نتایج جستجو
صفحه ۱۳ | ۲۰,۹۷۷ نتیجه (۰.۰۶۹ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
  PDF دانلود متن کامل پایان نامه-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/.../MA-Thesis-the-Issue-of-US-Sanctions-agai... ۱۳۹۵/۵/۲۹ -  And to my daughter Sara who with her nice stories inspired me to be honest and to work hard. iv Acknowledgments I would like to thank...  
PDF دوره 13، شماره 1.pdf-دانشگاه صنعت آب و برق https://www.pwut.ac.ir/Cols/LAH/.../دوره 13، شماره 1.pdf ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  Address Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran Tel.: +982129902486...  
PDF متن کامل (PDF)-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-38-fa.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  لیکرت ای طیف پنج گزینه گیری اندازه مقیاس با بسته سؤالات وع ن تخصصی و از های گردآوری شده با استفاده از داده آماریهای حاصل از بررسی و تحلیل ترین یافته مهم های آن...  
PDF دانشگاه ع.پ اصفهان-[pdf] https://cgdrc.mui.ac.ir/sites/.../MJIRI-v30n1p8804-en.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  higher in girls than in boys (p<0.05).The frequency of high TV watch- ing was similar in boys and girls. The rate of high ST, high computer working and high TV watching...  
PDF جلد 2، شماره 2، زمستان 1387 http://joc-isice.ir/files/site1/pages/.../87vol2.n2.winter.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  satellite data in urban environment. This is due to physical obstacles present in such environments and leads to Kalman filter divergence. It is shown in this paper...  
PDF -دانشگاه آزاد واحد نجف آباد http://jfl.iaun.ac.ir/.../article_69282_3f664fcea535cd6588bbee1... ۱۳۹۷/۷/۳ -  Good proficiency in English helps students in the present study and in their future careers. To date, only a few studies have been conducted to examine English...  
PDF -دانشگاه تبریز https://tjee.tabrizu.ac.ir/.../article_9122_6fcf80ccba4ec73626f... ۱۳۹۸/۸/۵ -  s.moosapour@scu.ac.ir Abstract: In this paper, a dynamic sliding mode controller with fractional order sliding surface based on backstepping algorithm is designed...  
PDF متن کامل [PDF 306 kb]-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-262-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  کدل نفر می 090آنها کل تعداداستا ) که و ا ضای هیا میرا ررهنگی، صنایع دستی و گردشگریتجار ، سازما جهاد کشاورزی، ی استا خراسا شیا ی). گروج سوم شامل آمدوزش دیددگا سدازما...  
PDF بررسی تأثیر دورۀ آموزشی مدیر آموزشگاه بر عملکرد مدیران آموزشگاه های... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-110-fa.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  fro m fa sln am eh .ir an tv to .ir a t 1 3: 46 IR ST o n Su nd ay D ec em be r 1 st 2 01 9 ‌20 ...رانیآموزشگاه بر عملکرد مد ریمد یآموزش ۀدور...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170923153728-9873-95.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  //01 / 2')345 678'90:;< !"#! !"#$ %!& '( )*+" ," -."(/$ 0 1(23( 4#5" ,67#68 0 9#:;7( )$/" <,=>#?@ 1/.@ .& 1#.A=B( . C'D( <#*D0#& E* 0 ,F%G* <H2=I"...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.