نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲۰,۹۷۷ نتیجه (۰.۱۱۷ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
PDF بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت زنان در کشورهای در حال توسعۀ گروه... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-195-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ -  ب این منظور، قرار گرفت استمطالعمورد انسانی بر این نرخ ۀسرمای بهرای زنهان بها ی 1010تا 1990های انلی مربوط ب سالهای پاز دادا گروا هشت و از متغیرهایی ۀسال کشورهای...  
PDF اصل مقاله (793 K)-سایت دانشگاه گیلان https://interpolitics.guilan.ac.ir/.../article_1685_d218858ddc1... ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  msinairatilitV 6 forB xoR nayE 7 111 سیاست جهانی ار به ل، او رة ما ش م، نج ة پ ور ،د ی هان ج ت اس سی ی ش وه پژ ی لم ع مه لنا ص ف 95 13...  
PDF دانلود- This page intentionally left blank The Cambridge... https://onlinepilotexam.com/.../Online_Pilot_Exam_Com_The_Cambr... ۱۳۹۷/۲/۲ -  I once had to defend myself against an air marshal who was offended by such rubbish (as he saw it) as ‘hardware’ and ‘software’. Today the explosion of home...  
PDF T.E.E Guideline-انجمن بیهوشی قلب ایران http://icaa.ir/Portals/0/multiplanetee.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  The first is to facilitate training in intraoperative TEE by providing a frame- work in which to develop the necessary knowledge and skills. The guidelines may...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/Files/20130203082411-9443-5.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۴ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF Accounting for Managers: Interpreting accounting information for... http://fcebichivirtuallibrary.info/.../Accounting_For_Managers_... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  Ottakar’s – interpreting financial statements . . . . . . . . . . . 90 Alternative theoretical perspectives on financial statements . . . . . . . . . 94 Social and environmental...  
PDF متن کامل [PDF 285 kb]-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-204-fa.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۶ -  فراگیـران هانمره ،هاپاسخ ،هافعالیت ،الکترونیک ،7اســتول و لامشــد(. 3002،6؛ بنیــت9002، 5و گــریس 4)بتــیشــود ذخیــره و گــزارش می اوري اطلاعـات بـراي هرگونـه فعالیـت...  
PDF بررسی میزان تطابق آموزشهای فنی و حرفهای غیر رسمی از دیدگاه... http://faslnameh.irantvto.ir/article-1-33-en.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  یکی از ضعف اند، در توسعه این است که برای پرورش نیروی انسانی خود از غرب الگو برداری کرده زش خود را با شرایط جدید طور منظم نظام آموهحالی که کشورهای صنعتی غرب ب ها...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115085932-9723-105.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ -  70Ç57 ,1390 jAjo« Ç 164 ²nBª{ Ç ©Tv¼M ¤Bw ¬Coo¼v$U °¤°q‾¬Bñ«°¬B«p-BLUnA ¶p±e soltanibairami@Anjomedu.ir /EFGHI »®¼ªi ¨B«A »zµ°sQ ° »{p±«C —vwÆ« ,»‾CoD ¨±¦î ° o¼v[U ºoTj...  
PDF efdffff0a09d7821c2b4ae5a5bc7bfeb.pdf-ICDST https://dl.icdst.org/.../efdffff0a09d7821c2b4ae5a5bc7bfeb.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ -  Ottakar’s – interpreting financial statements . . . . . . . . . . . 90 Alternative theoretical perspectives on financial statements . . . . . . . . . 94 Social and environmental...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.