نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱,۰۰۷ نتیجه (۰.۱۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگ ر: بررسی عوامل بازدارنده و پی... http://tlr.shahed.ac.ir/.../browse.php?a_id=488&slc_lang=en... ۱۳۹۶/۴/۷ -  (9831) ي،دولت مدارس ساير همچون را شاهد مدارس سرانه كه جهت آن از. 1 .شوند مي محسوب دولتي مدارس كند، مي پرداخت وپرورش آموزش loohcs etavirp . 2 912 ...خدمات...  
PDF اصل مقاله (421 K) تحلیلی بر ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه با تأکید... http://psq.kiau.ac.ir/.../article_533060_ddde6c9be10c589a3e8a54... ۱۳۹۶/۷/۸ -  hایمیل: 6931پاییز، چهلمشماره فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، ◊ ◊ 42 قدمه:م بین الملل دارد. تجربه نشان ها و در سیاست جایگاه مهمی در سیاست...  
PDF اصل مقاله (792 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.aes.basu.ac.ir/.../article_2073_78e8b97b7eedf657f76... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  luaM .8 zeugirdoR .9 1331 مستانز -42شماره -سال ششم پژوهشی مطالعات اقتصادی ِکاربردی ایران -فصلنامه علمی 72 نیست 0منتایج ساکس و وارنر محکفنی مضر است،...  
PDF ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان های فارس و... http://journals.tums.ac.ir/sjsph/article-1-5381-en.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  94 تا 51شامل مادران باردار، زنان ) – خود به مراكز بهداشتيجاريهاي براي مراقبت( سال .)9002 .la te irdaS( درماني مراجعه كرده بودند شهر اكنس هاي خانواده رضايت و آگاهي...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5381-fa.pdf ۱۳۹۵/۸/۶ -  نيمي از افراد گروه 6 سال و كودكان زير 94 تا 51شامل مادران باردار، زنان ) – خود به مراكز بهداشتيجاريهاي براي مراقبت( سال .)9002 .la te irdaS( درماني مراجعه كرده بودند...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121231092948-9568-54.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ...  
PDF اصل مقاله (419 K) تحلیلی بر ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه با تأکید... http://psq.kiau.ac.ir/.../article_533060_ebcfef50454667d19413c5... ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  قودرت ( قودرت محسووس عناصور غالباً آید می میان به قدرت از سخن موقع عمومی هراز منظر . گیرنود موی نظر در کشور یک قدرت اصلی رکن عنوان به را آن و شود می مجسم ذهن...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20150907150643-9617-136.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۱ -  هر بازیگر براي و دوم جست. ها تمایل است سرشت خود به توزیع برابر قدرت rewoP fo ecnalaB lairasrevdA -1 rewoP fo ecnalaB lanoitaicossA -2 34 ثیر تحولات روابط ارمنستان...  
PDF ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان های فارس و... http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5381-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱ -  نيمي از افراد گروه 6 سال و كودكان زير 94 تا 51شامل مادران باردار، زنان ) – خود به مراكز بهداشتيجاريهاي براي مراقبت( سال .)9002 .la te irdaS( درماني مراجعه كرده بودند...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://mpes.sbu.ac.ir/article/download/16319/7785 ۱۳۹۸/۱/۲ -  این زمینه وجود دارد، به طوری که در سال rewolliW .2 ega lanoitazinagro .1 yllaS & eciruaM ,waL .4 noitazialartneceD .3 tnemrewopmE .5 97 یسنجر-پارسونز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.