نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲,۸۵۸,۴۷۱ نتیجه (۱.۷۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصل نامه-دانشگاه مذاهب اسلامی https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1064363.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ -  واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته هاى پژوهش نشان داد که ادراک دانش آموزان از فعالیت های پرورشی مدارس در ابعاد سه گانۀ علاقه نسبت به انجام فعالیت پرورشی، مشارکت در انجام...  
PDF چکیده مقالات اولین همایش ملی دولت پژوهی-دانشگاه مذاهب اسلامی http://stateconf2.um.ac.ir/.../________________________________... ۱۳۹۷/۹/۳ -  به نحوی که دولت در ایران را می وران جدید و معاصر مورد بررسی و تدقیق قرار داد. هر چند که وجود این پیشینه و از آن جا تا د های بنیادی به ویژه در دوران معاصر در ساخت...  
PDF خلاصه مقالات های کاربردی پنبهاولین همایش ملی علمی ترویجی یافته ... http://nccotton.ir/proceedings/proceedings.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۷ -  پررنگ دیده شده است همایش این برگزاری با داریم امید ود.ش گرفته نظر در همایش محورهای عنوان به تولید یزنجیره انتهای تا آن و اءهاخل و ضعف نقاط شناخت و بردارانبهره و...  
PDF دانلود فایل-سامانه یکپارچه مدیریت نشریات ایران سمینا http://akhlagh.saminatech.ir/.../jfilep2636322569809362009.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۵ -  ًقل هطبلت فصلٌبهِ ثب رکش هأخز هبًعٖ ًذاسد. ّب آصاد است. اختصبس ٍ اصلاح هقبلِ، فصلٌبهِ دس ٍٗشاٗص ّبٕ اخلاقٖ دفتش فصلٌبهِ پژٍّص، سبختوبى کتبثخبًِ، قنداًطگبُ ،...  
  PDF غ ه ژپو ی ق لا خ اهی ا تلفی: 36113361، آدرض الکترًٍ٘ک:-فارس نیوز http://media.farsnews.com/media/Uploaded/.../13960806002051.pdf ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  ًقل هطبلت فصلٌبهِ ثب رکش هأخز هبًعٖ ًذاسد. ّب آصاد است. اختصبس ٍ اصلاح هقبلِ، فصلٌبهِ دس ٍٗشاٗص ّبٕ اخلاقٖ دفتش فصلٌبهِ پژٍّص، سبختوبى کتبثخبًِ، قنداًطگبُ ،...  
PDF غ ه ژپو ی ق لا خ اهی ا تلفی: 36113361، آدرض الکترًٍ٘ک:-سامانه یکپارچه... http://akhlagh.saminatech.ir/.../13960519113497434-F.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ -  ًقل هطبلت فصلٌبهِ ثب رکش هأخز هبًعٖ ًذاسد. ّب آصاد است. اختصبس ٍ اصلاح هقبلِ، فصلٌبهِ دس ٍٗشاٗص ّبٕ اخلاقٖ دفتش فصلٌبهِ پژٍّص، سبختوبى کتبثخبًِ، قنداًطگبُ ،...  
PDF تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 95-وزارت امور... http://mk.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2d3a786-6986-40d4-9... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  کن می مشخص باش .ها میهای پنج ساله توسعه یکی از این دست برنامهاست که برنامهم تهیه ش کوتا یکری از آخرین برنامه توسعه پنج ساله اخیر با توجه به تم ی یك سراله آن به...  
PDF تحلیلی بر وضعیت تحولات اقتصادی استان مرکزی در سال 95-وزارت امور... http://www.mefa.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=a2d3a786-6986-40d4-... ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  کن می مشخص باش .ها میهای پنج ساله توسعه یکی از این دست برنامهاست که برنامهم تهیه ش کوتا یکری از آخرین برنامه توسعه پنج ساله اخیر با توجه به تم ی یك سراله آن به...  
PDF اینجا-سترسی به این مدرک بر پایة آیی ننامة ثبت و اشاعة پیشنهاد هها،... http://www.talie.ir/wp-content/uploads/2018/.../document13.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۹ -  اهنآ رد ناروآدیدپ قوقح زا تنایص و یلیمکت ت لیصحت یاه هلاسر و ،اه همان نایاپ ،اه هداهنشیپ ةعاشا و تبث ةمان نییآ ةیاپ رب کردم نیا هب یسرتسد) ةرامش هب یروانف ،ت...  
PDF دانلود : مقالات.pdf-دانشگاه ع.پ هرمزگان http://resv.hums.ac.ir/uploads/مقالات_32849.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۲ -  يلااب دارفا رد (نایلق و راگیس) وكابنت يطیحم دود اب ھھجاوم۱٥ سابعردنب رھش نكاس لاس ییلاماقآ رومیت هداز يدمحا مرکا ینیف ناگزمره یکشزپ هلجم EMRO, Index...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.