نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۸۶ نتیجه (۰.۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نقش ارسنیک در القای آپوپتوزیس از مسیر saF در بیماران لوسمی حاد... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-61-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  تاثیر مستقیم ارس ــنیک در کـاهش پتانسـیل غشای میتوکندری و به دنبال آن رهاسازی ســیتوکروم C و تشکیل کمپلکس با 1-fapA ودر نهایت فعال شدن کاســپاز 9، نشان داده...  
PDF اصل مقاله (1003 K) تأثیر سه ماه تمرین هوازی همراه با مکمل‌سازی عصاره‌ی http://jahssp.azaruniv.ac.ir/.../article_13925_b20e76b26c113331... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  liamg@rabbaj.irihsab یدو فصلنامه مطالعات کاربرد. های صحرایی نری نعلی موشجوش بر آپوپتوز عضلهسازی عصاره مرزنهوازی همراه با مکمل ینسه ماه تمر یرتأث .بشیری...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-3460-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ -  پویایی ویروس،-میزبان کنش برهم آنفلوانزا، ویروس :کلیدي واژگان سازي رازيکرج، موسسه تحقیقات واکسن و سرم :مسئول نویسنده* ri.ca.irsvr@idnavashahs.s...  
PDF بررسی تأثیر هسپرتین بر دینامیک مولکولی فاکتورهای پیش آپوپتوزی Bad... http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4291-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  مولکولی نشان داده است که ترکیبات مانند کارواکرول می تواند از نظر دینامیک اکسیدانیآنت ,diB ,miB ,xaB ,kaBآپوپتوزي يفاکتورهامولکولی را به حالت هاي مختلف فعال 83Pو 1fapA هسپرتین...  
PDF -نیروی انتظامی http://teb.police.ir/teb/article-1-222-en.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  تین یابت یو بن ت ل ایی 1fapAین سالالان ت و تی ای دوا کایاا با تی ای ی ر اا 1-fapAکاو ئبن ذف شد ا ار تین یو بن بانسی شد و ین صون ت راا ی ببوسنرون بات وابالزا یتنوها...  
PDF registries guide 3rd edition(vol 2)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://pajooheshi.mazums.ac.ir/.../registries-guide-3rd-editio... ۱۳۹۹/۳/۱۷ -  Copyright Act. This work contains certain tables and figures noted herein that are subject to copyright owned by third parties. These tables and figures may not...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://sjku.muk.ac.ir/article-1-4291-en.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ -  دینامیک اکسیدانیآنت ,diB ,miB ,xaB ,kaBآپوپتوزي يفاکتورهامولکولی را به حالت هاي مختلف فعال 83Pو 1fapA هسپرتین بر رفتار دینامیک مولکولی یرتأثهمچنین (21).کند در محیط...  
PDF دانلود فایل : CV of Dr. Aboofazeli.pdf-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://sbmu.ac.ir/uploads/CV_of_Dr._Aboofazeli.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  , Ph.D. Name: Reza ABOOFAZELI Date of Birth: 30 September 1963 Place of Birth: Tehran, IRAN Marital Status: Married Job Title: Professor of...  
PDF متن کامل [PDF 743 kb]-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9663-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۱ -  در صووورت آزاد شودن اسووتفعوال 9فعال شده، کاسپاز 1-fapAد. گردتیتوکندری فعال تی و ۱را فعال کرده و این کاسوپاز نیوز کاسوپازهای اجرایوی را فعوال و در نتیجوه باعوث تورگ...  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF (405 K) http://ajp.mums.ac.ir/.../article_3166_f2d7d9fef13b98c6d0850dab... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  Iran Article history: Received: Jan 22, 2014 Received in revised form: Apr 9, 2014 Accepted: Apr 21, 2014 Vol. 4, No. 6, Nov-Dec 2014, 413-419.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.