نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۷۸ نتیجه (۰.۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF (405 K) http://ajp.mums.ac.ir/.../article_3166_f2d7d9fef13b98c6d0850dab... ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  Iran Article history: Received: Jan 22, 2014 Received in revised form: Apr 9, 2014 Accepted: Apr 21, 2014 Vol. 4, No. 6, Nov-Dec 2014, 413-419.  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF -Dr. Sajjadi http://rsc-drugdelivery.mums.ac.ir/.../156-dr-sajjadi?format=pd... ۱۳۹۶/۳/۲۰ -  Iran. The final two years (1981-1983) including the thesis passed in the Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences; Supervisor: Professor...  
PDF نقش ارسنیک در القای آپوپتوزیس از مسیر saF در بیماران لوسمی حاد... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-61-en.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۰ -  تاثیر مستقیم ارس ــنیک در کـاهش پتانسـیل غشای میتوکندری و به دنبال آن رهاسازی ســیتوکروم C و تشکیل کمپلکس با 1-fapA ودر نهایت فعال شدن کاســپاز 9، نشان داده...  
PDF تاثیر شدت تمرین هوازی تناوبی بر بیان ژن 2-lcB و xaB در موش های صحرایی... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1888-en.pdf ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  نيين منظم با شدت پايتمر شيج افـزا ينتـا . هـا پرداختـه بـود موش يو اسکلت يقلب ن يچن ـ و هـم xaB و( ٦)1-FAPAو کاهش (٥) 07psHو 2-lcB . (٨)را نشـــان داد ٣دار کاســـپاز...  
PDF -انجمن بیهوشی قلب ایران http://icaa.ir/.../Consensus Guidelines for the Management of P... ۱۳۹۴/۶/۶ -  Apfel, MD, PhD, †† Sergio D. Bergese, MD,‡‡ Keith A. Candiotti, MD,§§ Matthew TV Chan, MB, BS, FANZCA,║║ Peter J. Davis, MD,¶¶ Vallire D. Hooper, PhD, RN, CPAN,...  
PDF بیان ژن کاسپاز9 در بافت بیضه موش صحرایی نژاد تحت تاثیر قارچ کش... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1316-en.pdf ۱۳۹۸/۳/۱ -  انجام شد يصورت درون صفاقه ان بيك روز در ميهفته، 2ق به مدت يتزر .(وميسلن هاي آماري توصيفي تجزيه ها با استفاده از روش داده .قرار گرفت يمورد بررسها گروهتمام ضه يدر ب...  
PDF Full text [PDF 784 kb]-نیروی انتظامی http://teb.police.ir/.../browse.php?a_id=222&slc_lang=en&am... ۱۳۹۷/۴/۳ -  loV ;4102 gnirpS ی یسنان و پمكارا 11 ها لاوی تیرنی ها یلبب با د سبرل یمای و ببران ببران ].4و 5تایی ی کاو ئا هایی و بی ت لااد کباف نت ین یاتیند تکوکلو با...  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF (405 K) http://ajp.mums.ac.ir/.../pdf_3166_f2d7d9fef13b98c6d0850dab1c8d... ۱۳۹۷/۱/۶ -  Iran Article history: Received: Jan 22, 2014 Received in revised form: Apr 9, 2014 Accepted: Apr 21, 2014 Vol. 4, No. 6, Nov-Dec 2014, 413-419.  
PDF اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلولهای نوروگلیای شاخ... http://amuj.arakmu.ac.ir/.../mtehranipour-A-10-514-1-6f7e54a.pd... ۱۳۹۴/۱/۸ -  آپوپتوتیک ژن 9 و 3 اسپاز، باکس، ک(1-fapA)فعال کننده آپوپتوتیک همچنین ایشیکاوا . (7)بعد از آسیب سیاتیک دیده شده است نشان داد که استفاده از موادي 9991در و ناکانی شی...  
PDF متن کامل [PDF 374 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-448-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۳ -  مختلف بیان هاي آپوپتوز از جمله فاکتور ژن،هاي پیش آپوپتوتیک ژن 9 و 3 اسپاز، باکس، ک(1-fapA)فعال کننده آپوپتوتیک همچنین ایشیکاوا . (7)بعد از آسیب سیاتیک دیده شده است...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.