نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۰,۹۷۷ نتیجه (۰.۲۶ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
SID.ir | List of Reference(s) THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND... https://www.sid.ir/En/Journal/Reference.aspx?ID=438035 ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  .. English فارسی List of Reference(s) THE SURVEY ON APPLYING MORAL AND PROFESSIONAL PRINCIPLES IN SPORT TV PROGRAM “90” FROM ATTITUDE OF SPORT JOURNALISM AND...  
PDF اصل مقاله (711.67 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_73253_b40d55d0ffc0092aa6c... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  ir پیتونژ یسررب یاهرگناشن و هناد ییایمیشوکیزیف تایصوصخ رظن زا یجراخ و یناریا جنرب یاه هراوهامزیر هیناه یئاباب فوئر1، هفطاع یروبص1*، دازرهم هلایلق روپ2 1.  
PDF بررسی ژنوتیپ های برنج ایرانی و خارجی از نظر خصوصیات فیزیکوشیمیایی... https://journals.ut.ac.ir/.../article_73253_b55745fdb1f72f97546... ۱۳۹۸/۹/۲ -  ir پیتونژ یسررب یاهرگناشن و هناد ییایمیشوکیزیف تایصوصخ رظن زا یجراخ و یناریا جنرب یاه هراوهامزیر هیناه یئاباب فوئر1، هفطاع یروبص1*، دازرهم هلایلق روپ2 1.  
PDF اصل مقاله (757 K) http://www.ijf-isaforestry.ir/.../article_15539_582e323010da6d6... ۱۳۹۵/۴/۱۱ -  اکولوژیکی در علوم بحث هییای تییرین راهاز اساسییی ،سییاختار و درک درسییت )9002 ,.la te waLشود (وم میمدیریت پایدار محس جنگیل را از ۀتیوان آینید می ،جنگل با بررسی ساختار پوش...  
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../p-pd-all-ise-r-001-1.00_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  -ri.sdabewnahim901 -فروش آلمانتبلیغات 61 بررسی برترین سایت ھای ایرانی:عنوان گزارش .صورت ذکر نام پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات بلامانع استدر هاي عمومی از محتویات...  
PDF  11-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130123120946-9563-11.pdf ۱۳۹۴/۴/۱۷ -  �BX¼« KµAm« ° ¨A±GA »zµ°sQ ·«B®¦~K 1390@¬BTvMBU ° nB´M ,©µjp±¯ ° ©µk\µ ¶nBª{ ,©z{ ¤Bw MISAGHE AMIN A Research Quarterly on the Religions and Sects ²nB{A ³Ø¦e KTñ«...  
PDF تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده از راهبردهای مدیریت ریسک تولید در بین... https://ijaedr.ut.ac.ir/.../article_59722_4c1894068917121dcbb6e... ۱۳۹۶/۸/۲ -  در تحقیقی نشان )9002( igyabilA dna idnavareG دادند که کشاورزان با راهبردهای جديد مديريت ريسک و دارنداندکی آشنايی وط در حد تولید، مانند کشت مخل در اقدامات خود...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115085917-9723-94.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ -  ir /© ²B¢z‾Aj nB¼z‾Aj # #»´¼:K »:‾»¦î /90.2.20 :xo½mQ Ç 89.11.26 :S2B½nj /»®¼§BM »wB®{¬A°n tB®{nB_ ## ##¨ Øk:« »í¼Kn ³ªJBK ²k¼ña S«Àw ° ¤jBíT« »T¼~h{ k{n...  
PDF -مقالات-Creating brand equity in the Chinese clothing market The... http://gigapaper.ir/.../Creating brand equity in the Chinese cl... ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  Hawley, (2009),"Measuring customer-based brand equity: empirical evidence from the sportswear market in China", Journal of Product & Brand Management, Vol. 18...  
PDF COMMUNICATION POWER-شهرداری کلانشهر تبریز http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/.../COMMUNICATION POWER.pdf ۱۳۹۵/۱/۱ -  And so, to name the people and institutions who are the co-producers of this work is not a matter of courtesy, but of accuracy in signing the book. My first...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.