نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۸۶ نتیجه (۰.۱۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF registries guide 3rd edition(vol 2)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://pajooheshi.mazums.ac.ir/.../registries-guide-3rd-edition... ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ -  Copyright Act. This work contains certain tables and figures noted herein that are subject to copyright owned by third parties. These tables and figures may not...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-448-fa.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۹ -  آپوپتوتیک ژن 9 و 3 اسپاز، باکس، ک(1-fapA)فعال کننده آپوپتوتیک همچنین ایشیکاوا . (7)بعد از آسیب سیاتیک دیده شده است نشان داد که استفاده از موادي 9991در و ناکانی شی...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی  ایران http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4999-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۹ -  مكانيسمزايي كاهش ميشود سرطاناند، داده ميروده و پوست دچار شده سـلولي ء چرخـه ركيب اجزاريزي شده سلولي و تغيير در ت، القاء مرگ برنامهيكاهش تكثير سلول مشخص نيست ولي...  
PDF مروری بر چالکون‌های ضد سرطان القاکننده آپوپتوز-دانشگاه علوم پزشکی... https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9663-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  آپوپتوزی شواتل پیش گردد. در نتیجوه به درون سیتوپلاسم سلول تی C سیتوکروم هسووته در تسوویر تسووتقل از کاسووپاز AND، FIAآزاد شوودن غیور ای طبیعی و در سلول در شر 1-fapA...  
PDF آقای دکتر فرشاد هاشمیان-www.aburaihan.com https://aburaihan.com/wp-content/uploads/.../dr-hashemian.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۴ -  3 Member of Board of Directors. Iranian Scientific Pharmaceutical Association, Feb 2011- Present. Member of Board of Directors. Iranian...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://anesthesia.sbmu.ac.ir/.../Consensus_Guidelines_for_the_M... ۱۳۹۴/۱/۴ -  Apfel, MD, PhD, †† Sergio D. Bergese, MD,‡‡ Keith A. Candiotti, MD,§§ Matthew TV Chan, MB, BS, FANZCA,║║ Peter J. Davis, MD,¶¶ Vallire D. Hooper, PhD, RN, CPAN,...  
PDF Full-Text (PDF)-مرکز تحقیقات مخابرات ایران http://journal.itrc.ac.ir/article-1-96-en.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  filtering method for dual-channel speech enhancement which is called Fractional Affine Projection Algorithm (FAPA). The proposed method has two main features. First,...  
PDF اصل مقاله 980.57 K-دانشگاه علوم پزشکی اهواز http://jsmj.ajums.ac.ir/.../article_101835_9ac02993d6de5cfeca56... ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ -  ز)5(عهده دارند باشند و یم c توکرومیو س 1-fapA هایمسدودکننده و سپس می باشنددر آپوپتوز 9متعاقباً مهارکننده کاسپاز . در مقابل گرددیدست مهار م نییپا یآبشار...  
PDF اثر تمرین استقامتی با شدت بالا بر بیان ژن های 35p و سیتوکرومc عضله... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1571-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ -  شود. يم يداخل یسـاز موجـ فعـال )1-fapA( )4(1-فعال کننـده آپوپتـوز ب ــه عنــوان کاســااز 9اازو ســاس کاســ 9پروکاســااز ن ي ـشـود. ا يم ييايتوکندرير ميآغازگر...  
PDF MSJ 10-2018- September http://zistdaru.ir/wp-content/.../MSJ-10-2018-September.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  to confirm the present findings and to further validate this marker for clinical application.2 First, Nfs both in CSF and especially in blood should be tested in more...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.