نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۸۲ نتیجه (۰.۱۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل : CV of Dr. Aboofazeli.pdf-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://sbmu.ac.ir/uploads/CV_of_Dr._Aboofazeli.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۸ -  , Ph.D. Name: Reza ABOOFAZELI Date of Birth: 30 September 1963 Place of Birth: Tehran, IRAN Marital Status: Married Job Title: Professor of...  
PDF متن کامل [PDF 743 kb]-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9663-fa.pdf ۱۳۹۶/۵/۱ -  در صووورت آزاد شودن اسووتفعوال 9فعال شده، کاسپاز 1-fapAد. گردتیتوکندری فعال تی و ۱را فعال کرده و این کاسوپاز نیوز کاسوپازهای اجرایوی را فعوال و در نتیجوه باعوث تورگ...  
PDF PDF (541 K)-Iranian Journal of Biotechnology http://www.ijbiotech.com/.../article_7007_3a01acf822ef17f9a2370... ۱۳۹۵/۹/۵ -  Box 13145- 1384, Tehran, I.R. Iran 2Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM), Niavaran Square, P.O. Box 19395-5746, Tehran, I.R. Iran...  
PDF ررسی وجود چند شکلی ژن پروموتور کاسپاز 9 در سرطان معده در استان... http://jmums.mazums.ac.ir/.../bmahmadi-A-10-1768-22-046e76d.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  سيتوپلاســم، C انتشــار ســيتوكرومبعــد از )1-FAPA( 1-rotcaf gnitavitca esaetorp sisotpopa پوپتـوزوم نمـوده و آايجـاد 9با پروكاسپاز مجتمع شده و .(51،41)نمايد...  
PDF بیان ژن کاسپاز9 در بافت بیضه موش صحرایی نژاد تحت تاثیر قارچ کش... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1316-en.pdf ۱۳۹۸/۳/۱ -  انجام شد يصورت درون صفاقه ان بيك روز در ميهفته، 2ق به مدت يتزر .(وميسلن هاي آماري توصيفي تجزيه ها با استفاده از روش داده .قرار گرفت يمورد بررسها گروهتمام ضه يدر ب...  
PDF -انجمن بیهوشی قلب ایران http://icaa.ir/.../Consensus Guidelines for the Management of P... ۱۳۹۴/۶/۶ -  Apfel, MD, PhD, †† Sergio D. Bergese, MD,‡‡ Keith A. Candiotti, MD,§§ Matthew TV Chan, MB, BS, FANZCA,║║ Peter J. Davis, MD,¶¶ Vallire D. Hooper, PhD, RN, CPAN,...  
PDF تاثیر شدت تمرین هوازی تناوبی بر بیان ژن 2-lcB و xaB در موش های صحرایی... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1888-en.pdf ۱۳۹۷/۳/۲۷ -  نيين منظم با شدت پايتمر شيج افـزا ينتـا . هـا پرداختـه بـود موش يو اسکلت يقلب ن يچن ـ و هـم xaB و( ٦)1-FAPAو کاهش (٥) 07psHو 2-lcB . (٨)را نشـــان داد ٣دار کاســـپاز...  
PDF اصل مقاله (392 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_68129_40cf776028ff8a5fa4d... ۱۳۹۷/۸/۲۲ -  ي نر مسن را كاهش دهدها رتقلب هاي كليدي واژه .3-پيري، تمرين هوازي، چاي سبز، كاسپاز ri.ca.aimru@irahgafloz.m :liamE 14931434190: تلفن: نويسندة مسئول ...  
PDF بیان ژن کاسپاز9 در بافت بیضه موش صحرایی نژاد تحت تاثیر قارچ کش... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1316-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۳ -  y irp 2 l dr3 02 81 و همكاران را رشيدي پويايسم 834 (211شماره پي در پي )5931ـ مرداد 5ـ شماره 12دانش ـ دوره مجله ارمغان 001ن تـر از ييش پـا يمـورد آزمـا يشدند،...  
PDF اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلولهای نوروگلیای شاخ... http://amuj.arakmu.ac.ir/.../mtehranipour-A-10-514-1-6f7e54a.pd... ۱۳۹۴/۱/۸ -  آپوپتوتیک ژن 9 و 3 اسپاز، باکس، ک(1-fapA)فعال کننده آپوپتوتیک همچنین ایشیکاوا . (7)بعد از آسیب سیاتیک دیده شده است نشان داد که استفاده از موادي 9991در و ناکانی شی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.