نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۸۳ نتیجه (۰.۰۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تاثیر شدت تمرین هوازی تناوبی بر بیان ژن 2-lcB و xaB در موش های صحرایی... http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1888-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  هم. (٧)بود در عضـله ( روز در هفته ٥) نيين منظم با شدت پايتمر شيج افـزا ينتـا . هـا پرداختـه بـود موش يو اسکلت يقلب ن يچن ـ و هـم xaB و( ٦)1-FAPAو کاهش (٥) 07psHو...  
PDF تشخیص جابهجایی ژن در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی-دانشگاه علوم... http://jsums.medsab.ac.ir/.../article_1030_d342613f0b940f1f583b... ۱۳۹۷/۹/۳ -  Cرهررایی سرریتوکروم سیتوسررولی بررا فاکتورهررای آپوپترروزی هم ررون Cسرریتوکروم ، کمررر لکس 9-و پروکاسررر از PTA/PTAd، )1-fapA(1-rotcaF ].0ای از آپوپتوزوم است...  
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-9663-en.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  اسووتفعوال 9فعال شده، کاسپاز 1-fapAد. گردتیتوکندری فعال تی و ۱را فعال کرده و این کاسوپاز نیوز کاسوپازهای اجرایوی را فعوال و در نتیجوه باعوث تورگ 7کاسپازهای اجرایی...  
PDF اصل مقاله 1.13 MB-6-پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش – جهاد... http://www.sportrc.ir/.../article_89262_86b277c784883f86fb137d5... ۱۳۹۸/۴/۲ -  یربررسی تأث )4002سیو (همچنین .)71( قلبی و ۀروز در هفته) در عضل 5( منظم با شدت پایین و 2-lcBنتایج افزایش ها پرداخته بود. اسکلتی موش و همچنین عدم xaBو FAPA-12 و کاهش...  
PDF Full-Text [PDF 562 kb]-دانشگاه علوم پزشکی قم http://journal.muq.ac.ir/article-1-869-en.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۱ -  تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران؛ آدرس پست الکترونیکی: moc.liamg@rabbaj.irihsab 59/3/6تاریخ دریافت: 59/5/5تاریخ پذیرش:  
PDF MSJ 10-2018- September http://zistdaru.ir/wp-content/.../MSJ-10-2018-September.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  to confirm the present findings and to further validate this marker for clinical application.2 First, Nfs both in CSF and especially in blood should be tested in more...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی مازندران http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-11714-fa.pdf ۱۳۹۷/۷/۲۲ -  سیلیبینین با و به دنبال آن تحریک آپوپتوز می lcB2عث مهار بیان های سرطانی سینه بالدر سلو Rim-12 کاهش بیان های اپیتلیالی را به شود که تمایز به سلولمی nirehdac-Eهای...  
PDF -دانشگاه علوم پزشکی تبریز https://bi.tbzmed.ac.ir/GetFile/bi-17473 ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ -  ir © 2018 The Author(s). This work is published by BioImpacts as an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License...  
PDF A Review: Evaluating the Dynamics of Influenza Viruses Replication and http://amuj.arakmu.ac.ir/article-1-3460-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  ir 1 2 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراكروري ممقاله 1- 02، 4931، مرداد (89شماره پیاپی )5، شماره 81 سال -میزبان هاي کنش برهم و آنفلوانزا هاي...  
PDF تشخیص جابه جایی ژن در سرطان پانکراس در بیماران ایرانی-دانشگاه علوم... http://jsums.medsab.ac.ir/.../article_1030_44e769b5d66d2d64432a... ۱۳۹۷/۳/۲۱ -  وبمحل اتصا آن در بودن در نهایت، اختصاصی . مشخصرات پرایمرهرا در تأیید شرد tsalB remirPگسمت در آمده است. 1جدو کاررفته . مشخصات پرایمرهای به1جدول اندازة محصو...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.