نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۹۹۳ نتیجه (۰.۰۸۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تجزیه ترانسکریپتوم کلاله زعفران زراعی با استفاده از نرم افزارهای و... http://cropbiotech.journals.pnu.ac.ir/.../jufile?c2hvd1BERj0xMT... ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ -  ،( نیرتدنمشزرا و بوبحمنیرت هیودا ،یناهج هنوگيا دیئولپیرت زا هداوناخ Iridaceae یم.دشاب نیا هنوگ اب هللاک ياه ،زمرق دنلب و ،رطعم زا ریاس هنوگ ياه نیا هداوناخ...  
PDF PDF-PDF http://www.aimjournal.ir/GetFile/926 ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
PDF .H\3ROLF\0DNHUV¶$ZDUHQHVVRI7REDFFR7D[DWLRQ Effectiveness... http://www.aimjournal.ir/.../68_Dec012_0010.pdf?t=6367903704371... ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  5 Tobacco taxation policies in Iran are not at an adequate level.6 Despite the fact that Iran compared highly favorably to other countries in the Eastern...  
PDF 11 Z  4  : ! !*5  1+ >* #&2C%## * !  ... https://moradi-env.iut.ac.ir/sites/.../pdydh_grdw_gbr.pdf ۱۳۹۴/۵/۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF مطالعه دوره وصول و گردش مطالبات بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم... http://jhosp.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-22-a12f6e2.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  ثيٰٸ ٹب دس ثبص دشداخز ثذٹي ٹبي آٱ ٹب ٯي gniloop ksiR - 1 فصلٌاهِ 55 ..فشتذ عثادی فشدآرس ٍ ّوکاساى هطالعِ دٍسُ ٍصَل ٍ گشدش هطالثات تیواسستاى ّا اص ساصهاى...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-Full Text https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1039220.pdf ۱۳۹۶/۹/۲ -  In Iran during 1327 until now, 10 periods of planning are done and now we are at the beginning of fifth development plan after revolution. The ways and methods...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/2621/2601 ۱۳۹۴/۹/۱ -  Another prob- lem in air quality assessment is the large number of missing values (15, 39). Tehran is located in the longitude of eastern 51° 8' to 51° 37' and...  
PDF file_downloadدانلود فایل PDF-دانشگاه شهید بهشتی http://mpes.sbu.ac.ir/article/download/16319/7785 ۱۳۹۸/۱/۲ -  این زمینه وجود دارد، به طوری که در سال rewolliW .2 ega lanoitazinagro .1 yllaS & eciruaM ,waL .4 noitazialartneceD .3 tnemrewopmE .5 97 یسنجر-پارسونز...  
  PDF توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بینالملل و رسالت رسانههای... http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../pdf(0)(1).pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  biri تهران، ایران. الملل دانشگاه آزاد اسلامی،آموخته دکتری حقوق بیندانش .2 7931پاییز /سوم اره/ شم سوم الملل/ سالرسانه بین*پژوهشنامه 41 مقدمه -1 به ها برای...  
PDF اصل مقاله (651 K) http://jcsicsa.ir/.../article_60728_517330c84b6d51f0200caaf67af... ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  فصلنامه مطالعات برنامه درسی ايران 7 – 41، 1394 زمستان، 39، شماره دهمسال ).S.C.J( seidutS mulucirruC fo lanruoJ 84-7 ,6102 ;)93( 01.loV آن یدرسبرنامه یو عناصر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.