نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۹۶۷ نتیجه (۱.۷۷۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل : iot-2-13960927.pdf ( 1844KB ) http://cpdi.ir/uploads/iot-2-13960927.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۴ -  هافرصتبا ورود خود هافناورينیز از این مواجهه مستثنا نیست. این فناوري نیز مانند سایر در مواجهه با این فناوري از شناخت کافی برخوردار کشور به همراه داشته باشد؛ از این رو...  
، صفحه 107-129 PDF دانشگاه تهران-اصل مقاله (141 K) https://journals.ut.ac.ir/.../article_53575_e7f341d9c751e78d094... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  Econ. Rev. Vol.17, No.2, 2013. The Role of Credit in Women’s Employment the Case of Women’s Cooperatives in Iran Zahra Karimi Received: 2012/08/21...  
PDF دانشگاه ع.پ ارومیه-پزشکی نوزادان http://research.umsu.ac.ir/uploads/neonatal_medicine.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۰ -  آٖ ٍٕٞٗ ٕ٘ی ثبقس ،.ٔطاوع آٔٛظقی اظ ٘ظط ػّٕی سٛإ٘ٙس ٞؿشٙس ٚ سؼساز زاَّٚجیٗ ٚضٚز ثٝ ضقشٝ اظ وظطر وبفی ثطذٛضزاض اؾز زض ٞعاض سِٛس ظ٘سٜ اؾز ، ثرف ٞبی ٘ٛظازاٖ ٚ ثرف...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-434-385831.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  Econ. Rev. Vol.17, No.2, 2013. The Role of Credit in Women’s Employment the Case of Women’s Cooperatives in Iran Zahra Karimi Received: 2012/08/21...  
PDF -مرکز تحقیقات استراتژیک http://irfajournal.csr.ir/.../13940908918535000125-F.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۱ -  3, No. 2, Summer 2012, pp. 35-60 Iran and the security of Afghanistan after NATO's pullout Ali Omidi Abstract Security is the main concern or...  
PDF بررسی وضعیت اجرای آیین نامه دورکاری در سازمان بیمه خدمات درمانی با... http://old.ihio.gov.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2420cc44-733b-475d-... ۱۳۹۸/۳/۳ -  تقبل فرمودند از همه عزیزانی که در این تحقیق مرا یاري کردند مخصوصا از همسر خوبم که همواره مشوق .و یاور من بوده است متشکرم همراهی و همفکري این تحقیق با انجامطول...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/4600/4246 ۱۳۹۴/۹/۲ -  The standard questionnaire of EFQM (V-2010) was used to gather appropriate data. The results were compared with those of INPHE. MS Excel was used to classify and...  
PDF تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی با استفاده از نرم افزارهای و... http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-900-187177.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  ،( نیرتدنمشزرا و بوبحمنیرت هیودا ،یناهج هنوگيا دیئولپیرت زا هداوناخ Iridaceae یم.دشاب نیا هنوگ اب هللاک ياه ،زمرق دنلب و ،رطعم زا ریاس هنوگ ياه نیا هداوناخ...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://journals.sbmu.ac.ir/jrrh/article/download/6982/6230 ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ -  ir Review Article ri.ca.umbs@henatsamz پست الکترونیک:زهرا مستانه؛ ی مسئول مکاتبات: نویسنده * پژوهش در دین و سلامت یمجله 55تا 48های ، صفحه1311زمستان...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6365769044177... ۱۳۹۷/۱/۱۰ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.