نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱,۰۵۸ نتیجه (۰.۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله-صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری http://etdf.ir/fa/wp-content/uploads/.../صادرات-دانش-بنیان.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ -  liamg@neshomirabka های مبتنی بر دانش نقش مهمی در شکوفایی اقت صادی ایفا نامند، مجموعهیمبنیان در ع صر اقت صادی حا ضر که آن را ع صر اقت صاد دانش: چکیده های...  
PDF اصل مقاله (651 K) http://jcsicsa.ir/.../article_60728_517330c84b6d51f0200caaf67af... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران 7 – 41، 1394 زمستان، 39، شماره دهمسال ).S.C.J( seidutS mulucirruC fo lanruoJ 84-7 ,6102 ;)93( 01.loV آن یدرسبرنامه یو عناصر...  
PDF اصل مقاله (419 K) تحلیلی بر ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه با تأکید... http://psq.kiau.ac.ir/.../article_533060_ebcfef50454667d19413c5... ۱۳۹۶/۸/۲۷ -  قودرت ( قودرت محسووس عناصور غالباً آید می میان به قدرت از سخن موقع عمومی هراز منظر . گیرنود موی نظر در کشور یک قدرت اصلی رکن عنوان به را آن و شود می مجسم ذهن...  
PDF ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان های فارس و... http://journals.tums.ac.ir/sjsph/article-1-5381-en.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  94 تا 51شامل مادران باردار، زنان ) – خود به مراكز بهداشتيجاريهاي براي مراقبت( سال .)9002 .la te irdaS( درماني مراجعه كرده بودند شهر اكنس هاي خانواده رضايت و آگاهي...  
PDF اصل مقاله (416.92 K)-انجمن ژئوپلتیک ایران http://journal.iag.ir/.../article_55835_5026231eea61e1e180fe770... ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  هر بازیگر براي و دوم جست. ها تمایل است سرشت خود به توزیع برابر قدرت rewoP fo ecnalaB lairasrevdA -1 rewoP fo ecnalaB lanoitaicossA -2 34 ثیر تحولات روابط ارمنستان...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/2621/2601 ۱۳۹۴/۹/۱ -  Another prob- lem in air quality assessment is the large number of missing values (15, 39). Tehran is located in the longitude of eastern 51° 8' to 51° 37' and...  
PDF اصل مقاله (792 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://aes.basu.ac.ir/.../article_2073_68fab47d10f938201f6596d... ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  luaM .8 zeugirdoR .9 1331 مستانز -42شماره -سال ششم پژوهشی مطالعات اقتصادی ِکاربردی ایران -فصلنامه علمی 72 نیست 0منتایج ساکس و وارنر محکفنی مضر است،...  
  PDF توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بینالملل و رسالت رسانههای... http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../pdf(0)(1).pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  biri تهران، ایران. الملل دانشگاه آزاد اسلامی،آموخته دکتری حقوق بیندانش .2 7931پاییز /سوم اره/ شم سوم الملل/ سالرسانه بین*پژوهشنامه 41 مقدمه -1 به ها برای...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://mpes.sbu.ac.ir/article/download/16319/7785 ۱۳۹۸/۱/۲ -  این زمینه وجود دارد، به طوری که در سال rewolliW .2 ega lanoitazinagro .1 yllaS & eciruaM ,waL .4 noitazialartneceD .3 tnemrewopmE .5 97 یسنجر-پارسونز...  
PDF اینجا-انجمن اقتصاد اسلامی ایران http://ieaoi.ir/files/site1/.../extract_pages_from_10.2.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  ساختار یک دفتر منطقه ای در دارالسلام (تانزانیا، شایان ذکر است صندوق است که شامل یک نهاد فراملی همچون بانک توسعه اسلامی است و منتصر به فرد برخوردار rotceS etavirP...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.