاریَتیپی پٌج رقن سیز با استفادُ اس تجشی ب ػاهلا-وب سایت... http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-945-en.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۱ -  تَلیذ قغوت ّاي هتَرهی هی اػضاي ايي خاًَداُتیؾتز عیز در حال حاضز اس ًظز جْاًی در گَيٌذ. كِ تِ آًْا پیاس هی تیي گیاّاى پیاسي تؼذ اس پیاس خَراكی قزار دارد ٍ تِ لحاػ اس...  
PDF بزرسی تٌَع کاریَتیپی پٌج رقن سیز با استفادُ اس تجشی ب ػاهلا-وب سایت... http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-945-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۷ -  تَلیذ قغوت ّاي هتَرهی هی اػضاي ايي خاًَداُتیؾتز عیز در حال حاضز اس ًظز جْاًی در گَيٌذ. كِ تِ آًْا پیاس هی تیي گیاّاى پیاسي تؼذ اس پیاس خَراكی قزار دارد ٍ تِ لحاػ اس...  
PDF Download poetry for students 10-کتاب خوب http://dl.finebook.ir/book/18/16238.pdf ۱۳۹۵/۹/۸ -  . . . . . . . . . . . . . . .1 Poem Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Poem Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Themes . . . . . .  
PDF اصل مقاله (368 K) ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه L.... http://ijrfpbgr.areeo.ac.ir/.../article_6697_08213480cd0ac0a740... ۱۳۹۵/۷/۸ -  m+4mS T+ 2 B 63 (مشهد) esnenaves .T 3es.T 41m +3 mS T+ 2 A 63 (لياردب) emroficid .T 4id.T 5m+ tasm +mS T + tasmS + 2 A 81 (زابل) emroficid .T 5id.T 7 m+mS + T 2 A...  
PDF -گروه مجلات همشهری http://www.danestaniha.digital.hmg.ir/.../5_ef17a032e3fd7032970... ۱۳۹۴/۲/۱۶ -  ") The stories are not, nor do they attempt to be, psychological. With regard to the examples of magic that close the book, the only right I can claim to them is...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.