نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۸۵ نتیجه (۰.۰۸۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بیان ژن کاسپاز9 در بافت بیضه موش صحرایی نژاد تحت تاثیر قارچ کش... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1316-fa.pdf ۱۳۹۷/۲/۳ -  y irp 2 l dr3 02 81 و همكاران را رشيدي پويايسم 834 (211شماره پي در پي )5931ـ مرداد 5ـ شماره 12دانش ـ دوره مجله ارمغان 001ن تـر از ييش پـا يمـورد آزمـا يشدند،...  
PDF اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلولهای نوروگلیای شاخ... http://amuj.arakmu.ac.ir/.../mtehranipour-A-10-514-1-6f7e54a.pd... ۱۳۹۴/۱/۸ -  آپوپتوتیک ژن 9 و 3 اسپاز، باکس، ک(1-fapA)فعال کننده آپوپتوتیک همچنین ایشیکاوا . (7)بعد از آسیب سیاتیک دیده شده است نشان داد که استفاده از موادي 9991در و ناکانی شی...  
PDF متن کامل [PDF 374 kb]-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-448-fa.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۳ -  مختلف بیان هاي آپوپتوز از جمله فاکتور ژن،هاي پیش آپوپتوتیک ژن 9 و 3 اسپاز، باکس، ک(1-fapA)فعال کننده آپوپتوتیک همچنین ایشیکاوا . (7)بعد از آسیب سیاتیک دیده شده است...  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-PDF (405 K) http://ajp.mums.ac.ir/.../pdf_3166_f2d7d9fef13b98c6d0850dab1c8d... ۱۳۹۷/۱/۶ -  Iran Article history: Received: Jan 22, 2014 Received in revised form: Apr 9, 2014 Accepted: Apr 21, 2014 Vol. 4, No. 6, Nov-Dec 2014, 413-419.  
PDF بررسی میزان بیان ژن‌های Fas و Apaf-1 در فیبروبلاست‌های پوست بیماران... http://tumj.tums.ac.ir/article-1-7549-fa.pdf ۱۳۹۵/۶/۳۰ -  ردی ـگ مورد توجه قرار ،يماری و استقرار ب جادی در ا ی فعال شده به آپوپتوز به عنوان عامل اصل يها بروبلاستیف ی خـارج يرهای در مسبی که به ترت1-fapA و saF ، آپوپتوزری...  
PDF Full text [PDF 784 kb]-نیروی انتظامی http://teb.police.ir/.../browse.php?a_id=222&slc_lang=en&am... ۱۳۹۷/۴/۳ -  loV ;4102 gnirpS ی یسنان و پمكارا 11 ها لاوی تیرنی ها یلبب با د سبرل یمای و ببران ببران ].4و 5تایی ی کاو ئا هایی و بی ت لااد کباف نت ین یاتیند تکوکلو با...  
PDF متن کامل [PDF 784 kb]-نیروی انتظامی http://teb.police.ir/teb/article-1-222-fa.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۶ -  تین یابت یو بن ت ل ایی 1fapAین سالالان ت و تی ای دوا کایاا با تی ای ی ر اا 1-fapAکاو ئبن ذف شد ا ار تین یو بن بانسی شد و ین صون ت راا ی ببوسنرون بات وابالزا یتنوها...  
PDF دانشگاه ع.پ مشهد-رزومه Pdf https://prmp.mums.ac.ir/images/prmp/prmp/CV Sajadi.pdf ۱۳۹۹/۱/۹ -  رزومه eatiV mulucirruC مشخصات فردي) 1 سید ابوالقاسم : نام سجادی طبسی: نام خانوادگي مرد: جنسیت ) فارماسیوتیکس(داروسازی صنعتی : رشته تحصیلي فارماسیوتیکس: گروه...  
PDF مرکز تحقیقات مخابرات ایران-[PDF-FA] http://journal.itrc.ac.ir/article-1-96-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  filtering method for dual-channel speech enhancement which is called Fractional Affine Projection Algorithm (FAPA). The proposed method has two main features. First,...  
PDF registries guide 3rd edition(vol 2)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://pajooheshi.mazums.ac.ir/.../registries-guide-3rd-edition... ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ -  Copyright Act. This work contains certain tables and figures noted herein that are subject to copyright owned by third parties. These tables and figures may not...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.