نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۲۰,۹۷۷ نتیجه (۰.۰۶۴ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
PDF Download this PDF file http://www.gmj.ir/index.php/gmj/article/download/358/pdf_89 ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  5 Psychology Department, Shiraz University, Shiraz, Iran. GMJ. 2015;4(3):90-99 www.gmj.ir GMJ ©2013 Galen Medical Journal Fax: +98 731 2227091 PO Box...  
PDF .pdf-Review of published debate about HOW insects detect pheromones... http://ondwelle.com/OSM03.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۳ -  navigation; and given the now-prevalent use of IR for TV remote-controls and for burglar-detection, this concept would be less surprising today. However, in a sudden-death...  
PDF • • • • • http://www.nutrinfo.com/biblioteca/.../food_marketing.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۴ -  The members of the committee responsible for the report were chosen for their special competences and with regard for appropriate balance. The study was supported...  
PDF ازگشت »ویتامین3« به تلویزیون-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283537950031.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۴ -  شنبه 30 شهریور1392 شماره مستقیم: 23004311 رادیو و تلویزیون پیامک: 300011211 TV@jamejamonline.ir 3 زنگ مدرسه در رادیو نواخته م یشود افتتاح دفتر طنز در رادیو ایران ش ـبکه...  
SID.ir | Temporary Error-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/.../error2.aspx?aspxerrorpath=FaSeminarWebRe... ۱۳۹۷/۷/۲۳ -  بازگشت صفحه اول هر گونه باز نشر اطلاعات بانک های تحت اختیار این مرکز تنها با ایجاد پیوند به تارگاه SID و ذکر منبع مجاز است. استفاده از لوگو و نام مرکز به عنوان...  
PDF نیای مجازی »به روز« م یشود-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283537400091.pdf ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ -  طریق سایت های در هم ـه جوان ـب باع ـث افزایش س ـرعت و ش ـفافیت در وی در پاسخب ها ین سوال که تعامل چگونهب رقرار م یشود، Brooz.tv، Brooz.ir و ایمی ـل brooz@irib.ir و اطلاع...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120329154658-5074-31.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  ¥ITv« ºpBwk®‾BªÇµ ºBµ²q¼Ç¢‾A ¬Bªµ »‾°o¼M ° »‾°nj »Ø¦î k®v« k‾kITí« ,(1985) ¬B½n ° »wj :kÇ‾nAj ©¼L®ÇUðLÇw :±Ç‾ ³Çw »Ø¦Çî k®v« cBd§ pA nBTw±¼Q ½A nj jAo*A /k®Tvµ »‾°o¼M...  
PDF اتادور در راه شبکه یک-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283536650031.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۴ -  شنبه 24 فروردین 1392 شماره مستقیم: 23004311 رادیو و تلویزیون پیامک: 300011211 TV@jamejamonline.ir 3 بازخوانی نامه عسل بدیعی به خواهرش «ویتامین 3» م یشود «تبسم» جایگزین...  
PDF زاداری امام حسین در تصاویر خلاقانه-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283535630031.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۶ -  سه شنبه 30 آبان 1391 شماره مستقیم: 23004311 رادیو و تلویزیون پیامک: 300011211 TV@jamejamonline.ir 3 سهیل یزاده: حماسه عاشورا جانب انصاف را نگه داریمگپ عزاداری امام حسین(ع)...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314062953-9995-85.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  اثرگذاري نوع نتيجش، است، در متفاوت و خارجي 1390 زمستان/ )76(پياپي 4هاي ارتباطي/ سال بيستم/ شماره پژوهش  13 راديـو و هاي جمعي داخلي ( پژوهش حاضر، مقايسش رابطش استفاده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.