نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۷۷ نتیجه (۰.۰۹۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF Full-Text [PDF 743 kb]-دانشگاه علوم پزشکی مازندران https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9663-en.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ -  آپوپتوزی شواتل پیش گردد. در نتیجوه به درون سیتوپلاسم سلول تی C سیتوکروم هسووته در تسوویر تسووتقل از کاسووپاز AND، FIAآزاد شوودن غیور ای طبیعی و در سلول در شر 1-fapA...  
PDF Full-Text (PDF)-مرکز تحقیقات مخابرات ایران http://journal.itrc.ac.ir/article-1-96-en.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  filtering method for dual-channel speech enhancement which is called Fractional Affine Projection Algorithm (FAPA). The proposed method has two main features. First,...  
PDF اثر تمرین استقامتی با شدت بالا بر بیان ژن های 35p و سیتوکرومc عضله... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1571-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  شود. يم يداخل یسـاز موجـ فعـال )1-fapA( )4(1-فعال کننـده آپوپتـوز ب ــه عنــوان کاســااز 9اازو ســاس کاســ 9پروکاســااز ن ي ـشـود. ا يم ييايتوکندرير ميآغازگر...  
  PDF -سایت شهرداری تهران http://mia.tehran.ir/.../Andrea Beretta Zanoni-Accounting for G... ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  Accounting in Politics Devolution and Democratic Accountability Edited by Mahmoud Ezzamel, Noel Hyndman, Åge Johnsen and Irvine Lapsley 6. Accounting for...  
PDF تاثیر شدت تمرین هوازی تناوبی بر بیان ژن 2-lcB و xaB در موش های صحرایی... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1888-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  هم. (٧)بود در عضـله ( روز در هفته ٥) نيين منظم با شدت پايتمر شيج افـزا ينتـا . هـا پرداختـه بـود موش يو اسکلت يقلب ن يچن ـ و هـم xaB و( ٦)1-FAPAو کاهش (٥) 07psHو...  
PDF تشخیص جابهجایی ژن در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی-دانشگاه علوم... http://jsums.medsab.ac.ir/.../article_1030_d342613f0b940f1f583b... ۱۳۹۷/۹/۳ -  Cرهررایی سرریتوکروم سیتوسررولی بررا فاکتورهررای آپوپترروزی هم ررون Cسرریتوکروم ، کمررر لکس 9-و پروکاسررر از PTA/PTAd، )1-fapA(1-rotcaF ].0ای از آپوپتوزوم است...  
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9663-en.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  اسووتفعوال 9فعال شده، کاسپاز 1-fapAد. گردتیتوکندری فعال تی و ۱را فعال کرده و این کاسوپاز نیوز کاسوپازهای اجرایوی را فعوال و در نتیجوه باعوث تورگ 7کاسپازهای اجرایی...  
PDF اصل مقاله 1.13 MB-6-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد... http://www.sportrc.ir/.../article_89262_86b277c784883f86fb137d5... ۱۳۹۸/۴/۲ -  یربررسی تأث )4002سیو (همچنین .)71( قلبی و ۀروز در هفته) در عضل 5( منظم با شدت پایین و 2-lcBنتایج افزایش ها پرداخته بود. اسکلتی موش و همچنین عدم xaBو FAPA-12 و کاهش...  
PDF Full-Text [PDF 562 kb]-دانشگاه علوم پزشکی قم http://journal.muq.ac.ir/article-1-869-en.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۱ -  تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران؛ آدرس پست الکترونیکی: moc.liamg@rabbaj.irihsab 59/3/6تاریخ دریافت: 59/5/5تاریخ پذیرش:  
PDF بررسی اثر يک مشتق از پروتئين Apaf-1 بر فعاليت کاسپاز سلول‎های... http://www.teb.police.ir/.../tahamohammadi-A-10-305-1-ec0a231.p... ۱۳۹۴/۸/۲۱ -  ir مجله ا امی م 60-51صفحات -5شماره - 1دوره - 1315بهار مقاله قحقیق هیی بر الیت ک ایسسین س 1-fapAبررسی ر ر شت ز پر رن ر T392KEH 1315اردیبهشت 15ت ريخ...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.