نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۷۷ نتیجه (۰.۰۸۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نقش ارسنیک در القای آپوپتوزیس از مسیر saF در بیماران لوسمی حاد... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  تاثیر مستقیم ارس ــنیک در کـاهش پتانسـیل غشای میتوکندری و به دنبال آن رهاسازی ســیتوکروم C و تشکیل کمپلکس با 1-fapA ودر نهایت فعال شدن کاســپاز 9، نشان داده...  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF -Dr. Sajjadi http://rsc-drugdelivery.mums.ac.ir/.../156-dr-sajjadi?format=pd... ۱۳۹۶/۳/۲۰ -  Iran. The final two years (1981-1983) including the thesis passed in the Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences; Supervisor: Professor...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4291-en.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ -  دینامیک اکسیدانیآنت ,diB ,miB ,xaB ,kaBآپوپتوزي يفاکتورهامولکولی را به حالت هاي مختلف فعال 83Pو 1fapA هسپرتین بر رفتار دینامیک مولکولی یرتأثهمچنین (21).کند در محیط...  
PDF PDF (541 K)-Iranian Journal of Biotechnology http://www.ijbiotech.com/.../article_7007_3a01acf822ef17f9a2370... ۱۳۹۵/۹/۵ -  Box 13145- 1384, Tehran, I.R. Iran 2Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM), Niavaran Square, P.O. Box 19395-5746, Tehran, I.R. Iran...  
PDF -نیروی انتظامی http://teb.police.ir/teb/article-1-222-en.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  تین یابت یو بن ت ل ایی 1fapAین سالالان ت و تی ای دوا کایاا با تی ای ی ر اا 1-fapAکاو ئبن ذف شد ا ار تین یو بن بانسی شد و ین صون ت راا ی ببوسنرون بات وابالزا یتنوها...  
PDF متن کامل [PDF 784 kb]-نیروی انتظامی http://teb.police.ir/teb/article-1-222-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  تین یابت یو بن ت ل ایی 1fapAین سالالان ت و تی ای دوا کایاا با تی ای ی ر اا 1-fapAکاو ئبن ذف شد ا ار تین یو بن بانسی شد و ین صون ت راا ی ببوسنرون بات وابالزا یتنوها...  
PDF دانلود فایل : CV of Dr. Aboofazeli.pdf-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://sbmu.ac.ir/uploads/CV_of_Dr._Aboofazeli.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  , Ph.D. Name: Reza ABOOFAZELI Date of Birth: 30 September 1963 Place of Birth: Tehran, IRAN Marital Status: Married Job Title: Professor of...  
PDF متن کامل [PDF 743 kb]-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9663-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۱ -  در صووورت آزاد شودن اسووتفعوال 9فعال شده، کاسپاز 1-fapAد. گردتیتوکندری فعال تی و ۱را فعال کرده و این کاسوپاز نیوز کاسوپازهای اجرایوی را فعوال و در نتیجوه باعوث تورگ...  
PDF ررسی وجود چند شکلی ژن پروموتور کاسپاز 9 در سرطان معده در استان... http://jmums.mazums.ac.ir/.../bmahmadi-A-10-1768-22-046e76d.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  سيتوپلاســم، C انتشــار ســيتوكرومبعــد از )1-FAPA( 1-rotcaf gnitavitca esaetorp sisotpopa پوپتـوزوم نمـوده و آايجـاد 9با پروكاسپاز مجتمع شده و .(51،41)نمايد...  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF (405 K) http://ajp.mums.ac.ir/.../article_3166_f2d7d9fef13b98c6d0850dab... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  Iran Article history: Received: Jan 22, 2014 Received in revised form: Apr 9, 2014 Accepted: Apr 21, 2014 Vol. 4, No. 6, Nov-Dec 2014, 413-419.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.