نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱,۰۸۸ نتیجه (۰.۲۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140608122714-9805-58.pdf ۱۳۹۴/۱/۱۸ -  ‌مقدمه1 عر شـهرها در جهـان بـه ويـژه در بجـش عاـاري سوم، شاهد رقابت فشرده ۀبا ورود به هزار کوشند عا سهم بیشتري در عاـارت هاي موجود ميه از امکانات و فرصتشهرها با...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران https://www.tums.ac.ir/.../مطالعه دوره وصول و گردش مطالبات.pdf-... ۱۳۹۷/۱/۲۳ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF بیوشیمی-دانشگاه ع.پ ارومیه http://research.umsu.ac.ir/uploads/biochimistry.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۰ -  نظر قرار گرفت مورد بحث و تبادل مسائل در آن الذكر تشكيل و فوق ينيز، جلساتي با حضور اعضا مركز در رشته بيوشيمي و مرتبط با آن در حال 39 در سطح ايران كه مي دهدها نشان...  
PDF گزارش اینترنت اشیا در حوزه سلامت-مرکز همکاری های فناوری و نوآوری http://citc.ir/uploads/IOT-2-13960927.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  هافرصتبا ورود خود هافناورينیز از این مواجهه مستثنا نیست. این فناوري نیز مانند سایر در مواجهه با این فناوري از شناخت کافی برخوردار کشور به همراه داشته باشد؛ از این رو...  
PDF ریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20121212092332-9441-66.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ -  -= #4I$, .!K()W  ,E ] $((10 Agriculture information system 4- Positive - sum 5- Geographic information system (GIS) 6 -Nuevo San Juan Parangaricotiro...  
PDF شناخت مقوله انرژی در حوزه نظامی از منظر بکارگیری قابلیتهای فناوری نانو http://sds.journals.sndu.ac.ir/.../article_549_4f1d5e1f7e5152de... ۱۳۹۸/۹/۱۸ -  تر باتری ارزاو :4102 ,la te ztieS( شودحاصل مینانو در بخش انرژی خودروها ناشی از توسعه فناوری ).19 irawit mapunA - 1 noissimmoC lacinhcetortcelE lanoitanretnI...  
PDF دانلود فایل : iot-2-13960927.pdf ( 1844KB )-مرکز همکاریهای تحول و... http://cpdi.ir/uploads/iot-2-13960927.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۴ -  هافرصتبا ورود خود هافناورينیز از این مواجهه مستثنا نیست. این فناوري نیز مانند سایر در مواجهه با این فناوري از شناخت کافی برخوردار کشور به همراه داشته باشد؛ از این رو...  
، صفحه 107-129 PDF دانشگاه تهران-اصل مقاله (141 K) https://journals.ut.ac.ir/.../article_53575_e7f341d9c751e78d094... ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  Econ. Rev. Vol.17, No.2, 2013. The Role of Credit in Women’s Employment the Case of Women’s Cooperatives in Iran Zahra Karimi Received: 2012/08/21...  
PDF دانشگاه ع.پ ارومیه-پزشکی نوزادان http://research.umsu.ac.ir/uploads/neonatal_medicine.pdf ۱۳۹۴/۶/۱۰ -  آٖ ٍٕٞٗ ٕ٘ی ثبقس ،.ٔطاوع آٔٛظقی اظ ٘ظط ػّٕی سٛإ٘ٙس ٞؿشٙس ٚ سؼساز زاَّٚجیٗ ٚضٚز ثٝ ضقشٝ اظ وظطر وبفی ثطذٛضزاض اؾز زض ٞعاض سِٛس ظ٘سٜ اؾز ، ثرف ٞبی ٘ٛظازاٖ ٚ ثرف...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/4600/4246 ۱۳۹۴/۹/۲ -  The standard questionnaire of EFQM (V-2010) was used to gather appropriate data. The results were compared with those of INPHE. MS Excel was used to classify and...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.