نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۹۹۳ نتیجه (۰.۰۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6366364836421... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://shmis.iums.ac.ir/.../Assessment_on_the_Dissemination_and... ۱۳۹۷/۷/۱۰ -  ir http://www.cjmb.org Assessment on the Dissemination and Knowledge Translation of Medical Students and PhD Students’ Theses in the Year...  
PDF بررسی مقایسه ای شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دو روش... http://zums.ac.ir/.../fatemehmahdavisaeb-A-10-178-1-05c907c.pdf ۱۳۹۶/۵/۳ -  دیگرد محاسبه کاپا توافق بیضر یمهارت هاي طهیح يریکارگ به سطح و ینیبال تیصلاح يها طهیح سطح مورد در ،روش دو نیا جینتا ۀسیمقا جهت با توافق نیتر کم. نسبتا ًضعیف و در دو...  
PDF دانلود فایل-رشد فن آوری http://www.roshdefanavari.ir/.../jfilep50636333841225929709.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۵ -  www تاًه ًطزیات دستزسی آساد: ri.ca.tsecir.www رساًی علَم ٍ فٌاٍری: ای اطلاع زوش هٌطمِه moc.narigam.www تاًه اطلاعات ًطزیات وطَر: ri.dis.www هزوش اطلاعات علوی...  
PDF یافته / دوره چهاردهم / شماره /4 پاییز /91 مسلسل 53 چکیده-دانشگاه علوم... https://yafte.lums.ac.ir/article-1-869-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۳ -  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه بهداشت عمومی-دانشکده بهداشت و تغذیه-جنب بیمارستان تامین اجتماعی-گلدشت -بادآخرم: آدرس مکاتبه moc.oohay@hm_inami:  
PDF اصل مقاله 624.95 K ارزیابی سیستم حکمرانی آب در فرایند حفاظت از منابع... http://www.iwrr.ir/.../article_41726_23608e0d09f1118a7a911640c2... ۱۳۹۸/۲/۲ -  تسايم بآ ينارمکح بولطم تيعضو ،ليلد نيم ندوب مهارف دناوت مقر ار ينيمزريز بآ عبانم زا تظافح دنيارف یارجا رد تيقفوم یارب طيارش ميظنت راتخاس رگنايب ينارمکح متسيس اريز...  
PDF یافته / دوره چهاردهم / شماره /4 پاییز /91 مسلسل 53 چکیده-دانشگاه علوم... http://yafte.lums.ac.ir/article-1-869-en.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۵ -  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه بهداشت عمومی-دانشکده بهداشت و تغذیه-جنب بیمارستان تامین اجتماعی-گلدشت -بادآخرم: آدرس مکاتبه moc.oohay@hm_inami:  
PDF ارزیابی کیفیت بخش اورژانس بیمارستانهای دولتی خرمآباد براساس الگوی... http://yafte.lums.ac.ir/article-1-869-fa.pdf ۱۳۹۷/۱/۴ -  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه بهداشت عمومی-دانشکده بهداشت و تغذیه-جنب بیمارستان تامین اجتماعی-گلدشت -بادآخرم: آدرس مکاتبه moc.oohay@hm_inami:  
PDF یافته / دوره چهاردهم / شماره /4 پاییز /91 مسلسل 53 چکیده-دانشگاه علوم... https://yafte.lums.ac.ir/article-1-869-en.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۱ -  فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گروه بهداشت عمومی-دانشکده بهداشت و تغذیه-جنب بیمارستان تامین اجتماعی-گلدشت -بادآخرم: آدرس مکاتبه moc.oohay@hm_inami:  
PDF بررسی مقایسه ای شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دو روش... http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-150-en.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ -  دیگرد محاسبه کاپا توافق بیضر یمهارت هاي طهیح يریکارگ به سطح و ینیبال تیصلاح يها طهیح سطح مورد در ،روش دو نیا جینتا ۀسیمقا جهت با توافق نیتر کم. نسبتا ًضعیف و در دو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.