نتایج جستجو
صفحه ۱۱ | ۱۱۰,۱۱۴ نتیجه (۲.۲۱۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF سرمقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://sanad.um.ac.ir/index.php/TarhoSakht/article/.../3 ۱۳۹۴/۱/۷ -  و توزیع بارندگی و منابع آبی در آن به صورت برابر در همه جا وجود ندارد. از سوی دیگر صنایع متعددی در کشور در قسمت های کم آب و یا بی آب ساخته شده اند که این مورد خود عاملی...  
PDF ی � �م ا�د تا �-مدارک علمی ایران https://ak.irandoc.ac.ir/.../DownloadFile?publishersId=2 ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  در این سامانه داراي یک نماینده هستند که ها اند. هر یک از کتابخانه گرفته شده هاي آماري را براي هر مادر آنها را معرفی کرده است. این نمایندگان، داده ؤسسهمو فناوري پژوهش کنند...  
PDF [دریافت فایل الکترونیکی]-اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/Images/Docs/jeld01.pdf ۱۳۹۹/۲/۳ -  کمکی می آورد که بچه را شکل به صلیب کشیدن نگه دارند، بعد تند و تند به کف دست هایش چوب می زد� چوبش که خشک می شد، می گذاشت توی آب حوض تا مثل شــلاق نرم شــود و بیش تر...  
PDF دریافت فایل کامل گزارش-اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/Images/Docs/1225.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  یا مطلب گزارش شود. تهیه شده که در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می و جهان متناسب با مسایل روز اقتصاد ایران مورد سوال طرح شده در 661، پاسخگویی آنلاین به...  
PDF [دریافت فایل الکترونیکی]-اتاق بازرگانی تهران http://www.tccim.ir/Images/.../North Korea confidential text.pd... ۱۳۹۹/۱/۲۳ -  ِجیمز پی یرسون ترجمه: محمدحسین باقی شورای سیاست گذاری: مصطفی درویشی، بهراد مهرجو گرافیک و طراحی: آتلیه آینده نگر / رضا دولت زاده چاپ اول: بهار 9931 مدیر تولید: مینا...  
PDF https://www.codal.ir/Reports/DownloadFile.aspx?ID=B1WUY6TkOMKl4MVw6X0hsw== https://www.codal.ir/.../DownloadFile.aspx?ID=B1WUY6TkOMKl4MVw6... ۱۳۹۳/۳/۳۱ -  .............  
PDF مشاهده-ت عدن و م ت ، ع صن ی از سازمان س ند مه ی فن واز ج دارای ارت س... http://bamasanat.com/file/downloadfile/19?behaviour=view ۱۳۹۶/۹/۱۱ -  کعععض هعععام ار عععح رت رکرنعععا فتعععزج رسعععت نرر لا سد م ز زرناد م مح ااه د کا الرست اج فر د کررکر گ  فر د اج کا الرسيح اض دلر رفزر ش سر ت زرک ش ز سر ب...  
PDF دانشگاه مذاهب اسلامی-53-793-1-RV.pdf http://sanad.um.ac.ir/index.php/Palm/article/downloadFile/.../1 ۱۳۹۴/۱/۷ -  و ییسرما یحفاظت کننده ها های اریوکولت جاد یا یبرا موجود یعیدانان از تنوع طب کیو ژنت نباتات ژرم یها ونیدر کلکس نشیگز قی از طر نه یزم نی اصلاح شده در ا روش به خاطر...  
PDF سر مقاله-دانشگاه مذاهب اسلامی http://sanad.um.ac.ir/index.php/TarhoSakht/article/.../1 ۱۳۹۴/۱/۷ -  کشف آن ها نشده ایم در ابتدا خلق شده اند. ما در این تفکر اشتباه هستیم که ما اختراع می کنیم! ما هیچ چیزی اختراع نمی کنیم زیرا تمام قوانین آن وجود داشته است. ما فقط اکتشاف...  
PDF گزارش سالیانه هیات مدیره سال مالی منتهی به 03/21/1931 ... https://www.codal.ir/.../DownloadFile.aspx?ID=rLEMHhITl4fCw9agL... ۱۳۹۳/۳/۳۱ -  این اطلاعات هماهنگ با واقعیت هاي موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدي که در موقعیت فعلي مي توان پیش بیني نمود، به نحو درست و کافي در این گزارش ارائه گردیده و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.