نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱,۰۸۸ نتیجه (۰.۰۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی با استفاده از نرم افزارهای و... http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-900-187177.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  ،( نیرتدنمشزرا و بوبحمنیرت هیودا ،یناهج هنوگيا دیئولپیرت زا هداوناخ Iridaceae یم.دشاب نیا هنوگ اب هللاک ياه ،زمرق دنلب و ،رطعم زا ریاس هنوگ ياه نیا هداوناخ...  
PDF اصل مقاله (141 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_53575_e7f341d9c751e78d094... ۱۳۹۶/۸/۱۷ -  Econ. Rev. Vol.17, No.2, 2013. The Role of Credit in Women’s Employment the Case of Women’s Cooperatives in Iran Zahra Karimi Received: 2012/08/21...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی قم http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-191-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  ir RESEARCH ARTICLE 295 Ahmad Rahbar a , Leila Riahi a* , Ali Ebraze b , Ahmad Reza Izadi d aDepartment of Health Services Management, Islamic...  
PDF دانشگاه ع.پ اصفهان-Print this article http://ijpm.mui.ac.ir/index.php/ijpm/article/download/.../1730 ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ -  Fatemeh Hajnaghizadeh, National Institute of Health Research, No. 78, Italy Street, Vesaal Avenue, Enqelab Avenue, Tehran, Iran. E-mail:  
PDF بررسی مقایسه ای شایستگی بالینی پرستاران بخش های مراقبت ویژه به دو روش... http://zums.ac.ir/.../fatemehmahdavisaeb-A-10-178-1-05c907c.pdf ۱۳۹۶/۵/۳ -  دیگرد محاسبه کاپا توافق بیضر یمهارت هاي طهیح يریکارگ به سطح و ینیبال تیصلاح يها طهیح سطح مورد در ،روش دو نیا جینتا ۀسیمقا جهت با توافق نیتر کم. نسبتا ًضعیف و در دو...  
PDF اصل مقاله (2.37 MB)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_72694_70a9048d6cc8b02d9b5... ۱۳۹۸/۹/۲ -  In 2017, Saudi Arabia launched a series of solar and wind Click here, type the title of your paper, Capitalize first letter of each words First...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://shmis.iums.ac.ir/.../Assessment_on_the_Dissemination_and... ۱۳۹۷/۷/۱۰ -  ir http://www.cjmb.org Assessment on the Dissemination and Knowledge Translation of Medical Students and PhD Students’ Theses in the Year...  
PDF دانشگاه علوم پزشکی قم-Full Text http://jhygiene.muq.ac.ir/.../browse.php?a_id=191&sid=1&... ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  ir RESEARCH ARTICLE 295 Ahmad Rahbar a , Leila Riahi a* , Ali Ebraze b , Ahmad Reza Izadi d aDepartment of Health Services Management, Islamic...  
PDF اصل مقاله (2.37 MB)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_72694_70a9048d6cc8b02d9b5... ۱۳۹۸/۹/۲ -  In 2017, Saudi Arabia launched a series of solar and wind Click here, type the title of your paper, Capitalize first letter of each words First...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6366364836421... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.