نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۷,۵۳۴ نتیجه (۱.۷۷۵ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  90.tv
جست و جو تنها برای  90tv.ir
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-476-137343.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  Anisidine Value (AnV) AnV of oxidized oils was determined according to AOCS (1998) recommended method Cd 18-90. Totox Value (TV) The Totox value was obtained...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100302-9616-241.pdf ۱۳۹۶/۱/۸ -  ها در انقلاب ليبي بررسي و علل آن تحليل شده اسـت ترين اقدامات رسانه مهم ها بعد از به پايان رسيدن جنگ داخلي در ليبي وارد كارزار جدي شدند و سعي دارند تا نقش خـود را...  
PDF دانشگاه کاشان-PDF (554 K) http://mir.kashanu.ac.ir/.../article_13925_7187cacb539635d51748... ۱۳۹۵/۶/۷ -  It is special in the sense that the determinant of the (m + n) × (m + n) matrix representation of Λ is 1, and the determinant of its first m rows and columns...  
PDF الگوسازی فرهنگی در برنامههای گفتوگو محور بررسی موردی: برنامه زنده رود... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_14486_7e6929df1c11... ۱۳۹۸/۵/۶ -  گفت ن زمان در بین ایجاد شد و از آ 1990که در سال های مخاطبان تلویزیون محبوبیت یافت. در این نوع برنامه های مجری یا میزبان که چارچوب کلی آن از مصاحبه با میهمانان تشکیل...  
PDF الگوسازی فرهنگی در برنامههای گفتوگو محور بررسی موردی: برنامه زنده رود... http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../article_14486_6a70965a18b4... ۱۳۹۸/۵/۲۱ -  گفت ن زمان در بین ایجاد شد و از آ 1990که در سال های مخاطبان تلویزیون محبوبیت یافت. در این نوع برنامه های مجری یا میزبان که چارچوب کلی آن از مصاحبه با میهمانان تشکیل...  
PDF cold_and_normal.pdf-وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان http://pakdel.iut.ac.ir/sites/.../cold_and_normal.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  conditions, they showed higher RV:TV which is mainly due to higher values for RV. The HCT of birds kept under cold conditions was also higher. The data in Table 1 show...  
PDF Marshall McLuhan-شهرداری کلانشهر تبریز http://shora.tabriz.ir/Uploads/83/cms/.../Marshall McLuhan.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ -  We live in a transi- tional era of profound pain and tragic identity quest, but the agony of our age is the labor pain of rebirth. I expect to see the coming...  
PDF -دانشگاه کاشان http://mir.kashanu.ac.ir/.../article_13925_125300b1d08e6cd1712f... ۱۳۹۸/۹/۳ -  It is special in the sense that the determinant of the (m + n) × (m + n) matrix representation of Λ is 1, and the determinant of its first m rows and columns...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20130115090112-9723-158.pdf ۱۳۹۴/۲/۲ -  » ‾ ¥æA »LTÇñ« °o¼Q An ¨ÀwA S¦« ,B¼L‾A ¶o¼w ³M jB®TwA BM »®¼ªi 1390ºj Ç 169 ²nBª{ Ç ©Tv¼M ¤Bw Ë 114 ³Ç‾ :j±{»Ç« ³æÀi ³ª¦4 °j nj ¬C ³«B‾oM ³4 Sv‾Aj»« ° ¬±ª¦/ÇÒU¿> :k½o¼Ç£...  
PDF 14248-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://srbiau.ac.ir/Files/ABSTRACT-language/14248.pdf ۱۳۹۴/۸/۸ -  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / jBMC¼ve ¥U 90 / / / / / / / / /...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.