نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱,۰۰۷ نتیجه (۰.۰۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (421 K) تحلیلی بر ارتقاء جایگاه ایران در خاورمیانه با تأکید... http://psq.kiau.ac.ir/.../article_533060_ddde6c9be10c589a3e8a54... ۱۳۹۶/۷/۸ -  hایمیل: 6931پاییز، چهلمشماره فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، ◊ ◊ 42 قدمه:م بین الملل دارد. تجربه نشان ها و در سیاست جایگاه مهمی در سیاست...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121231092948-9568-54.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ...  
PDF ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع در استان های فارس و... http://journals.tums.ac.ir/sjsph/article-1-5381-en.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  94 تا 51شامل مادران باردار، زنان ) – خود به مراكز بهداشتيجاريهاي براي مراقبت( سال .)9002 .la te irdaS( درماني مراجعه كرده بودند شهر اكنس هاي خانواده رضايت و آگاهي...  
  PDF توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بینالملل و رسالت رسانههای... http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../pdf(0)(1).pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  biri تهران، ایران. الملل دانشگاه آزاد اسلامی،آموخته دکتری حقوق بیندانش .2 7931پاییز /سوم اره/ شم سوم الملل/ سالرسانه بین*پژوهشنامه 41 مقدمه -1 به ها برای...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://mpes.sbu.ac.ir/article/download/16319/7785 ۱۳۹۸/۱/۲ -  این زمینه وجود دارد، به طوری که در سال rewolliW .2 ega lanoitazinagro .1 yllaS & eciruaM ,waL .4 noitazialartneceD .3 tnemrewopmE .5 97 یسنجر-پارسونز...  
PDF اصل مقاله (792 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.aes.basu.ac.ir/.../article_2073_78e8b97b7eedf657f76... ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ -  luaM .8 zeugirdoR .9 1331 مستانز -42شماره -سال ششم پژوهشی مطالعات اقتصادی ِکاربردی ایران -فصلنامه علمی 72 نیست 0منتایج ساکس و وارنر محکفنی مضر است،...  
SID.ir | CULTURE OF COMMUNICATION-FALL 2012-Vol.2-No.7-پایگاه اطلاعات... http://www.sid.ir/En/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=200564 ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others Scientific Information Databases بانک نشریات فارسی ایران بانک...  
SID.ir | CULTURE OF COMMUNICATION-FALL 2012-Vol.2-No.7-پایگاه اطلاعات... https://www.sid.ir/En/.../JournalListPaper.aspx?ID=200564 ۱۳۹۷/۱۰/۴ -  ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others Scientific Information Databases بانک نشریات فارسی ایران بانک...  
SID.ir | COMPARATIVE LITERATURE STUDIES-2010-Vol.4-No.14-پایگاه... https://www.sid.ir/En/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=86544 ۱۳۹۷/۸/۱ -  ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others Scientific Information Databases بانک نشریات فارسی ایران بانک...  
SID.ir | COMPARATIVE LITERATURE STUDIES-2010-Vol.4-No.14-پایگاه... http://www.sid.ir/En/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=86544 ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ -  ir Home Journals Authors ISI Iranian Journals Updated Journals JCR About Us Contact Us Help Others Scientific Information Databases بانک نشریات فارسی ایران بانک...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.