نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۲۰,۹۷۷ نتیجه (۰.۰۶۷ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
PDF -دانشگاه کاشان http://mir.kashanu.ac.ir/.../article_13925_125300b1d08e6cd1712f... ۱۳۹۸/۹/۳ -  It is special in the sense that the determinant of the (m + n) × (m + n) matrix representation of Λ is 1, and the determinant of its first m rows and columns...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115090112-9723-158.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  » ‾ ¥æA »LTÇñ« °o¼Q An ¨ÀwA S¦« ,B¼L‾A ¶o¼w ³M jB®TwA BM »®¼ªi 1390ºj Ç 169 ²nBª{ Ç ©Tv¼M ¤Bw Ë 114 ³Ç‾ :j±{»Ç« ³æÀi ³ª¦4 °j nj ¬C ³«B‾oM ³4 Sv‾Aj»« ° ¬±ª¦/ÇÒU¿> :k½o¼Ç£...  
PDF 14248-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://srbiau.ac.ir/Files/ABSTRACT-language/14248.pdf ۱۳۹۴/۸/۸ -  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / jBMC¼ve ¥U 90 / / / / / / / / /...  
PDF 1398-10-07 09:37 https://www.sedayebourse.ir/d/2019/12/28/0/981940.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ -  خدامرادی پیش از این معاون امور شرکت های گروه توسعه ملی بود و در سمت جدید خود جایگزین سید محمد صادق الحسینی شد. صادق الحسینی در مهرماه امسال به این سمت منصوب شده...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/76.pdf ۱۳۹۷/۱/۱۴ -  3 .ارسال شود ri.biri@mganamو بش نشاني پست الکترونيکي فصلنامش ويرايش مقـالات و هاي ارتباطي در پذيرش، رد، تلخيص فصلنامش پژوهش .10 .آزاد است و مقالات رسيده مسترد...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115085942-9723-113.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  ,SwA ºBµ7½oíÇU ,»®Çw ° ³í¼Ç{ ºBª¦î ¬B¼« nj B«A (17)/SwA :pA SwA RnBLî ¬C ½oUoM ³@ (18)²k½jo£ ³ÄAnA »‾±£ B‾±£ Bǽ ³ªµ ¬B¼« nj ³@ ºnBT>£ B½ »¦ªî oªTv« ¶±¼{ ° x°n> 1390...  
PDF رسانه ایرانی: تناقض مدرنیته-مطالعات و توسعه رسانه ها https://www.rasaneh.org/ershad_content/Media/.../175392_orig.pd... ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  114 4.2 162 Years of Iranian Press 117 5.1 Number of Licences Given by PSB between 1990–2000 129 5.2 Authorized Press, by Concessionaire 1996–2000 131 8.1 Women’s...  
روزنامه اعتماد90/11/24: سايت هاي تلويزيون در اغما-بانک اطلاعات نشریات... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2448772 ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  iribtv. ir مهم ترين دامنه ثبت شده اينترنتي سيما است. با ورود به اين دامنه و چند لحظه تامل با عبارت «پايگاه جامع اطلاع رساني تلويزيون» مواجه مي شويد و سايتي برايتان...  
PDF -کتابخانه حقوق و قوانین کنگره امریکا https://www.congress.gov/114/crpt/.../CRPT-114hrpt102.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  L. SIMMONS II, Staff Director VerDate Sep 11 2014 12:52 May 06, 2015 Jkt 094373 PO 00000 Frm 00004 Fmt 5904 Sfmt 5904 E:\HR\OC\HR102.XXX HR102em cd on al d on...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://mjiri.iums.ac.ir/article-1-4000-en.pdf ۱۳۹۵/۷/۳۰ -  higher in girls than in boys (p<0.05).The frequency of high TV watch- ing was similar in boys and girls. The rate of high ST, high computer working and high TV watching...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.