نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۳,۵۲۴,۶۵۰ نتیجه (۱.۸۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (986 K) اثرات متقابل کشت توام برنج و میگوی رودخانه‌ای... https://japb.guilan.ac.ir/.../article_2730_3e02bf2689ef1d43d6d6... ۱۳۹۷/۹/۱۸ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF متن کامل [PDF 696 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://qhts.modares.ac.ir/article-10-1889-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  فعل آن جمان در برخورد برا ایرن رسد مترمی نظربهسوره نازعات مورد اشاره قرار گرفته است. 2بار در آیه یک د. پژوهش حاضر با هرد انو دچار تشتت آراء شده های مختلفی از ترجمه...  
PDF متن کامل [PDF 1059 kb]-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://qhts.modares.ac.ir/article-10-11380-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۵ -  در ایین شیمار مییاخته شده است، نخستین راهنمای مترجم برای دستیابی به برابری در ترجمه بیهشن ای در ایم ضمن تبیین اهمیت شناخت معنای ارجاعی در دستیابی بیه برابیری دقییر...  
PDF اصل مقاله (2043 K)-دانشگاه پیام نور http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_4624_f10ab8fff3858f2d9514... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  دعب هلحرم رد یزاف اببات هرقن یزاستدش رد هلزلز یاهویرانس ،یلک یروآ التخم یااه بات هرقن یور رب و یحارط زا لاراح جیااتن .داش لاامعا هقطنم یلک یروآ یم نارن شهوژپهلزلز...  
PDF ارزیابی تابآوری کالبدی شهر در برابر زلزلههای احتمالی؛ نمونه موردی:... http://psp.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj00NjI0Jl9hY3... ۱۳۹۷/۲/۲۶ -  دعب هلحرم رد یزاف اببات هرقن یزاستدش رد هلزلز یاهویرانس ،یلک یروآ التخم یااه بات هرقن یور رب و یحارط زا لاراح جیااتن .داش لاامعا هقطنم یلک یروآ یم نارن شهوژپهلزلز...  
PDF برنامه راهبردی و عملیاتی-دانشگاه الزهرا(س) http://theology.alzahra.ac.ir/.../elahiyat-amaliyati.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  می گعملیاتی برنامه ریزیمحتوای رویکرد بهبود تدریجی، باعث تقویت در واقع براساس این رویکرد، دانشگاه تلاش می کند با پایش و تحلیل برنامه ها، اشکالات را هر سال نمودن...  
PDF راهنماي ارزشيابي دانشگاه ها در سال 2017-دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://sci.mazums.ac.ir/.../راهنمای ارزشیابی 96 دانشگاهها.pdf ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  [Type your address] y [Type your phone num ber] y [Type your e-m ail address] ŠËY€ËÁ |À¨‡Y 1396 d¿ÁZ » ÉÁZÀ§�Á�cZ¬Ì¬ve 2...  
PDF اصل مقاله 780.53 K-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://sarzamin.srbiau.ac.ir/.../article_14892_b16c0b1b34fbd44a... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  در مورد قوم بلون نتابت ب ساایر اقوام ایرانی، این متدل در ایران امروزی حادتر سر است ک در سرتاواقعیت این ههای اقوام با دولت مرک ی در ایران نشاان دهند ییابی تاریخی...  
PDF -توزیع نیروی برق شیراز https://www.shirazedc.co.ir/.../Power Transformers - Dasgupta.p... ۱۳۹۷/۱/۳ -  If we don’t control and set the direction and pace right now, we may as well not participate in the race. We have no other choice, but to look for survival. The...  
PDF A History of Knowledge http://history-of-knowledge.com/ ۱۳۹۴/۷/۱۲ -  Francis Bacon The man who does not read has no advantage over one who can not. Mark Twain It is undesirable to believe a proposition when there is no ground...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.